Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit STLT Beheer B.V. – TN Management B.V. en TN Beheer B.V.
Ondertekeningsdatum:03-04-2019Publicatiedatum:17-04-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 6 maart 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. STLT Beheer B.V. (hierna: STLT Beheer) is via dochterondernemingen FortaGroep B.V. en Stichting HetLindeke actief op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Holland en West-Brabant. F&F pi B.V. (hierna: F&F pi) is een ten behoeve van de concentratie opgerichte vennootschap. STLT Beheer heeft uitsluitende zeggenchap over F&F pi.

 3. TN Management B.V. (hierna: TN Management) is via dochteronderneming PI-groep Zorg B.V. actief op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in Friesland, Flevoland, Groningen en Drenthe.

 4. TN Beheer B.V. (hierna: TN Beheer) biedt via haar dochtondernemingen outdoor activiteiten aan op Ameland en jobcoaching voor jongen in de regio’s Friesland, Flevoland, Groningen en Drenthe.

  Het voornemen

 5. Het voornemen betreft de overname van 100% van de aandelen in TN Management en TN Beheer door F&F pi. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende intentieovereenkomst van 22 februari 2019.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 6. Betrokken organisaties zijn STLT Beheer, TN Management en TN Beheer.

 7. STLT Beheer en TN Management kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 8. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b Mededingingswet. De hierboven, onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat STLT Beheer uitsluitende zeggenschap verkrijgt over TN Management en TN Beheer.

  Beoordeling

 10. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria zoals deze voortvloeien uit artikel 49c lid 2 Wmg.

  A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 11. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

  B. Betrokkenheid belanghebbenden

 12. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 13. TN Beheer is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van TN Beheer door de NZa niet beoordeeld.

 14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door STLT Beheer en TN Management op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door STLT Beheer en TN Management overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

  C. Cruciale zorg

 16. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Besluit

 17. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 3 april 2019

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven