Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Dental Clinics Nederland B.V. – de onderneming van Tandartspraktijk Arratoon – de onderneming van TTL Stadhuisplein B.V.
Ondertekeningsdatum:18-01-2019Publicatiedatum:22-01-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 5 december 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. Dental Clinics Nederland B.V. (hierna: Dental Clinics) is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van mondzorg in heel Nederland. Dental Clinics Vlissingen B.V. (hierna: Dental Clinics Vlissingen) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Dental Clinics houdt 100% van de aandelen in Dental Clinics Vlissingen (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Dental Clinics concern).

 3. Tandartspraktijk Arratoon (hierna: Arratoon) is actief op het gebied van mondzorg in Vlissingen.

 4. TTL Stadhuisplein B.V. (Hierna: TTL Stadhuisplein) drijft een tandtechnisch laboratorium in Vlissingen.

  Het voornemen

 5. Het voornemen betreft de overname van de activa en activiteiten van Arratoon en TTL Stadhuisplein door Dental Clinics Vlissingen. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 26 oktober 2018.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 6. Betrokken organisaties zijn Dental Clinics, de onderneming van Arratoon en de onderneming van TTL Stadhuisplein.

 7. Dental Clinics en Arratoon kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 8. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven, onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Dental Clinics uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van Arratoon en de onderneming van TTL Stadhuisplein.

  Beoordeling

 10. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

  A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 11. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

  B. Betrokkenheid belanghebbenden

 12. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 13. Arratoon doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Arratoon door de NZa niet beoordeeld.

 14. TTL Stadhuisplein is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van TTL Stadhuisplein door de NZa niet beoordeeld.

  Cliënten

 15. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, achtste lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van mondzorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

 16. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor, onder andere, aanbieders van mondzorg te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van het Dental Clinics concern door de NZa niet beoordeeld.

  Personeel

 17. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het Dental Clinics concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

  C. Cruciale zorg

 18. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Besluit

 19. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 18 januari 2019

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven