Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire - Aangepaste beleidsregels Wlz 2019 Transitiemiddelen verpleeghuiszorg - CI/18/35c
Ondertekeningsdatum:24-12-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Aan de besturen van de Wlz-instellingen
en zorgkantoren/Wlz-uitvoerders

 

 

 

 

Behandeld door                                    Telefoonnummer                    E-mailadres                    Kenmerk

directie Regulering                                  (088) - 770 87 70                     info@nza.nl                     CI/18/35c

                                                                                                                                                         0316349/0485821                                                                                                                                                                                                 

 

Onderwerp                                                                                                                                      Datum

Aangepaste beleidsregels Wlz 2019                                                                                               24 december 2018

Transitiemiddelen verpleeghuiszorg                                                                    

 

 

 

 

 

Met deze brief informeren wij U over de wijziging in het kader voor de transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2019.

 

 

Geachte heer of mevrouw,

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft twee beleidsregels Wlz voor het jaar 2019 vastgesteld. Dit betreft een wijziging in het budgettaire kader voor de transitiemiddelen verpleeghuiszorg.

 

  1. Beleidsregel Budgettair kader Wlz 2019 (BR/REG-19125b)

  2. Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019 (BR/REG-19121b)

 

Voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft VWS de transitiemiddelen verpleeghuiszorg beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor extra kwaliteitsmaatregelen, te nemen in de ingroeifase (2018 – 2021). Per jaar is € 50 miljoen beschikbaar. Hiervoor heeft de NZa op 29 mei 2018 de beleidsregels vastgesteld. Nu blijkt dat zorgkantoren en zorgaanbieders onvoldoende tijd en ruimte hebben gehad om hierover volledige afspraken voor 2018 en 2019 te maken.

 

Dit heeft geleid tot een onderuitputting in 2018 van deze geoormerkte middelen (€ 18 miljoen). Deze onderuitputting heeft de NZa op verzoek van het ministerie van VWS nu toegevoegd aan de geoormerkte middelen 2019. Voor 2019 heeft u € 3 miljoen meer  aangevraagd dan in eerste instantie beschikbaar was. Hierdoor resteert er na toevoeging van de onbenutte middelen een bedrag van € 15 miljoen.

In de  herschikkingsronde vóór 1 november 2019 kunt U gezamenlijk aanvullende afspraken maken voor inzet van deze resterende transitiemiddelen 2019. Hiervoor heeft de NZa een aparte prestatie gedefinieerd (TM002). De tarieven die wij op basis van de aanvragen in de eerste ronde (budgetronde) voor 2019 vaststellen blijven ongewijzigd, bij eventuele overschrijding van het resterende kader transitiemiddelen voor 2019.

 

De beleidsregels vindt u op onze website www.nza.nl.

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de NZa via e-mail: info@nza.nl of via het Informatie- en Contactcentrum: (088) - 770 87 70.

 

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

drs. J.C.E. Kursten

directeur Regulering

 

Naar boven