Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel orthodontische zorg - BR/REG-20101a
Geldigheid:01-08-2020 t/m 31-12-2020Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel orthodontische zorg BR/REG-20101a

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

Gelet op artikel 52, aanhef en onderdeel e, van de Wmg, worden tarieven die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve vastgesteld door de NZa.

Gelet op artikel 59, aanhef en onderdeel b, van de Wmg, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de brief van 12 juli 2012, met kenmerk MC-U-3122855, ten behoeve van de voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 van de Wmg, aan de NZa gegeven.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

Inkomensbestanddeel
Het aandeel van de arbeidskostencomponent in het (maximum) tarief, dat aanbieders van tandheelkundige zorg in rekening mogen brengen.


Praktijkkostenbestanddeel
Het aandeel van de praktijkkosten in het (maximum) tarief, dat aanbieders van tandheelkundige zorg in rekening mogen brengen.


Rekenomzet
De som van het inkomensbestanddeel en het praktijkkostenbestanddeel.


Rekennorm
Begripsaanduiding voor het aantal punten per jaar.

Puntwaarde
De uitkomst van de rekenomzet gedeeld door de rekennorm.


Materiaal- en/of techniekkosten   
De kosten van tandtechniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht door de zorgaanbieder en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. Bij de prestaties waarbij materiaal- en/of techniekkosten afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht, staat dit in de onderhavige beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met één sterretje (*).

Toelichting:

Met bovengenoemde regel mogen de materialen en/of technieken in rekening worden gebracht die gebruikt worden bij de behandeling van een patiënt in de praktijk én die met of voor de patiënt de praktijk verlaten.

Niet in rekening te brengen (dus ook niet in het geval dat materiaal- en/of techniekkosten wel apart in rekening gebracht mogen worden – zichtbaar aan het * achter de prestatiecode) zijn verbruiksmaterialen. Hieronder worden verstaan: alle materialen die bij een behandeling van een patiënt in de praktijk worden gebruikt en die niet speciaal voor de patiënt gemaakt zijn en die niet met of voor de patiënt de praktijk verlaten.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen per gedeclareerde prestatie gespecificeerd te worden en mogen niet hoger zijn dan de daarvoor door de zorgaanbieder aan de tandtechnicus/het tandtechnisch laboratorium betaalde en/of verschuldigde netto kosten voor inkoop. Onder netto kosten voor inkoop wordt verstaan: de inkoopprijs na aftrek van kortingen en bonussen die verband houden met de aanschaf van materialen en technieken. De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de nota van de tandtechnicus/ het tandtechnisch laboratorium over te leggen.

Indien de zorgaanbieder de tandtechnische werkstukken zelf vervaardigt, is deze verplicht aan de patiënt of diens verzekeraar de techniekkosten te specificeren conform de lijst van de Nederlandse Zorgautoriteit met maximumtarieven voor tandtechniek in eigen beheer.

Voor nadere transparantievoorschriften ten aanzien van het specificeren en inzichtelijk maken van materiaal- en/of techniekkosten wordt verwezen naar de Regeling mondzorg.

 

Achtergrond en doel van de regel

De prestatielijst voor de mondzorg kent al geruime tijd de regel dat bij verschillende prestaties de van toepassing zijnde materiaal- en techniekkosten separaat tegen (maximaal) de netto kosten voor inkoop in rekening mogen worden gebracht. Deze kosten zijn buiten het (reguliere) tarief van de prestatie gehouden om ervoor te zorgen dat zowel de variatie als de veranderingen in kosten terugkomen in de uiteindelijke prijs voor de consument: de komst van andere, nieuwe materialen wordt niet bemoeilijkt door een maximumtarief en de keuze voor een goedkoper product geeft de consument ook altijd daadwerkelijk een financieel voordeel.1

Inkoopsituaties

Bij de hierboven genoemde regel wordt als tandtechnicus/tandtechnisch laboratorium aangemerkt: de tandtechnicus die/het tandtechnisch laboratorium dat deze materialen en/of technieken heeft vervaardigd. De zorgaanbieder dient uit te gaan van de door deze leverancier in rekening gebrachte netto kosten.

De daadwerkelijke levering van materiaal of techniek aan de zorgaanbieder kan echter ook via een derde plaatsvinden. Wanneer levering plaatsvindt via een aan de zorgaanbieder gelieerde derde dient de zorgaanbieder uit te gaan van de door die derde aan díens leverancier (en dus de vervaardiger van de techniek of het materiaal) betaalde en/of verschuldigde netto kosten voor inkoop. De door deze derde aan de zorgaanbieder berekende extra kosten (dat wil zeggen: de kosten bovenop díens netto kosten voor inkoop bij zijn leverancier) kunnen door de zorgaanbieder enkel ook in rekening worden gebracht als die extra kosten een reële economische waarde vertegenwoordigen.2

De regel brengt met zich mee dat het plaatsen van een op enigerlei wijze aan de zorgaanbieder gelieerde rechtspersoon tussen de ‘zorgaanbieder’ en de ‘oorspronkelijke vervaardiger’ of een ‘niet-gelieerde leverancier’, waarvan het effect is dat de inkoopprijs (voor de zorgaanbieder) wordt verhoogd en daarmee financieel voordeel wordt behaald door deze zorgaanbieder, er niet toe kan leiden dat de door deze gelieerde rechtspersoon in rekening gebrachte kosten mogen worden doorberekend door de zorgaanbieder aan de consument. De extra kosten van die rechtspersoon (bovenop diens kosten voor inkoop) vertegenwoordigen dan immers geen reële economische waarde en dat betekent dat de prijs voor de consument hoger wordt dan redelijkerwijs nodig is.

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van orthodontische zorg. 

Artikel 3 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op orthodontische zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen3 of werkzaamheden4 op het terrein van orthodontische zorg, uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) of door personen als bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG.

Artikel 4 Hoofdstukken orthodontische zorg

In het kader van deze beleidsregel worden een reeks van prestatiebeschrijvingen onderscheiden die in navolgende hoofdstukken zijn verdeeld.

(I)    Consultatie en diagnostiek

(II)   Röntgenonderzoek

(III)  Behandeling

(IV)  Diversen 

(V)   Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

 

De lijst van orthodontische prestaties is gesplitst naar de behandeling van het soort patiënt:

(A)     patiënten, niet vallend onder B en/of C

(B)     patiënten met een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en)

(C)     patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis

Artikel 5 Onderdelen ter vaststelling van de tariefopbouw

1. 

Bij de tariefvaststelling wordt gebruik gemaakt van twee puntwaarden: een puntwaarde voor de tarieven in de A-categorie en een puntwaarde voor de tarieven in de B- en C-categorie.


2. 

De arbeidskostencomponent orthodontische zorg bedraagt € 185.397 (definitief 2019).

3. 

Het inkomensbestanddeel in de puntwaarde van de prestaties in de A-categorie bedraagt € 184.609 (definitief niveau 2019).


4. 

Het praktijkkostenbestanddeel in de puntwaarde van de prestaties in de A-categorie bedraagt € 761.037 (definitief niveau 2019). Het praktijk-kostenbestanddeel is opgebouwd uit de elementen ‘personeelskosten’ en ‘overige kosten’:

-    personeelskosten € 321.418

-    overige kosten € 439.619


5. 

De rekennorm in de puntwaarde van de prestaties in de A-categorie bedraagt 2.327.991.   


6. 

Jaarlijks vindt een aanpassing (indexering) van zowel het inkomens- als het praktijkkostenbestanddeel plaats. De wijze van indexeren is geregeld in de beleidsregel ’indexeren’.


7.

De structurele puntwaarde van de prestaties in de A-categorie bedraagt € 0,406207 (definitief niveau 2019).


8.

De puntwaarde van de prestaties in de B- en C-categorie bedraagt € 0,61651 (voorcalculatorisch niveau 2019). Deze puntwaarde muteert jaarlijks met het hierna in artikel 6.2 genoemde mutatiepercentage. 

Artikel 6 Totstandkoming maximumtarieven

De totstandkoming van de tarieven voor de in artikel 7 beschreven prestaties wordt hieronder toegelicht.


1.

Het maximumtarief is een bedrag per prestatie: het product van de voor het jaar t geldende puntwaarde maal het aantal punten in de lijst van orthodontische prestaties.


2.

Het mutatiepercentage van het tarief is het procentuele verschil tussen de puntwaarde op voorcalculatorisch niveau jaar t en de puntwaarde op voorcalculatorisch niveau jaar t-1.


3.

Uitzonderingen op 6.1 en 6.2 zijn:

  • De prestatie onderlinge dienstverlening (F901). Deze prestatie kan met inachtneming van de geldende maximumtarieven voor de prestaties in rekening worden gebracht.

  • De prestatie toeslag extra kosten SARS-CoV-2 (F902). Voor deze prestatie geldt geen puntenaantal.

  • De tarieven van de prestaties F121, F122, F124, F130, F151, F152, F161, F162, F716, F721, F722, F724, F815 en F900. Deze zijn gelijk aan het tariefniveau van de soortgelijke prestaties in de algemene tandheelkunde zoals die voortvloeien uit de Beleidsregel tandheelkundige zorg. In onderstaande tabel is weergegeven op welke prestaties uit de Beleidsregel tandheelkundige zorg de tarieven voor bovenstaande prestaties orthodontische zorg zijn gebaseerd.

Tarief

orthodontische zorg

Tarief

tandheelkundige zorg

F121

C11

F122

C11

F124

C28

F130

C28

F151

X10

F152

X10

F161

X25 – X26

F162

X26

F716

M61

F721

H11

F722

H16

F724

M01

F815

E44

F900

M01

 

4. 

De maximumtarieven berekend op basis van artikel 6.1 en 6.3 kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt.


5.

Een tarief dat niet hoger is dan berekend op basis van artikel 6.1 kan aan eenieder in rekening worden gebracht. Een tarief dat tot stand komt met toepassing van artikel 6.1 en 6.4 kan uitsluitend in rekening worden gebracht aan (a) de ziektekostenverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen of (b) de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot orthodontische zorg is gesloten bij een ziektekostenverzekeraar met wie een zodanig verhoogd maximumtarief schriftelijk is overeengekomen.

Een tarief dat tot stand komt met toepassing van artikel 6.1 en 6.4 kan uitsluitend in rekening worden gebracht voor zover een ziektekostenverzekering met betrekking tot orthodontische zorg tussen de ziektekostenverzekeraar en verzekerde is overeengekomen die de betreffende prestatie omvat.

Artikel 7 Prestaties orthodontische zorg en puntenaantallen

Onder de in artikel 4 genoemde hoofdstukken zijn de in dit artikel genoemde prestaties te onderscheiden. Bij de prestaties is – indien van toepassing – het geldende puntenaantal weergegeven. Op de prestaties zijn ‘algemene bepalingen’ van toepassing. Deze zijn weergegeven in bijlage 1 van de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg.

A) Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C

 

CODE

 

OMSCHRIJVING

 

PUNTEN

 

I Consultatie en diagnostiek

F121A

Eerste consult

€ 22,16

F122A

Herhaalconsult

€ 22,16

F123A

Controlebezoek

33,5

F124A

Second opinion

€ 104,95

F125A *

Maken gebitsmodellen

41,0

F126A

Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan

148,0

F127A

Multidisciplinair consult, per uur

(multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten).

 

Tarief F127B/C

F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 104,95
F131A * Vervaardigen van diagnostische set-up 115,0
F132A * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 41,0
F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 148,0


II Röntgenonderzoek

F151A

Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm)

€ 16,33

F152A

Occlusale opbeet röntgenfoto

€ 16,33

F155A

Vervaardiging orthopantomogram

72,0

F156A

Beoordeling orthopantomogram

42,2

F157A

Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

45,1

F158A

Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

125,9

F159A

Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

45,1

 

F160A

Beoordeling voor-achterwaartse

schedelröntgenfoto

125,9

F161A

Meerdimensionale kaakfoto

€ 139,94

F162A

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 58,31


III Behandeling

F411A *

Plaatsen beugel categorie 1

276,5

F421A *

Plaatsen beugel categorie 2

289,2

F431A *

Plaatsen beugel categorie 3

333,5

F441A *

Plaatsen beugel categorie 4

355,3

F451A *

Plaatsen beugel categorie 5

840,6

F461A *

Plaatsen beugel categorie 6

1.367,4

F471A *

Plaatsen beugel categorie 7

1.327,0

F481A *

Plaatsen beugel categorie 8

1.035,7

F491A *

Plaatsen beugel categorie 9

1.361,3

F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 230,3

F511A

Beugelconsult per maand categorie 1

70,0

F512A

Beugelconsult per maand categorie 2

70,0

F513A

Beugelconsult per maand categorie 3

70,0

F514A

Beugelconsult per maand categorie 4

70,0

F515A

Beugelconsult per maand categorie 5

80,0

F516A

Beugelconsult per maand categorie 6

100,0

F517A

Beugelconsult per maand categorie 7

100,0

F518A

Beugelconsult per maand categorie 8

120,0

F519A

Beugelconsult per maand categorie 9

150,0

F521A

Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand

(beugel categorie 1 t/m 9)

70,0

F531A

Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4

70,0

F532A

Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8

80,0

F533A

Nacontrole beugel categorie 6, 9

100,0


IV Diversen

F401A * Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur 297,1

F611A *

Documenteren en bespreken gegevens

elektronische chip in uitneembare

apparatuur

294,0

F612A *

Plaatsen intermaxillaire correctieveren

289,2

F716A *

Mondbeschermer tijdens behandeling         

met apparatuur

€ 26,24   

 

F721A

Trekken tand of kies

€ 43,73

F722A

 

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 32,65

F723A *

Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

198,1

F724A

Preventieve voorlichting en/of instructie

€ 13,07

F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage kostprijs

F811A *

Reparatie of vervanging van beugel 

69,5

F812A *

Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur

91,6

F813A *

Plaatsen extra retentie-apparatuur, per kaak

91,6

F814A *

 

 

 

 

F815A

Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt

 

 

Verwijderen spalk, per element

91,6

 

 

 

 

€ 5,83

F911A

Inkopen op uitkomst orthodontie

5.687,9

F902A Toeslag extra kosten SARS-CoV-2 € 4,26

 

V Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28

F901A

Onderlinge dienstverlening

Maximum

B) Behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en)

 

CODE

 

OMSCHRIJVING

 

PUNTEN

 

I Consultatie en diagnostiek

F121B

Eerste consult                                              

€ 22,16

F122B

Herhaalconsult                                             

€ 22,16

F123B

Controlebezoek

33,5

F124B

Second opinion                                            

€ 104,95

F125B *

Maken gebitsmodellen

50,9

F126B

Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan

148,0

F127B

Multidisciplinair consult, per uur

(deelbaar in eenheden van vijf minuten)

223,0

F130B

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder

€ 104,95

F131B *

Vervaardigen van een diagnostische set-up

115,0

F132B *

Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie

50,9

F133B

Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie

148,0

 

II Röntgenonderzoek

F151B

Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm)

€ 16,33

F152B

Occlusale opbeet röntgenfoto

€ 16,33

F153B

Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm)

36,8

F154B

Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s

45,1

F155B

Vervaardiging orthopantomogram

72,0

F156B

Beoordeling orthopantomogram

42,2

F157B

Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

45,1

F158B

Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

125,9

F159B

Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

45,1

 

F160B

Beoordeling voor-achterwaartse

schedelröntgenfoto

125,9

F161B

Meerdimensionale kaakfoto

€ 139.94

F162B

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 58,31

 

III Behandeling

F411B* Plaatsen beugel categorie 1 323,5
F421B* Plaatsen beugel categorie 2 337,4
F431B* Plaatsen beugel categorie 3 385,3
F441B* Plaatsen beugel categorie 4 408,9
F451B* Plaatsen beugel categorie 5 921,1
F461B* Plaatsen beugel categorie 6 1.500,8
F471B* Plaatsen beugel categorie 7 1.391,2
F481B* Plaatsen beugel categorie 8 1.115,9
F491B* Plaatsen beugel categorie 9 1.537,3
F492B Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 193,6
F511B Beugelconsult per maand categorie 1 100,0
F512B Beugelconsult per maand categorie 2 100,0
F513B Beugelconsult per maand categorie 3 100,0
F514B Beugelconsult per maand categorie 4 100,0
F515B Beugelconsult per maand categorie 5 110,0
F516B  Beugelconsult per maand categorie 6 130,0
F517B Beugelconsult per maand categorie 7 100,0
F518B Beugelconsult per maand categorie 8 120,0
F519B Beugelconsult per maand categorie 9 150,0
F531B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 100,0
F532B Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 100,0
F533B Nacontrole beugel categorie 6, 9 130,0

 

IV Diversen

F401B* Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur 202,5
F611B* Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur             212,9
F612B* Plaatsen intermaxillaire correctieveren 337,4
F716B* Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 26,24
F721B Trekken tand of kies € 43,73
F722B Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,65
F723B* Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 166,5
F724B Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,07
F810B Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage kostprijs
F811B* Reparatie of vervanging van beugel 69,5
F812B* Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur 121,6
F813B* Plaatsen retentie-apparatuur, per kaak 121,6
F814B*

Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt

121,6
F815B Verwijderen spalk, per element € 5,83
F902B Toeslag extra kosten SARS-CoV-2 € 4,26

 

V Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

 

F900B Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28
F901B Onderlinge dienstverlening Maximum

 

C) Behandeling van patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis

CODE

OMSCHRIJVING

PUNTEN

 

I Consultatie en diagnostiek

F121C

Eerste consult

€ 22,16

F122C

Herhaalconsult

€ 22,16

F123C

Controlebezoek

33,5

F124C

Second opinion

€ 104,95

F125C *

Maken gebitsmodellen

50,9

F126C

Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan

148,0

F127C

Multidisciplinair consult, per uur

(deelbaar in eenheden van vijf minuten)

223,0

F128C

Prenataal consult (deelbaar in eenheden

van vijf minuten)

130,0

F129C

Orthodontie in de eerste twee levensjaren

2.279

F130C Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 104,95
F131C * Vervaardigen van een diagnostische set-up 115,0
F132C * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 50,9
F133C Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 148,0

 

II Röntgenonderzoek

F151C

Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm)

€ 16,33

F152C

Occlusale opbeet röntgenfoto

€ 16,33

F153C

Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm)

36,8

F154C

Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s

45,1

F155C

Vervaardiging orthopantomogram

72,0

F156C

Beoordeling orthopantomogram

42,2

F157C

Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

45,1

F158C

Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

125,9

F159C

Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

45,1

 

F160C

Beoordeling voor-achterwaartse

schedelröntgenfoto

125,9

F161C

Meerdimensionale kaakfoto

€ 139,94

F162C

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 58,31

 

III Behandeling

F411C *

Plaatsen beugel categorie 1

607,1

F421C *

Plaatsen beugel categorie 2

638,5

F431C *

Plaatsen beugel categorie 3

747,3

F441C *

Plaatsen beugel categorie 4

800,7

F451C *

Plaatsen beugel categorie 5

1.358,1

F461C *

Plaatsen beugel categorie 6

2220,7

F471C *

Plaatsen beugel categorie 7

2.142,3

F481C *

Plaatsen beugel categorie 8

1.833,2

F491C *

Plaatsen beugel categorie 9

2.572,7

F492C

Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak

193,6

F511C

Beugelconsult per maand categorie 1

100,0

F512C

Beugelconsult per maand categorie 2 

100,0

F513C

Beugelconsult per maand categorie 3

100,0

F514C

Beugelconsult per maand categorie 40

100,0

F515C

Beugelconsult per maand categorie 5

110,0

F516C

Beugelconsult per maand categorie 6

130,0

F517C

Beugelconsult per maand categorie 7

130,0

F518C

Beugelconsult per maand categorie 8

165,0

F519C

Beugelconsult per maand categorie 9

195,0

F531C

Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4                

100,0

F532C

Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8                           

110,0

F533C

Nacontrole beugel categorie 6, 9                               

130,0

 

IV Diversen

F401C * Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur 202,5

F611C *

Documenteren en bespreken gegevens

elektronische chip in uitneembare

apparatuur

212,9

F612C *

Plaatsen intermaxillaire correctieveren

638,5

F716C *

Mondbeschermer tijdens behandeling         

met apparatuur

€ 26,24

 

F721C

Trekken tand of kies

€ 43,73

F722C

 

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 32,65

F723C *

Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

166,5

F724C

Preventieve voorlichting en/of instructie

€ 13,07

F810C Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage kostprijs

F811C *

Reparatie of vervanging van beugel 

69,5

F812C *

Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur

121,6

F813C *

Plaatsen retentie-apparatuur, per kaak

121,6

F814C *

Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt

121,6

F815C

Verwijderen spalk, per element

€ 5,83

F902C Toeslag extra kosten SARS-CoV-2 € 4,26

 

V Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

F900C Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28

F901C

Onderlinge dienstverlening

Maximum

Artikel 8 Intrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel orthodontische zorg met kenmerk BR/REG-20101 ingetrokken. 

Artikel 9 Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding, terugwerkende kracht en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De Beleidsregel orthodontische zorg, met kenmerk BR/REG-20101, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.


Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van de prestaties F902A, F902B en F902C (Toeslag extra kosten SARS-CoV-2), die vervallen met ingang 1 november 2020.

 

Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel orthodontische zorg.

Naar boven