Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stichting Omring – Stichting Vrijwaard – Stichting Hulp Thuis Vrijwaard

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

1. Op 31 december 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

2. Stichting Omring (hierna: Omring) is actief op het gebied van thuiszorg, verpleeghuiszorg, geriatrische revalidatiezorg, Wmo-gefinancierde dagactiviteiten en eerstelijnsverblijf in Noord-Holland.

3. Stichting Vrijwaard (hierna: Vrijwaard) is actief op het gebied van thuiszorg, verpleeghuiszorg, Wmo-gefinancierde dagactiviteiten en eerstelijnsverblijf in de gemeente Den Helder.

4. Stichting Hulp Thuis Vrijwaard (hierna: Hulp Thuis Vrijwaard) levert het Wmo product ‘schoonmaakondersteuning en signalering’ in de gemeente Den Helder.

Het voornemen

5. Het voornemen betreft een bestuurlijke fusie tussen Omring, Vrijwaard en Hulp Thuis Vrijwaard. In de statuten van Vrijwaard en Hulp Thuis Vrijwaard wordt vastgelegd dat de raad van bestuur en raad van toezicht van Vrijwaard en Hulp Thuis Vrijwaard bestaan uit dezelfde leden als de raad van bestuur en raad van toezicht van Omring. Het voornemen is vastgelegd in de bij de aanvraag overgelegde notulen van de raad van bestuur van Vrijwaard en Hulp Thuis Vrijwaard van 18 februari 2019, de bij de aanvraag overgelegde notulen van de raad van toezicht van Vrijwaard en Hulp Thuis Vrijwaard van 20 februari 2019 alsmede een door partijen ondertekend Transactiedocument van februari 2019.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

6. Betrokken organisaties zijn Omring, Vrijwaard en Hulp Thuis Vrijwaard.

7. Omring en Vrijwaard kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

8. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat betrokken organisaties fuseren.

Beoordeling

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

B. Betrokkenheid belanghebbenden

11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

12. Hulp Thuis Vrijwaard is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Hulp Thuis Vrijwaard door de NZa niet beoordeeld.

13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door Omring en Vrijwaard op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door Omring en Vrijwaard overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

C. Cruciale zorg

15. Omring en Vrijwaard leveren zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

Besluit

16. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 25 februari 2019

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven