Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel tariefopbouw dbc’s, dbbc’s, prestaties generalistische basis-ggz en ozp’s - BR/REG-20130
Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2021Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven vast te stellen. Gelet op artikel 52, aanhef en onderdeel e, van de Wmg, worden tarieven die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve vastgesteld door de NZa.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • DBC: diagnose- behandelcombinatie;
 • Kostprijs: kosten per eenheid van een kostendrager;
 • Lokale productprijs: productprijs van een prestatie bij een zorgaanbieder;
 • NZa: Nederlandse Zorgautoriteit, als genoemd in artikel 3 Wmg;
 • OZP: overig zorgproduct;
 • Prestatie: prestatie als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub j, Wmg;
 • Productprijs: kostprijs per product;
 • Product: prestatie of deel van een prestatie waarvoor een tarief wordt bepaald;
 • Stratum: indeling voor groepen van zorgaanbieders in de ggz (instellingen, vrijgevestigden, ziekenhuizen) of in de fz (tbs-klinieken, Rijksinstellingen, overige forensische zorgaanbieders);
 • Tarief: tarief als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub k, Wmg;
 • Uitvraagsjabloon: format waarin informatie wordt ingevuld en aangeleverd;
 • Validatieregel: regels zoals wij deze uitleveren in het dbc of dbbc-pakket voor zorgaanbieders;
 • Wfz: Wet forensische zorg;
 • Wlz: Wet langdurige zorg;
 • Wmg: Wet marktordening gezondheidszorg;
 • Zorg: zorg als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub b en artikel 1, lid 2, Wmg;
 • Zorgaanbieder: zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub c, Wmg;
 • Zorgprofiel: een specificatie van patientgebonden activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de behandeling door betrokken behandelaren;
 • Zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in de Zvw of de Minister van Justitie en Veiligheid als bedoeld in artikel 1, lid 3, Wmg voor zover het betreft de inkoop van forensische zorg betreft.
 • Zvw: Zorgverzekeringswet;

Artikel 2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven vast te stellen voor de gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz en de forensische zorg op basis van het in 2018 en 2019 uitgevoerde kostprijsonderzoek ggz en fz, als omschreven in de beleidsregel BR/REG-18163.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en op forensische zorg als omschreven bij of krachtens de Wet forensische zorg (Wfz).
 

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen 1  of werkzaamheden 2  op het terrein van geneeskundige geestelijke gezondheidszorg, uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van personen ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) of door personen als bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG.

Voor zover sprake is van zorg, zoals omschreven in de voorgaande zinnen, is deze beleidsregel alleen van toepassing op de tarieven voor prestaties die onderdeel zijn van de dbc-systematiek (gespecialiseerde ggz), dbbc-systematiek (forensische zorg), prestaties voor de generalistische basis ggz en de overige zorgproducten (ozp’s) ‘niet basispakketzorg consult’, ‘ niet basispakketzorg verblijf’ en ‘consultatie bij euthanasieverzoeken op grond van psychisch lijden’.

 

Artikel 4. Validatie van aangeleverde data

De NZa berekent productprijzen (voor deelprestaties behandeling) op basis van kostprijzen per beroep en zorgprofielen. De zorgprofielinformatie van dbc’s, dbbc’s en prestaties gb-ggz maakt onderdeel uit van de informatieuitvraag van het kostprijsonderzoek ggz en fz. Er zijn alleen zorgprofielen voor de deelprestaties behandeling van dbc’s en dbbc’s en zorgprofielen voor prestaties in de gb-ggz. Deelprestaties verblijf en overige deelprestaties hebben geen zorgprofiel.

4.1 Validatie van aangeleverde data

De NZa neemt maatregelen om de juistheid en volledigheid van de zorgprofielen te waarborgen. Er zijn drie soorten controles die de NZa uitvoert op de zorgprofielen:

 1. volledigheid van zorgprofielen ten opzichte van het uitvraagsjabloon;
 2. validatie op basis van declaratie- en registratievoorwaarden van de NZa;
 3. validatie op basis van controlepunten uit het Zelfonderzoek in de ggz.

4.1.1. De lijst met controles op zorgprofielen wordt samengesteld op basis van de volgende criteria:

 1. objectiviteit;
 2. uitvoerbaarheid;
 3. proportionaliteit.

4.1.2. De NZa beoordeelt de zorgprofielen op volledigheid en doorloopt daarbij de volgende stappen:

 1. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen het totaal aantal minuten van activiteiten in 2017 per zorgaanbieder in de zorgprofielen en het totaal aantal minuten in het uitvraagsjabloon, tabblad productiegegevens.
 2. Als het totaal aantal minuten in de aangeleverde zorgprofielen meer dan 5 procent afwijkt van het totaal in het uitvraagsjabloon, wordt een verklaring gevraagd bij de zorgaanbieder. De NZa beoordeelt de verklaring. Een valide verklaring kan leiden tot een correctie van de informatie of uitval van de profielgegevens van de desbetreffende zorgaanbieder. Een niet valide verklaring of afwezige verklaring leidt altijd tot uitval van deze profielgegevens.
 3. Als profielgegevens op grond van het voorgaande uitvallen, zal de volledige zorgprofielinformatie van die zorgaanbieder niet worden gebruikt voor productprijsberekening. De reden hiervoor is dat ontbrekende data leidt tot zorgprofielen die niet representatief zijn. De NZa kan de volledigheid van de zorgprofielen in dat geval niet vaststellen.
 4. Het afkeuren van de volledige zorgprofielen van een zorgaanbieder is geen reden om de kostprijsinformatie van deze zorgaanbieder niet mee te nemen. De kostprijsinformatie wordt gebruikt in de berekening van de gemiddelde kostprijs per stratum.

 

4.1.3. Validatie op basis van declaratie- en registratievoorwaarden NZa

De NZa gebruikt in de productprijsberekening geen zorgprofielen die niet voldoen aan de door de NZa gestelde declaratie- en registratie-voorwaarden. Hierbij worden de declaratie- en registratievoorwaarden uit de van toepassing zijnde ‘Regeling gespecialiseerde ggz’, ‘Regeling dbbc’s, zzp’s en forensische parameters fz’ en de ‘Regeling generalistische basis-ggz’ en de van toepassing zijnde tariefbeschikkingen gehanteerd.

 

4.1.3.1. De NZa voert een validatie uit op de juistheid van zorgprofielen aan de hand van validatieregels die door de NZa zijn uitgeleverd in het dbc-pakket (g-ggz) en het dbbc-pakket (fz).

 

4.1.3.2. De NZa controleert de juistheid van zorgprofielen door een aanvullende validatie op specifieke declaratie- en registratievoorwaarden die zijn opgenomen in NZa-regelgeving, maar niet tot uiting komen in de validatieregels als bedoeld onder 4.1.3.1.

 

4.1.3.3. Als uit de uitgevoerde controles als genoemd onder 4.1.3.1 en 4.1.3.2. blijkt dat het zorgprofiel van een prestatie niet voldoet aan de registratievoorwaarden van de NZa, wordt het zorgprofiel van de bijbehorende prestatie niet gebruikt voor de productprijsberekening.

 

4.1.4. Aanvullende controles
De NZa voert aanvullende controles uit op de juistheid van zorgprofielen op onderwerpen die als controlepunt zijn opgenomen in de zelfonderzoeken ggz 2016 en 2017 en die objectief uitgevoerd kunnen worden en proportioneel zijn.

 

4.1.4.1. De NZa identificeert uitschieters en onderzoekt deze op juistheid.

 

4.1.4.2. De resultaten van de aanvullende controles als genoemd onder 4.1.4. worden door de NZa terug gelegd bij de zorgaanbieders. Een valide verklaring kan leiden tot een correctie of uitval van de gegevens van de desbetreffende zorgaanbieder. Een niet valide verklaring of afwezige verklaring leidt altijd tot uitval van deze data.

4.2 Resultaat validatie zorgprofielen

De NZa stelt na de uitgevoerde controles zoals genoemd onder 4.1 een gecontroleerde en gevalideerde dataset met zorgprofielen vast. Omdat dit bedrijfsvertrouwelijke informatie betreft wordt deze niet op het niveau van een individuele zorgaanbieder openbaar gemaakt. In de productprijsbepaling zal inzicht gegeven worden in de gemiddelde zorgprofielen per prestatie. In de verantwoording van de tariefberekening zal op hoofdlijnen inzicht gegeven worden in de uitkomsten van de validatie op zorgprofielen.

Artikel 5. Productprijzen

5.1 Berekening productprijzen deelprestaties behandeling g-ggz en fz en prestaties gb-ggz

5.1.1. De productprijs wordt berekend volgens de lokale productprijsmethode. Dit houdt in dat de productprijs van een deelprestatie berekend wordt op basis van het zorgprofiel van een zorgaanbieder die deze prestatie heeft geleverd, vermenigvuldigd met de kostprijzen per kostendrager van dezelfde zorgaanbieder. De berekening van kostprijzen is vastgelegd in de ‘Beleidsregel kostprijsonderzoek ggz en fz’ met kenmerk BR/REG-18163.

 

5.1.2. Er kan sprake zijn van een mismatch tussen de kostprijzen en profielen van een individuele zorgaanbieder. Er is sprake van een mismatch als bij een individuele zorgaanbieder kostprijzen ontbreken van beroepen die wel in het eigen zorgprofiel voorkomen. Ook kan het voorkomen dat voor bepaalde beroepen een kostprijs wordt aangeleverd, waarop geen tijd is geschreven binnen het zorgprofiel van de zorgaanbieder.

 

5.1.2.1. Als een zorgaanbieder voor minimaal 80 procent van de totaal geschreven tijd op dbc’s ook kostprijzen heeft aangeleverd, maar niet ieder beroep een eigen kostprijs heeft, worden de ontbrekende kostprijzen vervangen door de stratumspecifieke kostprijs.

 

5.1.2.2. Stratumspecifieke kostprijzen zijn het gewogen gemiddelde van de kostprijzen van de zorgaanbieders die binnen hetzelfde stratum vallen. Kostprijzen van zorgaanbieders waarbij het zorgprofiel is afgekeurd worden ook in deze berekening meegenomen.

 

5.1.2.3. Als een stratumspecifieke kostprijs op basis van artikel 6 van de ‘Beleidsregel kostprijsonderzoek ggz en fz’ van onvoldoende kwaliteit is, dan hanteert de NZa de kostprijs van het beroep van een ander stratum. Als de kostprijzen in de andere strata ook van onvoldoende kwaliteit zijn, dan bepaalt de NZa via een expertbenadering de kostprijs.

 

5.1.2.4. Als een zorgaanbieder voor minder dan 80 procent van de totaal geschreven tijd van de deelprestaties behandeling en prestaties gb-ggz kostenprijzen heeft aangeleverd, worden de zorgprofielen van de zorgaanbieder niet meegenomen in de berekening.

 

 5.1.3. Voor ieder stratum wordt een gemiddelde productprijs per deelprestatie berekend.

 

5.1.4. Om de landelijke productprijzen te berekenen weegt de NZa de gemiddelde productprijzen per stratum op basis van de werkelijke verhouding tussen de strata. Deze verhouding wordt gebaseerd op het aantal gedeclareerde deelprestaties behandeling en prestaties gb-ggz in Vektis, die in 2017 gesloten zijn.

 

5.1.5. Als de analyse van de gegevens geen statistisch betrouwbare uitkomst oplevert, dan doet de NZa onderzoek naar de oorzaak en welke maatregelen hiervoor genomen kunnen worden.

5.2 Toetsingskader deelprestaties behandeling en prestaties gb-ggz

5.2.1. De juistheid van de kostprijzen3 en zorgprofielen (hoofdstuk 4) wordt los van elkaar beoordeeld.

 

5.2.2. Per prestatie binnen elk van de strata dient er een minimum aantal waarnemingen en een minimum aantal zorgaanbieders aanwezig te zijn. Het minimale aantal wordt per prestatie berekend uitgaande van 95 procent betrouwbaarheid, 10 procent foutmarge, een spreiding van 0,3 (CV-waarde) en rekening houdend met de totale realisatie van prestaties gesloten in 2017 op basis van data uit Vektis. Dit verschilt per prestatie en wordt in de verantwoording opgenomen.

 

5.2.3. Als de spreiding (CV-waarde) van een productprijs per stratum hoger is dan 0,3 dan zal aanvullende informatie inzichtelijk worden gemaakt door de NZa over de gemiddelde kostprijs, gemiddelde beroepenmix en gemiddelde tijdsduur, inclusief bijhorende CV-waarden

5.3 Berekening productprijzen deelprestaties verblijf en overige deelprestaties

5.3.1. De productprijzen voor de deelprestaties verblijf en voor overige deelprestaties zijn gelijk aan de kostprijzen voor deze prestaties. Voor de deelprestaties verblijf en voor overige deelprestaties geldt daarom dat de lokale productprijzen volgen uit het kostprijsonderzoek ggz fz, als omschreven in Beleidsregel kostprijsonderzoek ggz en fz (BR/REG-18163).

 

5.3.2. Uitzondering hierop zijn de deelprestaties verblijf HIC en VMR. Voor deze prestaties wordt het tarief conform artikel 5.5 berekend.

 

5.3.3. Voor ieder stratum wordt een gewogen gemiddelde productprijs per deelprestaties verblijf en overige deelprestaties berekend.

 

5.3.4. De gemiddelde productprijs per prestatie per stratum wordt gemiddeld tot een landelijke productprijs per prestatie. Deze wordt gewogen op basis van de declaraties in Vektis gesloten in 2017.

 

5.3.5. Als de analyse van de gegevens geen statistisch betrouwbare uitkomst oplevert, dan doet de NZa onderzoek naar de oorzaak en welke maatregelen hiervoor genomen kunnen worden.

5.4 Toetsingskader deelprestaties verblijf en overige deelprestaties

De productprijzen voor de deelprestaties verblijf en voor overige deelprestaties zijn gelijk aan de kostprijzen voor deze prestaties.  Voor deze productprijzen is daarom geen apart toetsingskader vastgesteld.

5.5 Berekening en toetsingskader overige zorgproducten (ozp’s)

De productprijzen van de ozp’s, HIC en VMR worden gebaseerd op de kostprijs van een behandelaar of op het gemiddelde van andere productprijzen. Deze productprijzen worden getoetst aan de criteria beschreven in artikel 5.1 t/m 5.3.

5.6. Toetsingskader plausibiliteit gemiddelde productprijzen

5.6.1. De NZa voert verschillende analyses uit om de plausibiliteit van de productprijzen vast te stellen. Het kan daarbij gaan om een analyse van het gemiddelde kostenniveau, samenhang van productprijzen bij specifieke prestaties en analyses van verschillen tussen strata.

 

5.6.2. Naar aanleiding van de analyses op plausibiliteit kan de NZa aanvullende controles uitvoeren op de juistheid van de aangeleverde informatie.

 

5.6.3. Als uit de analyses en aanvullende controle onvoldoende zekerheid kan worden verkregen over de plausibiliteit van de informatie, kan de NZa ervoor kiezen de tarieven op een alternatieve manier te bepalen.

Artikel 6. Tarieven

Dit artikel beschrijft het beleid dat de NZa hanteert om van productprijzen tot tarieven te komen. De normatieve huisvestingscomponent (nhc) is uitgezonderd van onderstaand beleid. Het beleid van de nhc is vastgelegd in de Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg met kenmerk BR/REG-19115 en haar (mogelijke) opvolgers.

6.1 Historische kosten/gemiddelde praktijk/functionele bekostiging

In voorliggend tarievenbeleid hanteert de NZa drie uitgangspunten:

 1. De tarieven worden gebaseerd op historische kosten
 2. De tarieven zijn redelijkerwijs kostendekkend
 3. We gaan uit van functionele bekostiging4.

6.1.1.De NZa veronderstelt dat kosten zoals gemaakt in 2017 representatief zijn voor de kosten in de toekomst. Om tot tarieven te komen in de ggz en fz neemt de NZa de historische kosten over, uitgezonderd de situaties zoals beschreven in artikel 6.2. van deze beleidsregel.

 

6.1.2. De NZa voldoet aan het in artikel 6.1. sub a en b bepaalde door de tarieven te baseren op de gemiddelde kosten van zorgaanbieders. Om tot een landelijk tarief te komen, hanteren wij de gewogen gemiddelde kosten. Wij passen hierop geen op- of afslagen toe.

 

6.1.3. Het bepaalde in artikel 6.1 sub c houdt in dat voor dezelfde prestaties dezelfde tarieven (en tariefsoort) gelden, ongeacht welke zorgaanbieder de zorg levert.

 

Op het niveau van de prestaties maakt de NZa geen onderscheid in de tariefsoort of hoogte van het tarief. Dit betekent dat de NZa de lokale productprijzen middelt naar een landelijke productprijs. Hierbij maken wij in het productprijs geen onderscheid naar (type) zorgaanbieder.

6.2 Ontbrekende of onvoldoende betrouwbare productprijzen

De NZa baseert de tarieven op de productprijzen. Als op grond van het in artikel 5 beschreven toetsingskader voor bepaalde producten geen of onbetrouwbare productprijzen voorhanden zijn, bepaalt zij de productprijs op een alternatieve wijze. Deze wijze wordt per productsoort in dit artikel beschreven.

 

6.2.1. (Deel)prestaties behandeling

Als er voor een deelprestatie behandeling geen of een onvoldoende betrouwbare productprijs voorhanden is, gaat de NZa als volgt te werk:

 1. Op basis van de (beschikbare) voorafgaande en opvolgende deelprestatie (tijdrange) van dezelfde productgroep wordt een gemiddelde prijs per uur bepaald. Indien de betreffende deelprestatie het eerste of laatste product is in de productgroep, wordt alleen gebruik gemaakt van het opvolgende of voorafgaande product.
 2. Voor de deelprestatie wordt bepaald hoeveel tijd er gemiddeld in de bandbreedte wordt besteed. Omdat bandbreedtes  niet evenveel minuten beslaan, wordt dit uitgedrukt als een percentage van de onder- of bovengrens.
 3. De gemiddelde prijs zoals berekend onder 1 wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde tijdsbesteding zoals bepaald onder 2 om tot het tarief voor de betreffende deelprestatie te komen.

 

6.2.2. Deelprestaties verblijf

Als er voor een verblijfsdag geen of een onvoldoende betrouwbare productprijs voorhanden is, gaat de NZa als volgt te werk:

 1. Per verblijfscategorie bepalen we een gemiddelde inzet van het vov-personeel, uitgedrukt als percentage van de onder- of bovengrens van de bandbreedte.
 2. Tussen de gevalideerde productprijzen voor verblijf wordt een liniaire lijn getrokken
 3. Het onder 1 genoemde percentage wordt toegepast op de grens van de bandbreedte van de ontbrekende verblijfsprestatie.
 4. Het tarief voor de ontbrekende verblijfsprestatie wordt vastgesteld op het punt waar de vov-inzet de lijn raakt.

 

6.2.3. Overige deelprestaties en overige producten fz en prestaties gb-ggz

Als voor één van de overige deelprestaties, overige producten fz en/of prestaties gb-ggz geen of onvoldoende betrouwbare productprijs voorhanden is, maakt de NZa gebruikt van een expertbenadering. Zorgaanbieders, verzekeraars en de NZa treden in overleg. In de expertbenadering wordt beschreven wat nodig is om de zorg te leveren. Uit deze beschrijving wordt vervolgens het tarief afgeleid.

Wanneer er geen consensus is tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa op basis van de expertbenadering, kan de NZa besluiten de productprijs niet te herijken op basis van het kostprijsonderzoek.

 

6.3 Wijzigingen in wet- en regeleving

Zoals in artikel 6.1. beschreven, zijn de historische kosten 2017 het uitgangspunt en dienen deze kosten als basis voor de tarieven. Indien ten tijde van de uitvoering van het kostprijsonderzoek veranderingen in wet- en regelgeving en/of kwaliteitsstandaarden bekend zijn die leiden tot een objectief vast te stellen verandering in verwachte kosten, verwerkt de NZa deze in de tarieven.

6.4 Financieringslasten

6.4.1. Ondernemersrisico: liquiditeitsbuffer

Zoals beschreven in artikel 6.1. van deze beleidsregel stelt de NZa de tarieven vast op basis van gemiddelde kosten. Hiertoe behoren ook de kosten van het geinvesteerde eigen vermogen. In het tarief wordt rekening gehouden met opportunity costs door een vergoeding te bieden voor het gederfd rendement op het eigen vermogen. De NZa kent een opslag toe voor de liquiditeitsbuffer ter grootte van twee maanden van de jaaromzet volledig gefinancierd met eigen vermogen.

 

6.4.2. Rente inventaris

Omdat rentelasten zijn uitgesloten in het berekenen van de kostprijs, past de NZa een opslag toe voor de rentelasten voor inventaris.

 

6.4.3. Financiering werkkapitaal

De NZa past voor de financieringslasten van werkkapitaal een opslag toe op de productprijzen. Op basis van de informatie in het kostprijsonderzoek wordt het aandeel vlottende activa (exclusief liquide middelen) ten opzichte de jaaromzet bepaald. Hierop wordt het rentepercentage voor kortlopende leningen toegepast.

6.5 Indexering

Historische kosten en zorgprofielinformatie zijn uitgangspunt voor het herijken van tarieven. Dit betekent dat de productprijzen 2017 worden geïndexeerd naar het voorlopige prijspeil 2020. Dit doen wij op basis van indexatiecijfers van het ministerie van VWS conform de Beleidsregel Prestaties en tarieven gespecialiseerde ggz.

Artikel 7. Afwijkingsbevoegdheid

Deze beleidsregel voorziet in de betrouwbaarheid van de tarieven. Indien nodig voor het waarborgen van deze betrouwbaarheid daarvan, kan de NZa van deze beleidsregel afwijken, bijvoorbeeld wanneer onvoorziene omstandigheden, onbetrouwbare metingen, onverwachte uitkomsten, nieuwe prestaties of wijzigingen in de productstructuur daartoe aanleiding geven naar oordeel van de NZa.

Inwerkingtreding en Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst  en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tariefopbouw dbc’s, dbbc’s, prestaties generalistische basis-ggz en ozp’s

TOELICHTING

Algemeen

De NZa is op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg belast met tarief- en prestatieregulering. In dat kader voert de NZa een kostenonderzoek uit, zoals omschreven in de Beleidsregel kostprijsonderzoek ggz en fz, met kenmerk BR/REG-18163. Deze beleidsregel omschrijft hoe de NZa met de kostprijzen uit voornoemd kostprijsonderzoek tarieven berekend. De NZa kan overigens (delen van) het kostprijsonderzoek en de berekening van de tarieven onder haar verantwoordelijkheid door een door haar ingeschakelde partij laten uitvoeren.

 

Artikel 3

Het kostprijsonderzoek beslaat de financieringsstromen:

 • generalistische basis-ggz (gb-ggz);
 • gespecialiseerde ggz (g-ggz);
 • forensische zorg (fz).

 

Per financieringsstroom staat vermeld (in de tabellen 1 t/m 3) welke prestaties wel en welke niet aan de hand van het kostprijsonderzoek worden herijkt.

 

De afweging om bepaalde prestaties niet mee te nemen in dit kpo is gemaakt op basis van de volgende uitgangspunten:

 • indien de prestaties met bijhorende tarieven er vanuit een andere financieringsstroom worden gereguleerd, wordt dit niet nogmaals gedaan in het kpo (1);
 • indien er sprake is van vrije tarieven wordt de met de prestatie gemoeide kosten niet meegenomen in het kpo (2);
 • indien de prestatie komt te vervallen (3).
 • Overig (4).

 

Tabel 1: Generalistische basis-ggz

Wel

Niet

Kort

Rijbewijskeuringen (1)

Middel

Informatieverstrekking (1)

Lang

Onderlinge dienstverlening (2)

Chronisch

 

Onvolledig behandeltraject

 

OZP niet basispakketzorg consult

 

OZP niet basispakketzorg verblijf

 

 

Tabel 2: Gespecialiseerde ggz

Wel

Niet

Deelprestaties behandeling (dbc)

BCC (3)

Deelprestaties verblijf (incl. vmr en mogelijk beveiliging)

ZZP ggz-b (1- WLz)

Verblijf zonder overnachting (vzo)

ZZP-Klinisch intensieve behandeling (ZZP-Kib) (1- wlz)

Electroconvulsie therapie (ect)

Toeslag Niet strafrechtelijke forensische psychiatrie (Nsfp) (1- wlz)

Ambulante methadonverstrekking (amv)

Toeslag zzp ggz-b jong volwassen (18 t/m 22 jaar) (1- wlz))

OZP niet basispakketzorg consult

OZP lijst (1- msz)

OZP niet basispakketzorg verblijf

Vervoer dagbesteding ggz (1- wlz)

OZP Consultatie bij euthanasieverzoeken op grond van psychisch lijden

Onderlinge dienstverlening (2)

 

Toeslag tolk gebarentaal (4)

 

Toeslag oorlogsgerelateerd psychotrauma (4)

 

Tabel 3: Forensische zorg

Wel

Niet

Deelprestaties behandeling (dbbc)

ZZP-C (1- wlz))

Deelprestaties verblijf  (inclusief beveiliging)

ZZP-VG (1- wlz)

Electroconvulsie therapie (ect)

Extramurale parameters (1- wlz)

Ambulante methadonverstrekking (amv)

Opslag sglvg+

Forensisch psychiatrisch toezicht (fpt)

Onderlinge dienstverlening (2)

Dagbesteding laag

Toeslag tolk gebarentaal (4)

Dagbesteding midden, hoog of zeer hoog

Toeslag EVBG (4)

 

Artikel 5.2.3

Uit de spreiding van een productprijs per stratum kan geen conclusie worden getrokken over de juistheid van die productprijs. Het doel van het meten van spreiding in productprijzen voor deelprestaties behandeling en prestaties gb-ggz is inzicht geven in de inhoud van deze prestaties.

Naar boven