Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stichting Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest-Veluwe – onderdelen van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

1. Op 16 januari 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

2. Stichting Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest-Veluwe, handelend onder de naam Ziekenhuis St Jansdal (hierna: St Jansdal), is actief op het gebied van medisch specialistische zorg. St Jansdal is gevestigd in Harderwijk, met poliklinieken in Nijkerk en Dronten.

3. MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. (hierna: IJsselmeerziekenhuizen) is actief op het gebied van medisch specialistische zorg.IJsselmeerziekenhuizen is gevestigd in Lelystad, Dronten, Emmeloord en Urk. Onderwerp van de voorgenomen concentratie zijn de locaties Lelystad en Dronten van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. (hierna: onderdelen van IJsselmeerziekenhuizen).

 

Het voornemen

4. Het voornemen betreft de overname van de activa en goodwill van de locaties Lelystad en Dronten van IJsselmeerziekenhuizen en de overname van het onroerend goed van locatie Lelystad van IJsselmeerziekenhuizen door St Jansdal. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende activaovereenkomst van 28 december 2018, een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 10 december 2018 en een door partijen ondertekende transitieovereenkomst van 28 december 2018.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

5. Betrokken organisaties zijn St Jansdal en onderdelen van IJsselmeerziekenhuizen.

6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat St Jansdal uitsluitende zeggenschap verkrijgt over onderdelen van IJsselmeerziekenhuizen.

 

Beoordeling

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

12. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door St Jansdal en IJsselmeerziekenhuizen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door St Jansdal en IJsselmeerziekenhuizen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

C. Cruciale zorg

 

14. St Jansdal en IJsselmeerziekenhuizen leveren spoedeisende hulp en acute verloskunde. Uit de overgelegde gegevens volgt dat met de voorgenomen concentratie er ten aanzien van deze vormen van cruciale zorg veranderingen zullen optreden. Partijen hebben echter aannemelijk gemaakt dat na de concentratie zowel de spoedeisende hulp als de acute verloskunde binnen de daarvoor geldende normen zal worden geleverd. De NZa meent derhalve dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, de continuïteit van voornoemde vormen van cruciale zorg niet in gevaar komt.

 

Besluit

15. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

Datum: 31 januari 2019

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven