Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking facultatieve prestatie fysiotherapie TB/REG-19660-01
Geldigheid:01-04-2019 t/m 30-11-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Prestatiebeschrijvingbeschikking facultatieve prestatie fysiotherapie TB/REG-19660-01

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:
artikel 35, artikel 50 lid 1 onderdelen a en d jo. artikel 51 tot en met 53 Wmg,     

alsmede de beleidsregel:
Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie,

en de regeling:
Regeling paramedische zorg,

besloten:
dat rechtsgeldig,

door:
zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg,

waarbij deze prestatiebeschrijvingbeschikking niet van toepassing is op instellingen als bedoeld in artikel 1.2, aanhef en onder de nummers 2 en 3, 10 en 12 tot en met 24 van het Uitvoeringsbesluit WTZi en voor zover de prestaties niet als onderdeel van een
diagnose behandelingscombinatie in rekening worden gebracht,

aan:

 • alle ziektekostenverzekeraars en
 • alle (niet-)verzekerden1

 

in rekening mogen worden gebracht:
de prestatiebeschrijvingen zoals omschreven in de bijgevoegde prestatielijst, mits voldaan is aan de bij de prestatie beschreven voorwaarden.

Voor alle facultatieve prestaties geldt dat zij enkel gedeclareerd kunnen worden wanneer hier een schriftelijke overeenkomst tussen een ziektekostenverzekeraar en de betreffende zorgaanbieder aan ten grondslag ligt.

Intrekken oude prestatiebeschrijvingbeschikking
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt prestatiebeschrijvingbeschikking facultatieve prestatie fysiotherapie, met kenmerk TB/REG-18656-01, ingetrokken.

Inwerkingtreding
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 april 2019. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31
maart 2019, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 april 2019.

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw
bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.
   

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
De Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

Lijst met facultatieve prestaties

Fp1.    Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Menisectomie type 1

Fp2.    Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Menisectomie type 2

Fp3.    Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Menisectomie type 3

Fp4.    Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Voorste Kruisband reconstructie (VKB).

Fp5.    Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Totale Knieprothese (TKP).

Fp6.    Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Totale Heupprothese (THP).

Fp7.    Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Decompressie Schouder.

Fp8.    Kinderfysiotherapeutisch ketenzorgtraject vroeg-interventie Prematuren: het ToP-
           programma (Transmurale Ontwikkelingsondersteuning Prematuur geboren 
           kinderen en hun ouders). Registratie bij en certificering door het expertisecentrum
           onwikkelingsondersteuning prematuren-nl (EOP-nl) is vereist.

Fp9.    Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van aspecifieke (lage) rugklachten,
           zorgprofiel 1 (normaal verloop van het herstel).

Fp10.  Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van aspecifieke (lage) rugklachten, 
           zorgprofiel 2 (afwijkend verloop van het herstel, zonder dominante aanwezigheid
           van psychosociale herstel belemmerende factoren).

Fp11.  Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van aspecifieke (lage) rugklachten,
           zorgprofiel 3 (afwijkend verloop van het herstel, met dominante aanwezigheid van
           psychosociale herstel belemmerende factoren).

Fp12.  Transmurale fysiotherapeutisch zorgtraject in de eerste lijn volgend op een
           trauma.
           De prestatie behelst een transmurale zorginterventie gericht op fysiek
           functieherstel voor (poly)traumapatiënten met een fractuur of weke delen letsel, in
           aansluiting op de ziekenhuisopname. De prestatie bestaat uit fysiotherapeutische
           diagnostiek en eerstelijnscasemanagement vanuit het ziekenhuis,
           fysiotherapeutische behandeling in de eerste lijn en transmurale communicatie
           tussen de eerste lijn en de fysiotherapeut in het ziekenhuis. Van deze prestatie kan
           geen gebruik worden gemaakt indien de behandeling in aansluiting op de
           ziekenhuisopname bestaat uit klinisch revalideren in een revalidatiecentrum of
           verpleeghuis. Ook kan van deze prestatie geen gebruik worden gemaakt indien het
           fysiotherapeutisch traject onderdeel uitmaakt van de medisch-specialistische
           behandeling.

Fp13.  Fysiotherapeutische intake en onderzoek volgens de Coach2Move benadering.
           De fysiotherapeutische Coach2Move interventie richt zich op de verbetering van de
           mobiliteit en lichamelijke activiteit voor kwetsbare thuiswonende ouderen van 70
           jaar en ouder. Ouderen die een progressieve aandoening hebben, in de palliatieve
           fase verkeren, op korte termijn aangemeld worden voor opname in een
           verpleeghuis of revalidatiecentrum of niet instaat zijn om te lopen, komen niet in
           aanmerking voor deze interventie.
           De prestatie bestaat uit een (verlengde) intake met verslaglegging en indien nodig
           consultatie met een collega of de verwijzer alsmede een afsluitend consult met de
           eindrapportage. De patiënten worden op basis van de fysiotherapeutische
           interventie in een drietal behandelprofielen ingedeeld. Uit het behandelprofiel blijkt
           het aantal benodigde zittingen. De fysiotherapeutische interventie vindt plaats via
           de Coach2Move benadering en wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut geriatrie.
           De behandeling, die te declareren is via de zittingen, maakt geen onderdeel uit van
           de facultatieve prestatie.

Fp14.  Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van knie- en/of heupartrose.
           De prestatie is een zorgtraject dat zich richt op de verbetering van de mobiliteit en
           lichamelijke activiteit voor patiënten met knie- en/of heupartrose. Ouderen die een
           progressieve aandoening hebben, in de palliatieve fase verkeren, op korte termijn
           aangemeld worden voor opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum of niet
           in staat zijn om te lopen, komen niet in aanmerking voor deze interventie.
           De prestatie bestaat uit fysiotherapeutische diagnostiek, fysiotherapeutische
           behandeling in de eerste lijn en transmurale communicatie tussen de eerste lijn en 
           de fysiotherapeut in het ziekenhuis. De patiënten worden op basis van de 
           fysiotherapeutische diagnostiek in een behandelprofiel ingedeeld. Uit het 
           behandelprofiel blijkt onder meer het aantal benodigde zittingen fysiotherapie. De
           fysiotherapeutische behandeling bestaat uit een combinatie van de volgende 
           componenten (afhankelijk van het behandelprofiel): voorlichting, advies, oefen- en
           beweeginstructie en/of begeleiding bij oefenen en lichamelijke activiteit. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van e-health.

Voor al deze facultatieve prestaties geldt dat zij enkel gedeclareerd kunnen worden
wanneer hier een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten
grondslag ligt.
 

Aanvraagprocedure Facultatieve Prestatie

De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor fysiotherapie die afwijkt van de prestatiebeschrijvingen vermeld in de prestatiebeschrijvingbeschikking voor fysiotherapie, indien ten minste één zorgaanbieder en ten minste één
ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken. Andere verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

1. De aanvraag dient:

 • schriftelijk te worden ingediend;
 • door zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar gezamenlijk en;
 • te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen.
   

2. De aanvraag dient het volgende te bevatten:

 • een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving;
 • een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer
  van de beleidsregel “Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie” valt.
   

De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen:

 • Voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2.
 • Valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van de beleidsregel
  ‘Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie’.
   

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de NZa binnen 4 weken na ontvangst van de
schriftelijke aanvraag een besluit nemen.

Naar boven