Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie 2019 TB/REG-19623-02
Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer Datum inwerkingtreding Datum verzending
TB/REG-19623-02 1 januari 2019 6 juni 2019
Datum vaststelling Geldig tot Behandeld door
6 juni 2019 1 januari 2020 Directie Regulering

 

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

 

en meer in het bijzonder

artikel 35, 50 eerste lid, onderdelen c en d, 52, aanhef en onder e en 53 aanhef en onder b, van de Wmg

 

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie, kenmerk BR/REG-19137a;

 

en de nadere regel:

Regeling gecombineerde leefstijlinterventie, kenmerk NR/REG-1910a;

 

besloten:

dat rechtsgeldig

 

door:

zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg die een gecombineerde leefstijlinterventie zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren

 

aan:

alle zorgverzekeraars en alle (niet-)verzekerden1

 

in rekening mag worden gebracht:

de onderstaande in de tabel opgenomen prestaties en bijbehorende maximumtarieven (in euro’s) met inachtneming van de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel en nadere regel. Voor de beschrijving van de prestaties wordt verwezen naar de Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie.

 

Prestaties gecombineerde leefstijlinterventie Maximumtarief 2019
Intake € 58,00
Behandelfase per kwartaal € 108,50
Onderhoudsfase per kwartaal € 73,80

 

Aanvullende voorschriften en beperkingen

Tariefsoort

De in deze tariefbeschikking weergegeven tarieven zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg.

 

Max-max tarieven

De maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt.

 

Onderlinge dienstverlening

De zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de prestaties intake, behandelfase per kwartaal en onderhoudsfase per kwartaal, met inachtneming van de geldende maximumtarieven, via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan een andere zorgaanbieder.

 

Inwerkingtreding

 

Deze prestatie- en tariefbeschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019 en vervalt met ingang van 1 januari 2020.

 

Intrekken oude tariefbeschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze prestatie- en tariefbeschikking wordt prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie 2019, met kenmerk TB/REG-19623-01, ingetrokken.

 

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehteeraald als: Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie 2019.

 

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:      030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Zorgautoriteit

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

 

 

Naar boven