Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking intrekking add-on Ofev (ambtshalve), april 2019 - IB/REG-2019-07
Ondertekeningsdatum:27-03-2019Geldigheid:01-04-2019 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, artikel 52, aanhef en onder e, en artikel 53, aanhef en onder b, van de Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

 • Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-19122a;

 

de nadere regel:

 • Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-1907a;

 

en de tariefbeschikking:

 • Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2019, kenmerk TB/REG-19621-2;

 

besloten dat:

 

door zorgaanbieders van:

 1. medisch specialistische zorg;
 2. audiologische zorg;
 3. trombosezorg;
 4. zorg in het kader van erfelijkheidsadvisering;
 5. geriatrische revalidatiezorg;
 6. mondzorg zoals kaakchirurgen die bieden;

 

aan:

 • zorgverzekeraars, en
 • (niet-)verzekerden1

 

met ingang van 1 april 2019

 

de navolgende prestatie en het bijbehorend tarief niet langer rechtsgeldig als add-ongeneesmiddel in rekening kan worden gebracht:
 

ZI-nr.

Consumentenartikel

Maximumtarief2  (incl. 9% BTW)

16252918

Ofev capsule 150mg, 60 stuks

€  2.632,80


De hierboven genoemde prestatie voldoet niet aan één of meer van de voorwaarden voor een add-on prestatie zoals opgenomen in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg (BR/REG-19122a). In de toelichting bij deze beschikking wordt hier nader op ingegaan.  

Met deze beschikking wordt bovengenoemde add-on prestatie met ingang van 1 april 2019 ingetrokken. Vanaf deze datum heeft dit ZI-nummer dus niet langer de status van add-on. Dit betekent dat dit geneesmiddel, voor zover intramuraal toegepast, vanaf 1 april 2019 enkel nog als onderdeel van een dbc-zorgproduct mag worden gedeclareerd.  

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 april 2019. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 maart 2019, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 april 2019.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:  Nederlandse Zorgautoriteit

            t.a.v. unit Juridische Zaken

            Postbus 3017

            3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:     030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

 

Nederlandse Zorgautoriteit

 

mr. drs. M. van Eckeveld

waarnemend unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

 

 

 

Toelichting

Toelichting

 

In de onderhavige beschikking trekt de NZa een add-on prestatie met bijbehorend maximum tarief in en informeert over de datum van inwerkingtreding van het besluit.

De in de beschikking genoemde prestatie voldoet niet, of niet meer, aan één of meer van de criteria, zoals genoemd in de beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-19122a, op basis waarvan een geneesmiddel de status van add-on prestatie kan worden toegekend. Voor de vaststelling van een geneesmiddel als ‘add-ongeneesmiddel’ of ‘ozp-stollingsfactor’ hanteert de NZa de volgende limitatieve criteria:

 • De kosten van het geneesmiddel, die betrekking hebben op een prestatie voor geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden, bedragen gemiddeld meer dan € 1.000 per patiënt per jaar.
 • Voor het geneesmiddel is een handelsvergunning afgegeven door de Nederlandse (CBG) of Europese (EMA) registratieautoriteit. De NZa dient te beschikken over de openbare publicatie van de SmPC tekst van het geneesmiddel.
 • Het geneesmiddel is opgenomen in de G-standaard van Z-Index.


De in deze beschikking genoemde prestatie voor Ofev (ZI-nummer 16252918) voldoet niet meer aan het criterium dat de kosten van het geneesmiddel, die betrekking hebben op de geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden, gemiddeld meer dan € 1.000 per patiënt per jaar bedragen.

Naar aanleiding van een aanvraag tot intrekking zijn per 1 januari 2019 middels intrekkingsbesluit IB/REG-2017-02 de add-on prestaties voor Ofev capsules (ZI-nummers 16165993 en 16166000) ingetrokken. De Ofev prestatie met ZI-nummer 16252918 is onbedoeld niet meegenomen in deze aanvraag tot intrekking. Vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en zorgaanbieders geven aan dat het onwenselijk is dat voor Ofev met ZI-nummer 16252918 nog wel een add-on prestatie geldt.

Bij intrekkingsbesluit IB/REG-2017-02 is geconcludeerd dat een dbc-tariefcorrectie in 2019 vanwege de intrekking van de add-on status van Ofev niet nodig is (zie ook Verantwoording dbc-release RZ19a v20180426). Dit geldt ook voor de intrekking van ZI-nummer 16252918. Om deze reden kan worden afgeweken van de termijn voor inwerkingtreding van een besluit tot intrekking zoals opgenomen in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-19122a. De inwerkingtreding van dit besluit tot intrekking is 1 april 2019. Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit dient een instelling het geneesmiddel Ofev (ZI-nummer 16252918), voor zover intramuraal toegepast, te declareren als onderdeel van een dbc-zorgproduct.

Tot zes weken na de datum van bekendmaking van deze beschikking staat de mogelijkheid open om bezwaar tegen dit besluit aan te tekenen. De datum van bekendmaking is de dag na de datum waarop van de vaststelling van dit besluit mededeling wordt gedaan in de Staatscourant.

Naar boven