Onderwerp: Bezoek-historie

Accountantsprotocol Vaststelling transitiebedrag en verrekenbedrag ggz 2017
Ondertekeningsdatum:26-03-2019Geldigheid:01-01-2019 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bij het aanvraagformulier vaststelling transitiebedrag ggz 2017

 

Versie 1.0

maart 2019

1. Uitgangspunten

1.1 Inleiding

Dit protocol heeft betrekking op de vaststelling van het transitiebedrag en het verrekenbedrag ggz 2017 zoals bedoeld in artikel 8 van de beleidsregel ‘ Transitiemodel voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2017’ met als kenmerk BR/REG 17157a (hierna: de beleidsregel). De regelgeving en overige relevante documentatie over het transitiemodel zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).

In 2013 zijn 175 aanbieders van curatieve GGZ overgestapt naar DBC-bekostiging. Dit betreft alle aanbieders waarvoor de NZa voorheen aanvaardbare kosten vaststelde. Voor deze overgang is een eenmalig transitietraject ingericht. Hierbij hebben alle voorheen gebudgetteerde instellingen een transitiebedrag ontvangen in 2013 met een verrekenfactor van 70%. Vier instellingen kwamen in aanmerking voor een afwijkende verrekenfactor van 95%. Vanaf dat moment maken deze vier instellingen deel uit van het bijzondere transitieregime waarvoor in de jaren 2014, 2015 en 2016 ook nog een transitiebedrag is afgegeven. Slechts voor één van deze vier instellingen geldt dat het transitieregime loopt tot en met 2017.

Voor overige definities van de in dit protocol gehanteerde begrippen wordt verwezen naar artikel 3 en artikel 8 van de beleidsregel.

1.2 Doelstelling

Het doel van dit accountantsprotocol is het verstrekken van duidelijkheid over de reikwijdte en diepgang van het onderzoek door de accountant en de in dat kader af te geven rapport van feitelijke bevindingen ten aanzien van het door de zorgaanbieder ingevulde aanvraagformulier ‘Vaststelling transitiebedrag ggz 2017Verantwoording Coördinatie traumazorg en ROAZ’ (hierna: het formulier). Het rapport van feitelijke bevindingen wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gebruikt bij haar oordeelsvorming over de juistheid van de gedeclareerde kosten.

Hiertoe verricht de accountant overeengekomen specifieke werkzaamheden ten aanzien van de verantwoordingsinformatie van  het transitiebedrag ggz 2017  die door de zorgaanbieder op het formulier is aangeleverd.

In de Nadere regel “Informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz” (NR/REG-1826) (hierna: nadere regel)  is vastgelegd waaraan de aanvraag tot vaststelling van het transitiebedrag moet voldoen. Hierbij geldt dat een aanvraag compleet is ingediend als het de volgende onderdelen bevat, respectievelijk aan de volgende eisen voldoet:

  • een door de Raad van Bestuur ondertekend voorblad van het formulier;

  • een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat de gegevens overeenkomen met het ondertekende voorblad;

  • het bijbehorende accountantsrapport conform het ‘controleprotocol vaststelling transitiebedrag en verrekenbedrag 2017’.

1.3 Proces aanvraag tot vaststelling

Zoals volgt uit de nadere regel , dient een zorgaanbieder een aanvraag tot vaststelling van het transitiebedrag en verrekenbedrag 2017 in te dienen vóór 1 juni 2019. Door de zorgaanbieder moet hiervoor gebruik worden gemaakt van het formulier, dat aan de zorgaanbieder ter beschikking is gesteld op het aanvraagportaal van de NZa http://aanvragen.nza.nl.

Dit formulier moet vergezeld gaan van een rapport van feitelijke bevindingen van een accountant (RA of AA) met certificerende bevoegd­heid (hierna: de accountant).

De accountant hanteert het accountantsprotocol als basis voor zijn werkzaamheden. Daarnaast laat hij zich leiden door de geldende beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en Beroepscode accountants (VGBA), de verordening inzake onafhanke­lijkheid van de accountant bij assurance-opdrachten (VIO) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS).

De accountant waarmerkt de aanvraag tot vaststelling van het transitiebedrag ggz 2017 en de eventuele toelichting(en) hierbij.

  Voor vragen over de regeling en/of het onderzoek door de accountant kan contact opgenomen worden met de NZa via; info@nza.nl of via het Informatie- en contactcentrum de NZa op telefoonnummer 088-770 8 770. Deze is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft de uitgangspunten weer van het accountantsprotocol.
Hoofdstuk 2 gaat in op de overeengekomen specifieke werkzaamheden.

In de bijlage is een modeltekst opgenomen voor het rapport van feitelijke bevindingen met daarin een uitwerking van de specifieke werkzaamheden.

2. Onderzoeksaanpak

Voor de in het formulier door de zorgaanbieder opgenomen gegevens voor de vaststelling van het transitiebedrag 2017 voert de accountant overeengekomen specifieke werkzaamheden uit op basis van de Nederlandse Standaard 4400N ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’ en dit protocol. Dit betekent dat hij geen zekerheid verschaft of oordelen geeft, maar alleen feitelijke onderzoeksbevindingen rapporteert.

De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn in de modeltekst van het rapport opgenomen, hiervoor wordt verwezen naar bijlage 1 van dit accountantsprotocol. In het rapport vermeldt de accountant welke specifieke werkzaamheden hij in dit kader heeft verricht en tot welke bevindingen dit heeft geleid.

Bijlage 1. Rapport van feitelijke bevindingen inzake vaststelling transitiebedrag en verrekenbedrag ggz 2017

Aan: de Raad van Bestuur1 van <naam zorgaanbieder>

Opdracht

Wij hebben overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met

betrekking tot het formulier ‘Vaststelling transitiebedrag ggz 2017’ (hierna ‘het formulier’) voor <naam zorgaanbieder> te <statutaire zetel> , zoals hierna omschreven. De opdracht is met u overeengekomen en heeft als doel het verrichten van die werkzaamheden die wij met u zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen. De overeengekomen werkzaamheden zijn door de NZa vastgelegd in het accountantsprotocol Vaststelling transitiebedrag en verrekenbedrag ggz 2017 . De opdrachtvoorwaarden zijn omschreven in onze opdrachtbrief van <datum brief opdrachtbevestiging>.

Verantwoordelijkheden

Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of de overeengekomen specifieke werkzaamheden toereikend en geschikt zijn voor het hierboven beschreven doel.

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 4400N, ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’ en het accountantsprotocol Vaststelling transitiebedrag en verrekenbedrag ggz 2017. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Werkzaamheden en bevindingen

In deze paragraaf is een beschrijving van de uitgangspunten, overeengekomen specifieke werkzaamheden en feitelijke bevindingen opgenomen. Wij doen geen uitspraak over wat de feitelijke bevindingen betekenen voor de overige informatie in het formulier in zijn totaliteit. U zult hierover een eigen afweging moeten maken waarbij u gebruik kunt maken van dit rapport van feitelijke bevindingen en eventuele andere beschikbare informatie.

 

#

Werkzaamheden

Feitelijke bevindingen

1.

De accountant stelt vast dat de in de verantwoording opgegeven aantal dbc’s met openingsdatum 2017, waarbij gebruik is gemaakt van de toeslag doven, aansluit op de financiële administratie van de zorgaanbieder.

 

2.

De accountant stelt vast dat de in de verantwoording opgegeven totale omzet toeslag doven (dbc's openingsdatum 2017), aansluit op de financiële administratie van de zorgaanbieder.

 

 

Beperking in het gebruik en verspreidingskring

Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde gebruikers. Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor <naam zorgaanbieder> en de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt deze rapportage niet aan anderen afgeven zonder onze toestemming, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

 

<plaats, datum>

<naam accountantspraktijk>

<naam accountant>

Naar boven