Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling bekostigingsexperiment aanvullende beroepen gespecialiseerde ggz en fz (NR/REG-2029)
Geldigheid:01-12-2019 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 36 lid 3, 37 lid 1, 38 lid 3 en 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van de  administratie, declaratie en informatie van deelnemers aan het experiment aanvullende beroepen ggz en fz.

Artikel 1: begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

Aanvullende beroepsbeoefenaar: : zorgverlener die onder supervisie van een regiebehandelaar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg levert of onder supervisie forensische zorg levert en die de daarvoor ingezette tijd niet kan afleiden naar een Diagnose Behandelcombinatie, respectievelijk een Diagnose Behandel Beveiligingscombinatie;

 

Db(b)c: Diagnose Behandel (Beveiligings)combinatie is een declarabele prestatie, die het resultaat is van (een deel van) het totale zorgtraject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt;

 

Experimentevaluatie: de rapportage aan de NZa van experimenteerpartijen over de resultaten van het bekostigingsexperiment aanvullende beroepen gespecialiseerde ggz en fz;

 

Experimentovereenkomst: een schriftelijke overeenkomst tussen één of meerdere zorgaanbieder(s) en één of meerdere zorgverzekeraar(s) die door hen is ondertekenend aangaande de deelname en invulling van het experiment zoals bedoeld in de beleidsregel Bekostigingsexperiment aanvullende beroepen gespecialiseerde ggz en fz;

 

Experimentprestatie: prestatie als bedoeld in artikel 4 van de beleidsregel Bekostigingsexperiment aanvullende beroepen gespecialiseerde ggz en fz;

 

zorgaanbieder:

1°. natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg in de zin van de Wmg verleent als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg;

2°. natuurlijk persoon of rechtspersoon voor zover deze tarieven in rekening brengt namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld onder 1°.

Artikel 2: doel van de regeling

Het doel van deze regeling is het vastleggen van de voorschriften om het experiment Aanvullende beroepen ggz en fz mogelijk te maken.

Artikel 3: reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders en zorgverzekeraars die deelnemen aan het bekostigingsexperiment aanvullende beroepen gespecialiseerde ggz en fz, zoals beschreven in de experimentbeschikking Aanvullende beroepen gespecialiseerde ggz en fz.

Artikel 4: administratie- en registratievoorschriften

Artikel 4.1

Zorgaanbieders voeren een administratie van het bekostigingsexperiment aanvullende beroepen gespecialiseerde ggz en fz zodanig dat de experimentevaluatie kan worden uitgevoerd. Zorgaanbieders registreren in ieder geval voor dit experiment:

a. de geleverde prestaties die vallen onder het bekostigingsexperiment;

b. Het openingsjaar van de geleverde prestatie;

c. het beroep van de aanvullende beroepsbeoefenaar dat de experimentele prestatie heeft geleverd;

d. de hoeveel directe en indirecte patientgebonden tijd die is afgeleid voor de aanvullende beroepsbeoefenaar;

e. de activiteiten van de aanvullende beroepsbeoefenaar;

f. het tarief van de prestaties die vallen onder het bekostigingsexperiment;

g. het db(b)c zorgtrajectnummer van het bijbehorende behandeltraject;

h. de AGB-code en beroep van de regiebehandelaar onder wiens verantwoordelijkheid de prestatie is geleverd.

Artikel 5: declaratievoorschriften

Declaratie van de dbc's en dbbc's waarbij de ingezette tijd van aanvullende beroepen afleidt, is toegestaan.

Artikel 6: informatievoorschriften

Artikel 6.1

De aanbieder levert uiterlijk binnen twee maanden na afloop van elk kalenderjaar dat het experiment loopt aan de NZa via de beveiligde verbinding een overzicht aan in een Excel (.xls of .xlsx) of csv-bestand, met daarin de informatie zoals opgesomd in artikel 4.1, sub a t/m f. Per geleverde prestatie wordt aangegeven of de prestatie is gedeclareerd en vergoed, gedeclareerd maar nog niet vergoed, afgesloten nog niet gedeclareerd of openstaand is op de datum van invulling van het overzicht.Dit informatievoorschrift geldt met ingang van kalenderjaar 2020 wat betekent dat de eerste aanlevering na afloop van het kalenderjaar 2020 wat betekent dat er uiterlijk 1 maart 2021 aangeleverd moet worden.

Artikel 6.2

Binnen drie maanden na afloop van het experiment wordt de door zorgaanbieder en zorgverzekeraar uitgevoerde experimentevaluatie digitaal bij de NZa ingediend via de beveiligde verbinding. De experimentevaluatie bevat in ieder geval:

- een totaaloverzicht van de in 4.1 sub a t/m f genoemde elementen;

- per beroep waarmee geexperimenteerd is een analyse over de toegevoegde waarde van dit beroep voor de ggz en/of fz bij het terugdringen van capaciteitstekorten, personeelstekorten en wachttijden.

Artikel 7: inwerkingtreding / bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2019 en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 december 2019, treedt de regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst.

Artikel 8: citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostigingsexperiment aanvullende beroepen gespecialiseerde ggz en fz.

Artikel: ondertekening

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Toelichting

Artikelsgewijs

 

Artikel 2

Het doel van het experiment is het mogelijk maken van bekosting van de inzet van beroepen waarvan de tijd niet afleidt naar een db(b)c. De beroepen dragen bij aan het verkorten van de wachttijden en het verhelpen van capaciteitstekorten in de ggz of het verminderen van personeelstekorten in de fz.

 

Artikel 5

Dit is in afwijking van artikel 5.1.4.1 van de Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (NR/REG-1927 of opvolgers) en artikel 3.1.4.2 van de Regeling - Dbbc's, zzp's en extramurale parameters forensische zorg (NR/REG-1930 of opvolgers).

 

Artikel 6

Voor het uitvoeren van de evaluatie vraagt de NZa de aanbieder informatie aan te leveren. Aanleveren van informatie gebeurt in ieder geval na afloop van het experiment en jaarlijks. Als de NZa eerder of tussentijds gegevens nodig heeft, dan maakt zij gebruik van haar wettelijke mogelijkheden om gegevens op te vragen.

Naar boven