Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Fresh Tandartsen Holding B.V. – DDC Education B.V.
Ondertekeningsdatum:23-04-2019Publicatiedatum:15-05-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 8 maart 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. Hokato Holding B.V. (hierna: Hokato) is de moedermaatschappij van Fresh Tandartsen Holding B.V. (hierna: Fresh Tandartsen) en Supsis Holding B.V. (hierna: Supsis). Fresh Tandartsen is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van mondzorg in Harlingen, Hilvarenbeek, Den Helder, Drachten, Rijswijk, Haarlem-Heemstede, Noordwijk, Sassenheim, Egmond aan den Hoef, Rotterdam en Utrecht. Fluent Tandtechniek B.V. (hierna: Fluent Tandtechniek) is een dochteronderneming van Supsis en is actief op het gebied van tandtechniek (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Fresh Tandartsen concern).

 3. DDC Education B.V. (hierna: DDC Education) drijft een opleidingsinstituut van waaruit lezingen en workshops in zowel binnen- als buitenland op het gebied van esthetische tandheelkunde en implantologie worden verzorgd. Dental Design Academy B.V. (hierna: DDA) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. DDA is een 100% dochteronderneming van DDC Education. DDC Education is daarnaast via Dental Design Center B.V. (hierna: DDC) actief op het gebied van mondzorg in Blaricum en oefent via Digital Tandtechniek B.V. (hierna: DT) een tandtechnisch laboratorium uit.

  Het voornemen

 4. Het voornemen betreft drie met elkaar verbonden transacties:

  - Fresh Tandartsen zal […]% van de aandelen in DDC verwerven.
  - Fluent Tandtechniek zal […]% van de aandelen in DT verwerven.
  - DDC Education zal de activa die betrekking hebben op de opleidingsactiviteiten in DDA inbrengen. Vervolgens zal Supsis […]% van de aandelen in DDA verwerven. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende intentieovereenkomst van 24 januari 2019

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets
   
 5. Betrokken organisaties zijn Fresh Tandartsen, Fluent Tandtechniek, Supsis, DDC, DT en DDA.

 6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Fresh Tandartsen, Fluent Tandtechniek en Supsis uitsluitende zeggenschap verkrijgen over respectievelijk DDC, DT en DDA.

  Beoordeling

 9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

  A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

  B. Betrokkenheid belanghebbenden

 11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 12. DDC, DT en DDA doen door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van DDC, DT en DDA door de NZa niet beoordeeld.

  Cliënten

 13. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, achtste lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van mondzorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

 14. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor, onder andere, aanbieders van mondzorg te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van het Fresh Tandartsen concern door de NZa niet beoordeeld.

  Personeel

 15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het Fresh Tandartsen concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

  C. Cruciale zorg

 16. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Besluit

 17. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 23 april 2019

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven