Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit tot goedkeuring concentratie Academisch Ziekenhuis Leiden - Erasmus MC Zorg Holding

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

  1. Op 20 december 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Academisch Ziekenhuis Leiden (hierna: LUMC) is een universitair medisch centrum en richt zich op patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. LUMC is gevestigd in Leiden.

 

3. Erasmus MC Zorg Holding B.V. (Erasmus MC Zorg Holding) is een dochteronderneming van Erasmus MC en beheert de aandelen in haar dochterbedrijven. Erasmus MC is een universitair medisch centrum en is gevestigd in Rotterdam.

 

4. Genomic Investments B.V. (hierna: Genomic Investments) is een holdingmaatschappij.

 

5. GenomeScan B.V. (hierna: GenomeScan) is een laboratorium dat innovatieve DNA-analyses levert voor patiëntdiagnostiek en genetisch laboratoriumonderzoek. GenomeScan heeft haar laboratorium in Leiden en is actief in heel Nederland.

 

Het voornemen

 

6. Het voornemen betreft het verkrijgen van 1/3 van de aandelen in GenomeScan door Erasmus MC Zorg Holding. Als gevolg van de transactie zal Erasmus MC Zorg Holding toetreden als aandeelhouder in GenomeScan naast LUMC en Genomic Investments. Ten aanzien van het strategisch commercieel beleid van GenomicScan hebben alle drie de organisaties een vetorecht. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptstatutenwijziging en een conceptaandeelhoudersovereenkomst van 30 januari 2018.

 

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

7. Betrokken organisaties zijn LUMC, Erasmus MC Zorg Holding, Genomic Investments en GenomeScan.

 

8. LUMC en Erasmus Zorg Holding kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

9. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

10. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 6 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Erasmus Zorg Holding negatieve zeggenschap verkrijgt – naast LUMC en Genomic Investments - over GenomeScan.

 

Beoordeling

 

11. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

12. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

13. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

14. Genomic Investments en GenomeScan zijn geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Genomic Investments en GenomeScan door de NZa niet beoordeeld.

 

15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door LUMC en Erasmus MC op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

16. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door LUMC en Erasmus MC overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

C. Cruciale zorg

17. LUMC en Erasmus MC leveren spoedeisende hulp, acute verloskunde, crisisopvang geestelijke gezondheidszorg en zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

Besluit

18. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 12 februari 2019

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven