Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Equipe Zorgbedrijven Hilversum B.V. - AVE Orthopedische Klinieken B.V.
Ondertekeningsdatum:29-01-2019Publicatiedatum:19-02-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 21 december 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. (hierna: Equipe TopCo) is (onder meer) via haar dochterondernemingen Equipe Zorgbedrijven Hilversum B.V. (hierna: Equipe Hilversum) en Xpert Clinic Nederland B.V. (hierna: Xpert Clinic) actief op het gebied van klinische hand- en polszorg, cosmetische chirurgie en de behandeling van spataderen, anale aandoeningen en huidkanker in heel Nederland (voorgenoemde partijen hierna gezamenlijk: het Equipe concern).

 3. AVE Orthopedische Klinieken B.V. (hierna: AVE Kliniek) en Stichting “Ave-Medical” (hierna: Ave-Medical) zijn actief op het gebied van algemene orthopedische zorg in Almere, Amsterdam, Amstelveen, Hilversum, Huizen, IJmuiden, Bosch en Duin en Tiel (voorgenoemde partijen hierna gezamenlijk: AVE).

  Het voornemen

 4. Het voornemen betreft de overname van de activa en passiva van AVE Kliniek door Equipe Hilversum en (indirect) door Xpert Clinic, waarbij een deel wordt overgenomen door Equipe Hilversum en een deel door Xpert Clinic, via de op te richten Xpert Orthopedie Amsterdam B.V. Daarnaast verkrijgt Equipe TopCo de bevoegdheid een voordracht te doen voor de benoeming van (de kleinste meerderheid van de) bestuurders van Ave-Medical, alsmede de bevoegdheid om de meerderheid van de raad van toezicht van Ave-Medical te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Voor ontslag van een bestuurder dient instemming van TopCo te worden verkregen. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van 19 december 2018 en een bij de aanvraag overgelegde conceptstatutenwijziging.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 5. Betrokken organisaties zijn Equipe TopCo, Equipe Hilversum, Xpert Clinic, de onderneming van AVE Kliniek en Ave-Medical.

 6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Equipe TopCo uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Ave-Medical en, via Equipe Hilversum en Xpert Clinic, uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van Ave Kliniek.

  Beoordeling

 9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

  A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

  B. Betrokkenheid belanghebbenden

 11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
   

 12. AVE doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van AVE door de NZa niet beoordeeld.

  Cliënten

 13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het Equipe concern weliswaar geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz heeft ingesteld, maar zij wel al haar cliënten over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

  Personeel en andere betrokkenen

 14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat personeel en andere betrokkenen door het Equipe concern op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van personeel en andere betrokkenen door het Equipe concern overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

  C. Cruciale zorg

 16. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Besluit

 17. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 29 januari 2019

 

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven