Onderwerp: Bezoek-historie

Intrekkingsbesluit Beleidsregel experiment regelarme instellingen Wlz - IB/REG/2019-06
Geldigheid:01-01-2019 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Intrekkingsbesluit IB/REG/2019-06

 

Besluit houdende intrekking van de Beleidsregel experiment regelarme instellingen Wlz   

 

1.         Doel van dit besluit

 

Dit besluit beoogt de in artikel 2 genoemde beleidsregel in te trekken.

 

2.         Intrekking beleidsregel

 

De Nederlandse Zorgautoriteit besluit met ingang van 1 januari 2019 de volgende beleidsregel in te trekken:

 

BR/REG-18136 Beleidsregel experiment regelarme instellingen Wlz

 

3.         Overgangsbepaling

 

De in artikel 2 genoemde beleidsregel blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

 

4.         Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst en werkt ten aanzien van artikel 2 terug tot en met 1 januari 2019.

 

 

de Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven