Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Equipe Zorgbedrijven Holding B.V. – afdeling orthopedie van Slotervaartziekenhuis B.V.

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Verzoek tot ontheffing van het concentratieverbod zonder voorafgaande goedkeuring

 

  1. Op 27 november 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a, tweede lid, van de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor de goedkeuring van een voorgenomen concentratie tussen Equipe Zorgbedrijven Holding B.V. en de afdeling orthopedie van Slotervaartziekenhuis B.V. In dit verzoek is mede gedeeld dat Equipe Zorgbedrijven Holding B.V. voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over de afdeling orthopedie van Slotervaartziekenhuis B.V. in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (Mw). Equipe Zorgbedrijven Holding B.V. heeft blijkens deze aanvraag de NZa verzocht om ontheffing te verlenen in de zin van artikel 49d, eerste lid Wmg, om een concentratie tot stand te brengen zonder daaraan voorafgaande goedkeuring van de NZa.

Partijen

 

2. Equipe Zorgbedrijven Holding B.V. (hierna: Equipe) is via Xpert Clinic, Velthuis Kliniek en Helder Kliniek actief op het gebied van klinische hand- en polszorg, cosmetische chirurgie en spataderen, anale aandoeningen en huidkanker in heel Nederland.

3. De afdeling orthopedie van Slotervaartziekenhuis B.V. (hierna: afdeling orthopedie Slotervaartziekenhuis) biedt algemene orthopedische zorg aan vanuit het Slotervaartziekenhuis B.V. (hierna: Slotervaartziekenhuis) in Amsterdam.

 

Het voornemen

4. Het voornemen betreft Het voornemen blijkt onder meer uit het bij de aanvraag overgelegde persbericht van 21 november 2018 waarin de opdeling van de verschillende specialismen over omliggende zorginstellingen bekend is gemaakt, een bij de aanvraag overgelegde brief van Slotervaartziekenhuis aan patiënten van 23 november 2018 en een bij de aanvraag overgelegde brief van 15 november 2018 betreffende de uitplaatsrichting van het zorgcluster orhopedie met bijbehorende omzet van Zilveren Kruis. Uit overgelegde correspondentie tussen Zilveren Kruis en Equipe blijkt voorts overeenstemming over de overname van de patiënten orthopedie van de afdeling orthopedie Slotervaartziekenhuis en overheveling van bijbehorend zorgbudget. Met betrekking tot de over te nemen activa is bij de aanvraag een lijst overgelegd van de door Equipe over te nemen activa, waarover Equipe en de curatoren van Slotervaartziekenhuis ten tijde van dit besluit nog definitieve overeenstemming dienen te bereiken.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

5. Betrokken organisaties zijn Equipe en een onderdeel van het Slotervaartziekenhuis.

6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b van de Mededingingswet. De in randnummer 4 omschreven transactie betekent namelijk dat Equipe uitsluitende zeggenschap verkrijgt over een onderdeel van het Slotervaartziekenhuis.

Beoordeling

9. Artikel 49d, eerste lid, Wmg geeft de NZa de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen op verzoek van degene die de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring heeft gedaan, ontheffing te verlenen van het in artikel 49a, eerste lid, Wmg gestelde verbod, indien de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden.

10. Hieronder zal achtereenvolgens worden beoordeeld of sprake is van een spoedeisend geval en of de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden.

A. Spoedeisendheid

11. Het Slotervaartziekenhuis verkeert sinds 26 oktober 2018 in staat van faillissement. Door partijen is gemotiveerd dat de vaste medewerkers van Slotervaartziekenhuis op 7 december 2018 hun laatste werkdag hebben en dat nadien de werkzaamheden zullen worden gestaakt. De zorgverlening aan de patiënten van de afdeling orthopedie van Slotervaartziekenhuis kan vanaf die datum niet langer worden voortgezet.

12. Gezien het voorgaande acht de NZa het aannemelijk dat de continuïteit van de zorgverlening aan patiënten van de afdeling orthopedie van Slotervaartziekenbuis gevaar loopt. Tevens acht de NZa het aannemelijk dat de zorgverlening aan patiënten kan worden gecontinueerd indien de voorgenomen concentratie op korte termijn plaatsvindt. De NZa concludeert dan ook dat er sprake is van een spoedeisend geval in de zin van artikel 49, eerste lid Wmg.

B. Redelijk vermoeden van goedkeuring

13. In het algemeen geeft de NZa haar goedkeuring voor een voorgenomen concentratie tussen partijen, mits voldaan wordt aan de volgende eisen:

- partijen hebben voldoende inzicht gegeven in de verwachte effecten van de beoogde concentratie;

- het oordeel en de aanbeveling van cliënten, personeel en andere betrokkenen zijn overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

- de continuïteit van cruciale zorg komt door de voorgenomen concentratie niet in het geding.

14. Voor de verlening van een ontheffing in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg is het noodzakelijk dat de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring niet zal onthouden. De NZa acht dat ten aanzien van de onderhavige voorgenomen concentratie tussen partijen aannemelijk. Daartoe is het volgende redengevend:

 

De verwachte effecten van de beoogde concentratie

15. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie voor het zorgaanbod, de zorglocaties en eventuele risico’s die samenhangen met de concentratie. In het kader van de in randnummer 14 genoemde beoordelingsstandaard, acht de NZa de overgelegde effectrapportage in beginsel toereikend om tot het oordeel te komen dat de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij, haar goedkeuring aan de voorgenomen concentratie niet zal onthouden, mits aan een aantal te stellen voorschriften wordt voldaan.

 

Betrokkenheid belanghebbenden

16. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

17. De afdeling orthopedie van Slotevaartziekenhuis doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van de afdeling orthopedie Slotervaartziekenhuis door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten

18. Equipe heeft geen cliëntenraad. De huidige cliënten van Equipe zijn door middel van een bericht op de website geïnformeerd over de voorgenomen concentratie. In dit bericht wordt aan cliënten de gelegenheid geboden om vragen te stellen en opmerkingen kenbaar te maken over de voorgenomen concentratie. Hiervoor hebben cliënten echter niet, gezien de spoedeisendheid, de termijn gekregen die de NZa daarvoor hanteert.

 

Personeel

19. De ondernemingsraad van Equipe is geïnformeerd. De ondernemingsraad heeft aangegeven vooralsnog positief tegenover de ontwikkelingen te staan maar door de tijdsdruk niet binnen de gestelde termijn met goed onderbouwde adviezen te kunnen komen. De ondernemingsraad heeft toegezegd de adviezen separaat in een later stadium toe te sturen.

 

Andere stakeholders

20. Naast het personeel en de cliënten hebben partijen aangegeven dat zij met de belangrijkste zorgverzekeraar en de gemeente Amsterdam in contact zijn geweest over de voorgenomen concentratie. Met de belangrijkste zorgverzekeraar is overeenstemming bereikt over de overname van de patiënten van de afdeling orthopedie van Slotervaartziekenhuis. Enkel over de financiële afspraken zijn Equipe en de zorgverzekeraar nog in onderhandeling.

 

Continuïteit cruciale zorg

21. Door Equipe wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

C. Voorschriften

22. Gezien de spoedeisendheid van de besluitvorming omtrent het ontheffingsverzoek heeft de NZa geen diepgaand onderzoek kunnen doen naar de voorgenomen concentratie.

23. Gezien het beschrevene in randnummers 18 tot en met 20 acht de NZa het wenselijk om voorschriften te verbinden aan de ontheffing om te borgen dat cliënten, personeel en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn en zullen worden betrokken bij de verdere voorbereiding en uitvoering van de voorgenomen concentratie. In onderhavige aanvraag worden derhalve de volgende voorschriften verbonden aan de goedkeuring van de voorgenomen concentratie:

  • Equipe zal uiterlijk 2 januari 2019 de NZa in kennis stellen van eventuele reacties en/of vragen die door cliënten aan haar zijn kenbaar gemaakt. Indien zulke reacties zijn binnengekomen zal Equipe tevens aangeven hoe hierop is gereageerd, en op welke wijze deze reacties zijn meegenomen in de verdere besluitvorming met betrekking tot, en de implementatie van, de concentratie.

  • Nadat de ondernemingsraad zijn advies heeft uitgebracht zal Equipe dit advies aan de NZa doen toekomen. Tevens zal Equipe aangeven op welke wijze dit advies is of zal worden meegenomen in de verdere besluitvorming met betrekking tot, en de implementatie van, de concentratie.

  • Op het moment dat tussen Equipe en de curatoren van Slotervaartziekenhuis definitieve overeenstemming bestaat over de over te nemen activa overeenstemming is bereikt, zal Equipe de NZa van deze overeenstemming in kennis stellen.

 

 

 

Conclusie

24. Gelet op het bovenstaande concludeert de NZa dat er in de onderhavige zaak sprake is van een spoedeisend geval zoals bedoeld in artikel 49d, eerste lid, Wmg, waarbij zij het redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden. Het verzoek om ontheffing zal derhalve worden toegewezen.

 

Datum: 14 december 2018

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven