Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie en tariefbeschikking verkeerde bed Wlz TB-REG-19647-01
Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

TARIEFBESCHIKKING

Nummer

TB/REG-19647-01

Datum ingang

1 januari 2019

Geldig tot

1 januari 2020

Datum beschikking

6 december 2018

Datum verzending

6 december 2018

Behandeld door

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit

 

heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdeel c, 52, aanhef en onder e, 53, aanhef en onder b, van de Wmg,

 

alsmede de Beleidsregel:

Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2019, kenmerk BR/REG-19119;

 

en de Regeling:

Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019, kenmerk NR/REG-1901a;

 

besloten:

dat rechtsgeldig

 

door zorgaanbieders van:

medisch specialistische zorg

 

aan:

Wlz-uitvoerders

 

de volgende prestatie:

‘Verkeerde bed’ zoals opgenomen in de Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2019,

 

en het volgende maximum tarief:

€ 293,16 per dag

 

in rekening mag worden gebracht.

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen als vermeld in de Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019, met kenmerk NR/REG-1901a.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

Bezwaar en beroep

Ingevolge artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel 7:1 lid 1 Awb kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht.

 

Het bezwaar kan per post, per fax of, indien in uw geval van toepassing, via het webportaal Toegang (https://toegang.nza.nl) ingediend worden (dus niet via e-mail). In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen. 

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

drs. J.C.E. Kursten

directeur Regulering

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven