Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stichting Lunet zorg – Simac Techniek N.V. – Centrale24 Techniek B.V.
Ondertekeningsdatum:19-12-2019Publicatiedatum:13-02-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 15 oktober 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. Stichting Lunet zorg (hierna: Lunet zorg) verleent zorg aan cliënten met een beperking vanuit zowel de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning als de Jeugdwet in de regio Zuidoost-Brabant.

 3. Simac Techniek N.V. (hierna: Simac Techniek) is een holding van diverse technologiebedrijven die oplossingen aanbieden op het gebied van Information technology en Smart technology in de Benelux en Midden-Europa.

 4. Centrale24 Techniek B.V. (hierna: C24T) levert, onder andere via haar dochterondernemingen Central24 Services B.V. en Central24 Zorg B.V., (bel)centralediensten, triage en andere zorgvormen op afstand aan hoofdzakelijk intramurale instellingen. Momenteel is C24T een 100% dochteronderneming van Lunet zorg.

  Het voornemen

 5. Het voornemen betreft de verkrijging van […] van de aandelen in C24T door Simac Techniek. Als gevolg van de transactie zullen partijen gezamenlijke zeggenschap uitoefenen over C24T. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van 27 augustus 2018.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 6. Betrokken organisaties zijn Lunet zorg, Simac en C24T.

 7. Lunet zorg kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 8. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Lunet zorg en Simac Techniek een gemeenschappelijke organisatie tot stand brengen, te weten C24T.

  Beoordeling

 10. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

  A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 11. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

  B. Betrokkenheid belanghebbenden

 12. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 13. Simac Techniek en C24T zijn geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Simac Techniek en C24T door de NZa niet beoordeeld.

  Cliënten

 14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt cliënten, personeel en andere betrokkenen door Lunet zorg op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 15. Uit de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door Lunet zorg overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

  C. Cruciale zorg

 16. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Besluit

 17. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 19 december 2018

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven