Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stichting OLVG – onderdelen van afdelingen van Slotervaartziekenhuis B.V.
Ondertekeningsdatum:19-12-2018Publicatiedatum:12-02-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Verzoek tot ontheffing van het concentratieverbod zonder voorafgaande goedkeuring

 

 1. Op 10 december 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een verzoek ontvangen in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), tot het verlenen van ontheffing van het verbod om een concentratie tot stand te brengen zonder daaraan voorafgaande goedkeuring, zoals neergelegd in artikel 49a, eerste lid, Wmg. In dit verzoek is medegedeeld dat Stichting OLVG voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over onderdelen van afdelingen van Slotervaartziekenhuis B.V. in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (Mw).

  Partijen

 2. Stichting OLVG (hierna: OLVG)

 3. De afdelingen maag-, darm en leverziekten, longziekten, cardiologie (uitsluitend complexe zorg), neurochirurgie, neurologie (uitsluitend neuromodulatie), chirurgie en interne geneeskunde (uitsluitend diabeteszorg en het HIV behandelcentrum) van Slotervaartziekenhuis B.V. (hierna: afdelingen van Slotervaartziekenhuis) bieden algemene ziekenhuiszorg aan vanuit het Slotervaartziekenhuis B.V. (hierna: Slotervaartziekenhuis) in Amsterdam.

  Het voornemen

 4. Het voornemen betreft de Het voornemen blijkt onder meer uit het bij de aanvraag overgelegde persbericht van 21 november 2018 waarin de opdeling van de verschillende specialismen over omliggende zorginstellingen bekend is gemaakt. Ook blijkt dit uit een bij de aanvraag overgelegde conceptbrief van de curatoren van het Slotervaartziekenhuis aan patiënten. Uit overgelegde correspondentie tussen Zilveren Kruis en OLVG blijkt voorts dat Zilveren Kruis en OLVG een principeakkoord hebben bereikt met betrekking tot de overname van de patiënten van de desbetreffende afdelingen van Slotervaartziekenhuis en overheveling van het bijbehorende zorgbudget. Met betrekking tot de over te nemen activa dienen OLVG en de curatoren van het Slotervaartziekenhuis ten tijde van dit besluit nog definitieve overeenstemming te bereiken.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 5. Betrokken organisaties zijn OLVG en onderdelen van het Slotervaartziekenhuis.

 6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

 7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b van de Mededingingswet. De in randnummer 4 omschreven transactie betekent namelijk dat OLVG uitsluitende zeggenschap verkrijgt over onderdelen van het Slotervaartziekenhuis.

  Beoordeling

 9. Artikel 49d, eerste lid, Wmg geeft de NZa de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen op verzoek van degene die de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring heeft gedaan, ontheffing te verlenen van het in artikel 49a, eerste lid, Wmg gestelde verbod, indien de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden.

 10. Hieronder zal achtereenvolgens worden beoordeeld of sprake is van een spoedeisend geval en of de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden.

  A. Spoedeisendheid

 11. Het Slotervaartziekenhuis verkeert sinds 26 oktober 2018[1] in staat van faillissement. Door partijen is gemotiveerd dat de vaste medewerkers van Slotervaartziekenhuis op 7 december 2018 hun laatste werkdag hebben gehad en dat nadien de werkzaamheden zijn gestaakt. De zorgverlening aan de patiënten van afdelingen van Slotervaartziekenhuis kan vanaf die datum niet langer worden voortgezet. Wegens de grote toestroom van patiënten en de taak van OLVG om de continuïteit van de zorgverlening te kunnen garanderen, ziet OLVG zich genoodzaakt uiterlijk 1 januari de zekerheid aan patiënten van de afdelingen van Slotervaartziekenhuis te bieden dat zij bij het OLVG terecht kunnen.

 12. Gezien het voorgaande acht de NZa het aannemelijk dat de continuïteit van de zorgverlening aan patiënten van de afdelingen van Slotervaartziekenhuis gevaar loopt. Tevens acht de NZa het aannemelijk dat de zorgverlening aan patiënten kan worden gecontinueerd indien de voorgenomen concentratie op korte termijn plaatsvindt. De NZa concludeert dan ook dat er sprake is van een spoedeisend geval in de zin van artikel 49d, eerste lid Wmg.

  B. Redelijk vermoeden van goedkeuring

 13. In het algemeen geeft de NZa haar goedkeuring voor een voorgenomen concentratie tussen partijen, mits voldaan wordt aan de volgende eisen:

  • partijen hebben voldoende inzicht gegeven in de verwachte effecten van de beoogde concentratie;

  • het oordeel en de aanbeveling van cliënten, personeel en andere betrokkenen zijn overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

  • de continuïteit van cruciale zorg komt door de voorgenomen concentratie niet in het geding.

 14. Voor de verlening van een ontheffing in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg is het noodzakelijk dat de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring niet zal onthouden. De NZa acht dat ten aanzien van de onderhavige voorgenomen concentratie tussen partijen aannemelijk. Daartoe is het volgende redengevend:

  De verwachte effecten van de beoogde concentratie

 15. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie voor het zorgaanbod, de zorglocaties en eventuele risico’s die samenhangen met de concentratie. In het kader van de in randnummer 14 genoemde beoordelingsstandaard, acht de NZa de overgelegde effectrapportage in beginsel toereikend om tot het oordeel te komen dat de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij, haar goedkeuring aan de voorgenomen concentratie niet zal onthouden, mits aan de onder C gestelde voorschriften wordt voldaan.

  Betrokkenheid belanghebbenden

 16. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[2]

 17. De afdelingen van Slotervaartziekenhuis doen door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van de afdelingen van Slotervaartziekenhuis door de NZa niet beoordeeld.

 18. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door OLVG op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 19. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door OLVG overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

  Andere stakeholders

 20. Naast het personeel en de cliënten hebben partijen aangegeven dat zij met de belangrijkste zorgverzekeraar en de gemeente Amsterdam in contact zijn geweest over de voorgenomen concentratie. Met de belangrijkste zorgverzekeraar is overeenstemming bereikt over de overname van de patiënten van de afdeling orthopedie van Slotervaartziekenhuis.

  Continuïteit cruciale zorg

 21. OLVG levert spoedeisende hulp, acute verloskunde en crisisopvang geestelijke gezondheidszorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vormen van zorg

  C. Voorschriften

 22. Gezien de spoedeisendheid van de besluitvorming omtrent het ontheffingsverzoek heeft de NZa geen diepgaand onderzoek kunnen doen naar de voorgenomen concentratie.

 23. Gezien het beschrevene in randnummer 4 acht de NZa het wenselijk om voorschriften te verbinden ter kadering van de reikwijdte van de verlenen ontheffing. In onderhavige aanvraag wordt derhalve het volgende voorschrift verbonden aan de goedkeuring van de voorgenomen concentratie:

  Op het moment dat tussen OLVG en de curatoren van Slotervaartziekenhuis definitieve overeenstemming over de over te nemen activa overeenstemming is bereikt, zal OLVG de NZa van deze overeenstemming in kennis stellen.

  Conclusie

 24. Gelet op het bovenstaande concludeert de NZa dat er in de onderhavige zaak sprake is van een spoedeisend geval zoals bedoeld in artikel 49d, eerste lid, Wmg, waarbij zij het redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden. Het verzoek om ontheffing zal derhalve worden toegewezen.

 

 

Datum: 19 december 2018

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter raad van bestuur

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Insolventienummer F.13/18/340, kenmerk 13.ams.18.340.F.1306.1.18, te raadplegen via insolventies.rechtspraak.nl.

[2] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven