Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Actief Holding B.V. – Joost Zorgt Nederland B.V. – Joost Werkt B.V. – Joost Personeel B.V. – Joost Maatschappelijke Ondersteuning B.V. – Joost Combinatie Zorg A B.V.
Ondertekeningsdatum:04-03-2019Publicatiedatum:19-03-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 27 februari 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. Actief Holding B.V. (hierna: Actief Holding) is via haar dochterondernemingen Actief Zorg B.V., Actief Huiszorg B.V. en Actief Zorg Thuis Zuid Oost Brabant B.V. actief op het gebied van huishoudelijke hulp, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging vanuit een extramurale setting. Actief Holding is actief in de regio’s Noord-Brabant, Zuid-Hollandse Eilanden en de Drechtsteden. Actief Zorg Oost Nederland B.V. (hierna: Actief Zorg Oost) is een dochteronderneming van Actief Holding en ontplooit momenteel geen activiteiten (voorgenoemde partijen hierna gezamenlijk: Actief Holding).

 3. Joost Zorgt Nederland B.V. (hierna: Joost Zorgt) is actief op het gebied van huishoudelijke hulp, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging vanuit een extramurale setting. Joost Zorgt is actief in de regio’s Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Flevoland en West-Brabant.

 4. Joost Werkt B.V. (hierna: Joost Werkt) heeft als kernactiviteit het exploiteren van een receptie van een bedrijfsverzamelgebouw in Utrecht.

 5. Joost Personeel B.V. (hierna: Joost Personeel) is de personeelsentiteit waar de zorgverleners van Joost Zorgt onder vallen. Joost Personeel is actief de regio’s Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Flevoland en West-Brabant.

 6. Joost Maatschappelijke Ondersteuning B.V. (hierna: Joost MO) is de betaalorganisatie voor Joost Zorgt van de zelfstandigen zonder personeel. Joost MO is actief in de regio’s Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Flevoland en West-Brabant.

 7. Joost Combinatie Zorg A B.V. (hierna: Joost Combinatie) is leeg en ontplooit geen activiteiten.

 8. De partijen Joost Zorgt, Joost Werkt, Joost Personeel, Joost MO en Joost Combinatie worden hierna tezamen aangemerkt als: Joost Zorgt Groep.

  Het voornemen

 9. Het voornemen betreft de overname van de activa en activiteiten van Joost Zorgt Groep door Actief Zorg Oost. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 19 februari 2019.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 10. Betrokken organisaties zijn Actief Holding en Joost Zorgt Groep.

 11. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 12. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 13. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 9 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Actief Holding uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Joost Zorgt Groep.

  Beoordeling

 14. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

  A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 15. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

  B. Betrokkenheid belanghebbenden

 16. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 17. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Joost Zorgt Groep weliswaar geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz heeft ingesteld, maar zij wel al haar cliënten over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

 18. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Joost Zorgt Groep geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

 19. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door Actief Holding op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 20. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door Actief Holding overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

  C. Cruciale zorg

 21. Betrokken organisaties leveren zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van cruciale zorg.

  Besluit

 22. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 4 maart 2019

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven