Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Orpea SA – September Holding B.V. – Allerzorg Beheer B.V. – Stichting Diaphora Woonvoorzieningen – Stichting Diaphora Zorgverlening
Ondertekeningsdatum:29-11-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 17 augustus 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. Orpea SA (hierna: Orpea) is een Franse beursgenoteerde onderneming en is actief op het gebied van intramurale zorg in Europa, Brazilië en China. Orpea levert in Nederland zorg via haar (indirecte) dochterondernemingen DLH B.V. en Woonzorgnet B.V. Orpea houdt 100% van de aandelen in Central & Eastern Europe Care Services Holding S.à.r.l. (hierna: de Holding) (hierna gezamenlijk: het Orpea concern).

 3. September Holding B.V. (hierna: September) levert woonzorg aan mensen met geheugenproblemen. September heeft woonhuizen in Apeldoorn, Arnhem, Twello, Velp, Wageningen, Witmarsum en Zevenaar.

 4. Allerzorg Beheer B.V. (hierna: Allerzorg) is actief op het gebied van (specialistische) thuiszorg in heel Nederland.

 5. Stichting Diaphora Woonvoorzieningen (hierna: Stichting Diaphora Woonvoorzieningen) levert woonvoorzieningen aan mensen met dementie op de locatie “September Velp” (één van de huizen van September) in Velp.

 6. Stichting Diaphora Zorgverlening (hierna: Stichting Diaphora Zorgverlening) levert zorg aan mensen met dementie op de locatie “September Velp” (één van de huizen van September) in Velp.

  Het voornemen

 7. Het voornemen betreft het verkrijgen van uitsluitende zeggenschap over September, Allerzorg en de Stichtingen door de Holding. Hiertoe zal de Holding […]% van de aandelen in September verwerven en […]% van de aandelen in Allerzorg. In de aandeelhoudersovereenkomsten van September en Allerzorg is neergelegd dat diverse strategische besluiten uitsluitend de goedkeuring van de Holding behoeven. Daarnaast zal […] een personele unie worden gecreëerd tussen September en Stichting Diaphora Woonvoorzieningen en Stichting Diaphora Zorgverlening, waarbij is bepaald dat de raad van bestuur van September ook de raad van bestuur van de stichtingen vormt. Het voornemen hiertoe is vastgelegd in twee koopovereenkomsten van 12 juli 2018 en in twee bij de aanvraag overgelegde conceptaandeelhoudersovereenkomsten.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 8. Betrokken organisaties zijn de Holding, September, Allerzorg,Stichting Diaphora Woonvoorziening en Stichting Diaphora Zorgverlening.

 9. De Holding, September, Allerzorg en Stichting Diaphora Zorgverlening kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 10. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 11. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mw. De hierboven onder punt 7 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat de Holding uitsluitende zeggenschap verkrijgt over September, Allerzorg, Stichting Diaphora Woonvoorzieningen en Stichting Diaphora Zorgverlening.

  Beoordeling

 12. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

  A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 13. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

  B. Betrokkenheid belanghebbenden

 14. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 15. Stichting Diaphora Woonvoorzieningen is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Stichting Diaphora Woonvoorzieningen door de NZa niet beoordeeld.

 16. Stichting Diaphora Zorgverlening doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Stichting Diaphora Zorgverlening door de NZa niet beoordeeld.

 17. Orpea levert in Nederland zorg via haar dochterondernemingen Woonzorgnet B.V. en DLH B.V. De cliëntenraden van beide dochterondernemingen hebben op basis van de Wmcz geen adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen concentratie. Ook de ondernemingsraden van beide dochterondernemingen hebben op basis van de WOR geen adviesrecht. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van het Orpea concern niet beoordeeld.

 18. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door September, Allerzorg en de Holding op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 19. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van September, Allerzorg en de Holding overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

  C. Cruciale zorg

 20. De Holding, September, Allerzorg en Stichting Diaphora Zorgverlening leveren Wlz-zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

  Besluit

 21. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 29 november 2018

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven