Onderwerp: Bezoek-historie

Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Post mortem orgaanuitname bij donoren 2018
Geldigheid:01-07-2018 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bij het aanvraagformulier vaststelling Post mortem orgaanuitname bij donoren 1 juli – 31 december 2018

1. Uitgangspunten

1.1 Inleiding

Dit accountantsprotocol heeft betrekking op de beschikbaarheidbijdrage voor ‘Post mortem orgaanuitname bij donoren’ (hierna: PMO) 2018 zoals bedoeld in artikel 9 van de Beleidsregel ‘Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag’ met als kenmerk BR/REG 18155a (hierna: de beleidsregel) en de beleidsregel Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa met als kenmerk BR/REG-18156a (hierna: het Uniform kader).

In 2018 heeft er een beleidswijziging plaatsgevonden voor de beschikbaarheidbijdrage post mortem orgaanuitname bij donoren. Tot 1 juli 2018 bekostigde de beschikbaarheidbijdrage slechts de beschikbaarheid van twee chirurgen in twee regio’s voor deze functie. Vanaf 1 juli 2018 wordt het gehele zelfstandig uitnameteam (inclusief twee chirurgen) bekostigd. Het zelfstandig uitnameteam bestaat uit twee chirurgen, waarvan een gecertificeerd uitnamechirurg, een anesthesioloog en een anesthesiemedewerker, twee OK-assistenten en een OK‑transplantatiecoördinator. Ook zijn er per 1 juli drie teams 24/7 beschikbaar voor deze functie. Dit zijn teams in de ziekenhuizen UMC Groningen, Erasmus MC en Radboud umc.

De zorgaanbieders die een beschikbaarheidbijdrage ontvangen voor PMO hebben hiervoor een verleningsbeschikking ontvangen. In deze beschikking en in de beleidsregel staat onder welke voorwaarden zorgaanbieders in aanmerking komen voor een beschikbaarheidbijdrage voor PMO. De beoordeling van de verstrekking van de beschikbaarheidsbijdrage vindt –naast het gestelde in de beleidsregel- plaats op basis van het uitkomstenrapport “Uitkomsten kostenonderzoek BB PMO 2018” (hierna: kostenonderzoek). Met zorgaanbieder wordt bedoeld de instelling die de beschikbaarheidbijdrage voor PMO ontvangt. Voor overige definities van de in dit accountantsprotocol gehanteerde begrippen wordt verwezen naar artikel 3 en artikel 9 van de beleidsregel.

De regelgeving en overige relevante documentatie over deze beschikbaarheidbijdrage zijn te vinden op de het documentenplatform van de Nederlandse Zorgautoriteit (https://puc.overheid.nl/nza/ ).

1.2 Doelstelling

Het doel van dit accountantsprotocol is het verstrekken van duidelijkheid over de reikwijdte en diepgang van het accountantsonderzoek en het in dat kader af te geven rapport van feitelijke bevindingen ten aanzien van het door de zorgaanbieder ingevulde aanvraagformulier ‘Verantwoording Beschikbaarheidbijdrage 2e helft 2018 Post Mortem orgaanuitname bij donoren (PMD) (hierna: het formulier). Het rapport van feitelijke bevindingen wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gebruikt bij haar oordeelsvorming over de juistheid van de verantwoorde kosten.

Hiertoe verricht de accountant overeengekomen specifieke werkzaamheden ten aanzien van de verantwoordingsinformatie van de beschikbaarheidbijdrage die door de zorgaanbieder op het formulier is aangeleverd.

1.3 Proces aanvraag tot vaststelling

Zoals volgt uit het Uniform Kader, dient een zorgaanbieder een aanvraag tot vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage in vóór 1 juni na afloop van het jaar waarvoor de beschikbaarheidbijdrage wordt verleend. De zorgaanbieder moet hiervoor gebruik maken van het formulier dat aan de zorgaanbieder ter beschikking is gesteld op het aanvraagportaal van de NZa https://aanvragen.nza.nl.

De aanvraag tot vaststelling moet vergezeld gaan van een rapport van feitelijke bevindingen, verstrekt door een accountant (RA of AA) met certificerende bevoegdheid (hierna: de accountant).

De accountant hanteert het accountantsprotocol als basis voor zijn werkzaamheden. Daarnaast laat hij zich leiden door de geldende beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en Beroepscode accountants (VGBA), de verordening inzake onafhankelijkheid van de accountant bij assuranceopdrachten (ViO) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS).

Voor vragen over de beleidsregels en het kostenonderzoek door de accountant kan contact opgenomen worden met de NZa via info@nza.nl  of via het Informatie- en contactcentrum van de NZa op telefoonnummer 088-770 8 770. Deze is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft de uitgangspunten weer van het accountantsprotocol. Hoofdstuk 2 gaat in op de overeengekomen specifieke werkzaamheden.

In de bijlage is een modeltekst opgenomen voor het rapport van  feitelijke bevindingen met daarin een uitwerking van de specifieke werkzaamheden.

 

 

2.Overeengekomen specifieke werkzaamheden

De accountant voert overeengekomen specifieke werkzaamheden uit op de gegevens zoals door de zorgaanbieder opgenomen in het formulier ten behoeve van de vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage PMO 2e helft 2018. De accountant voert deze werkzaamheden uit op basis van de Nederlandse Standaard 4400N ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’ en dit protocol. Dit betekent dat hij geen zekerheid verschaft of oordelen geeft, maar alleen feitelijke onderzoeksbevindingen rapporteert.

De accountant voert overeengekomen specifieke werkzaamheden uit ten aanzien van de volgende in het formulier opgenomen gegevens:

  • de inzet van personeelsleden;
  • de inroostering van personeelsleden;
  • het aantal en type uitnamen.

 

Ten aanzien van de bestuursverklaring voert de accountant geen werkzaamheden uit.

De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn in de modeltekst van het rapport opgenomen, hiervoor wordt verwezen naar bijlage 1 van dit accountantsprotocol. In het rapport vermeldt de accountant welke specifieke werkzaamheden hij heeft verricht en tot welke bevindingen dit heeft geleid.

Bijlage 1: Rapport van feitelijke bevindingen inzake de verantwoording Beschikbaarheidbijdrage PMO 2e helft 2018

Aan: de Raad van Bestuur1 van <naam zorgaanbieder>en de Nederlandse Zorgautoriteit        

Opdracht       

Wij hebben overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot het formulier ‘Verantwoording Beschikbaarheidbijdrage 2e helft 2018 Post mortem orgaanuitname bij donoren (PMD)’ (hierna: het formulier) voor <naam zorgaanbieder> te <zetel> over de periode 1 juli  tot en met 31 december 2018. De opdracht is met u overeengekomen en heeft als doel het verrichten van die werkzaamheden die wij met u zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen. De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn door de NZa vastgelegd in het accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Post mortem orgaanuitname bij donoren 2018. De opdrachtvoorwaarden zijn omschreven in onze opdrachtbrief van <datum brief opdrachtbevestiging>.

Verantwoordelijkheden

Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of de overeengekomen specifieke werkzaamheden toereikend en geschikt zijn voor het hierboven beschreven doel.

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 4400N, “Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden” en het accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Post mortem orgaanuitname bij donoren 2018. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Werkzaamheden en bevindingen

In deze paragraaf is een beschrijving van de uitgangspunten, overeengekomen specifieke werkzaamheden en feitelijke bevindingen opgenomen. Wij doen geen uitspraak over wat de feitelijke bevindingen betekenen voor de overige informatie in het formulier in zijn totaliteit. U zult hierover een eigen afweging moeten maken waarbij u gebruik kunt maken van dit rapport van feitelijke bevindingen en eventuele andere beschikbare informatie.

 

#

Werkzaamheden

Feitelijke bevindingen

1

De accountant stelt door middel van het inwinnen van inlichtingen bij de relevante functionaris (benoemen functie) vast dat in opzet procedures aanwezig zijn omtrent het registeren van uitnamen zoals door de instelling opgegeven zijn.

 

Van de accountant wordt niet verwacht dat hij het bestaan en de effectieve werking van deze procedures onderzoekt of daarover een conclusie dan wel inhoudelijk oordeel geeft.

 

2

De accountant stelt vast dat de zorgaanbieder de aansluiting heeft gemaakt tussen het aantal en typen uitnamen  en het onderliggende eigen administratiesysteem.

De accountant stelt tevens vast dat de zorgaanbieder de aansluiting heeft gemaakt voor wat betreft  het aantal en typen uitnamen tussen het eigen administratiesysteem en het registratiesysteem van NTS.

Van de accountant wordt niet verwacht dat hij hier een inhoudelijk oordeel over geeft.

 

3

De accountant stelt door middel van het inwinnen van inlichtingen bij de relevante functionaris (benoemen functie) vast hoe de inroostering plaatsvindt. De accountant geeft in zijn rapportage de wijze van inroostering weer. De accountant beschrijft of afwijkingen van het rooster worden geregistreerd en hoe vaak er afwijkingen zijn geregistreerd.

 

Wanneer er sprake is van een afwijking van de inroostering, geeft de zorgaanbieder een toelichting op de afwijking. De accountant stelt vast dat deze toelichting op de afwijking aansluit op de interne registratie. Van de accountant wordt niet verwacht dat hij daar een inhoudelijk oordeel over geeft, noch dat hij de volledigheid van de afwijkingen vaststelt.

 

4

De accountant stelt door middel van het inwinnen van inlichtingen bij de relevante functionaris (benoemen functie) vast dat de wijze van inroostering van het zelfstandig uitnameteam aansluit bij de wijze van inroostering zoals voorgesteld in het kostenonderzoek.

 

Wanneer er sprake is van een afwijking van de inroostering, geeft de zorgaanbieder een toelichting op de afwijking. De accountant stelt tevens vast dat deze toelichting aansluit op de interne registratie.  Van de accountant wordt niet verwacht dat hij daar een inhoudelijk oordeel over geeft, noch dat hij de volledigheid van de afwijkingen vaststelt.

 

 

Beperking in het gebruik en verspreidingskring

Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde gebruikers. Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor <Naam zorginstelling> en de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt deze rapportage niet aan anderen afgeven zonder onze toestemming, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

 

<Plaats, datum>

<Naam accountantspraktijk>

<Naam accountant>

 

 

Naar boven