Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stichting Reade – een onderdeel van de afdeling reumatologie van het Slotervaartziekenhuis B.V.
Ondertekeningsdatum:23-04-2019Publicatiedatum:14-05-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 7 januari 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. Stichting Reade (hierna: Reade) drijft een categoraal ziekenhuis dat gespecialiseerd is in reumatologie en revalidatiegeneeskunde. Reade is actief in Amsterdam en omstreken.

 3. De afdeling reumatologie van Slotervaartziekenhuis B.V. (hierna: afdeling reumatologie van Slotervaartziekenhuis) bood reumatologische zorg aan vanuit Slotervaartziekenhuis B.V. (hierna: Slotervaartziekenhuis) in Amsterdam.

  Het voornemen

 4. Het voornemen betreft de overname van de patienten en twee reumatologen van de afdeling reumatologie van het Slotervaartziekenhuis door Reade. Het voornemen blijkt onder meer uit het persbericht van 21 november 2018 waarin de opdeling van de verschillende specialismen over omliggende zorginstellingen bekend is gemaakt[1], een bij de aanvraag overgelegde, door zilveren Kruis opgestelde inschatting van de omvang van de zorguitplaatsing van november 2018 en een door de curatoren van Slotervaartziekenhuis verzonden patiëntbrief van 14 december 2018.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 5. Betrokken organisaties zijn Reade en een onderdeel van de afdeling reumatologie van Slotervaartziekenhuis.

 6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Reade uitsluitende zeggenschap verkrijgt over een onderdeel van de afdeling reumatologie van Slotervaartziekenhuis.

  Beoordeling

 9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

  A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

  B. Betrokkenheid belanghebbenden

 11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[2]

 12. Het onderdeel van de afdeling reumatologie van Slotervaartziekenhuis doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van de afdeling reumatologie door de NZa niet beoordeeld.

 13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door Reade op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door Reade overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

  C. Cruciale zorg

 15. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Besluit

 16. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 23 april 2019

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Te raadplegen op https://www.mcslotervaart.com/nieuws/persbericht-update-21-november-2018-welke-patientengroep-naar-welk-ziekenhuis-gaat.

[2] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven