Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020 - TB/REG-20620-01
Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, zevende lid, en 50, tweede lid, onder c, van de Wmg,

                                                                                                              

alsmede de beleidsregels:

 • Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019, met kenmerk BR/REG-19151;
 • Beleidsregel afronding tarieven (AL/BR-0031);

 

de nadere regel:

 • Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019 met kenmerk NR/REG-1922;

 

en:

-de brief van de Minister voor Medische Zorg en Sport aan de NZa inzake Macrokader sectoren curatieve zorg d.d. 19 november 2018, kenmerk:1447178-184111-CZ,

 

ambtshalve besloten:

 

A.Macro omzetgrens

1.dat voor het jaar 2019 een macro omzetgrens, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

2.dat de hoogte van deze macro omzetgrens wordt vastgesteld op € 3.125,5 miljoen, (prijsniveau 2019);

3.dat de som van de omzet van huisartsenzorg prestaties1 inclusief de correcties volgend uit de materiële controles voor het jaar 2019 de hiervoor genoemde macro omzetgrens niet mag overschrijden;

 

B.Individuele omzetgrens

1.dat voor het jaar 2019 per zorgaanbieder een individuele omzetgrens, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

2.dat de omzet van een zorgaanbieder van huisartsenzorg wordt bepaald op basis van schadelastjaarcijfers;

3.dat de individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2019 door de NZa wordt vastgesteld volgens de navolgende rekenregels:

 

situatie a.

Indien de Minister van VWS na 2019 aan de NZa zal meedelen dat géén sprake is van overschrijding van de macro omzetgrens, c.q. het landelijk MBI-omzetplafond, over het jaar 2019:

 

individuele omzetgrens (2019) = individuele omzet2 (2019)

 

situatie b.

Indien de Minister van VWS na 2019 aan de NZa zal meedelen dat sprake is van een overschrijding van de macro omzetgrens, c.q. het landelijk MBI-omzetplafond, over het jaar 2019:
 

ind. omzetgrens (2019) = 

                                    macro omzet (2019) -/- overschrijding (2019)

ind. omzet (2019)  * ________________________________________

                                                      macro omzet (2019) 

 

4.dat de NZa, nadat zij een mededeling van de Minister van VWS heeft ontvangen dat sprake is van situatie (a) bij beschikking bekendmaakt dat de macro omzetgrens voor het jaar 2019 niet is overschreden, of van situatie (b), iedere afzonderlijke zorgaanbieder van huisartsenzorg een individuele beschikking zal sturen waarin de effecten van de overschrijding van de individuele omzetgrens voor die zorgaanbieder bekend worden gemaakt.

 

Status oude beschikking

De beschikking macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2018, kenmerk: TB/REG-18620-01, blijft ook na 2018 van toepassing, indien en voor zover de minister van VWS toepassing van het macro beheersinstrument (MBI) over het jaar 2018 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2018, treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2019.

 

Bezwaar en beroep

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit                     

 

 

 

drs. J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnszorg

 

Bijlage prestaties huisartsenzorg

S1

 • Inschrijvingen
 • Consulten Kenmerk
  • Regulier consult korter dan 5 minuten/vanaf 5 minuten tot 20 minuten/20 minuten en langer
  • Visite korter dan 20 minuten/20 minuten en langer
  • Vaccinatie
 • S1-Verrichtingen
  • Chirurgie
  • Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris
  • Oogboring
  • Therapeutische injectie (Cyriax)
  • IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje
 • Poh-ggz
  • Module poh-ggz
  • Consulten poh-ggz
   • Regulier consult korter dan 5 minuten/vanaf 5 minuten tot 20 minuten/20 minuten en langer
   • Visite korter dan 20 minuten/20 minuten en langer
   • Groepsconsult
 • Huisartsenzorg eerstelijnsverblijf en Intensieve Zorg
  • Intensieve zorg dag
  • Intensieve zorg anw

 

S3 (gedeelte dat van toepassing op huisartsenzorg)1

 • Resultaatbeloning
  • Adequaat verwijzen en diagnostiek
  • Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen
  • Service en bereikbaarheid
  • Multidisciplinaire zorg
  • Stimulering huisartsenzorg in krimpregio’s
  • Overig
 • Zorgvernieuwing
  • E-health
  • Meekijkconsult
  • Overig

 

Overig (vooralsnog buiten segmenten geplaatst)

 • Consult Passanten / militairen / gemoedsbezwaarden
  • Regulier consult korter dan 5 minuten/vanaf 5 minuten tot 20 minuten/20 minuten en langer
  • Visite korter dan 20 minuten/20 minuten en langer
  • Vaccinatie
 • Overige M&I-Verrichtingen (m.u.v. van M&I-verrichtingen die niet onder de
 • Zvw vallen)
 • Anw-verrichtingen in hds2
  • Consult
  • Telefonisch consult
  • Visite
 • Anw-verrichtingen buiten hds
  • Consult anw korter dan 5 minuten/vanaf 5 minuten tot 20 minuten/20 minuten en langer
  • Visite anw korter dan 20 minuten/20 minuten en langer
  • Vaccinatie anw
 • Uitstrijkje
 • Verbruikersmaterialen
 • Kostenvergoedingen
 • SCEN
 • Module achterstandsfonds
Naar boven