Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling Innovatie voor kleinschalige experimenten - NR/REG-1928
Ondertekeningsdatum:28-11-2018Geldigheid:07-12-2018 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

REGELING NR/REG-1928

Vastgesteld op 28 november 2018

 

Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, 38, derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van administratie- en declaratievoorschriften.

1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

Zorgaanbieder

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

Voor forensische zorg is dit een rechtspersoon die een zorginstelling forensische zorg in stand houdt of een natuurlijke persoon die forensische zorg verleent, dan wel de natuurlijke persoon of rechtspersonen, die gezamenlijk een zorginstelling forensische zorg vormen, en die krachtens een overeenkomst forensische zorg verlenen.

 

Ziektekostenverzekeraar

  • een zorgverzekeraar: een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 onder b Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • een Wlz-uitvoerder: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg;
  • een particuliere ziektekostenverzekeraar, zijnde een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van verzekeraar mag uitoefenen.

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Interimbesluit forensische zorg of, bij inwerkingtreding van de Wet forensische zorg, op grond van artikel 1, derde lid, van de Wmg is de minister van Justitie en Veiligheid voor de inkoop van forensische zorg aangemerkt als ziektekostenverzekeraar. De Divisie Forensische zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie voert de inkoop uit. Waar in deze regeling gesproken wordt over de ziektekostenverzekeraar wordt hieronder ook verstaan ForZo/JJI.

 

Innovatieve zorgprestatie

De zorgprestatie waarmee geëxperimenteerd wordt, als bedoeld in de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten. Deze zorgprestatie is nog niet eerder vastgesteld door de NZa als reguliere zorgprestatie.

 

Kortdurend kleinschalig experiment

Het leveren van een door de NZa toegekende innovatieve zorgprestatie in de praktijk binnen een experimentopzet. Het kortdurend kleinschalig experiment bestrijkt een periode van maximaal drie jaar respectievelijk (in totaal) maximaal vijf jaar bij afgifte van een verlengingsbeschikking en is naar gelang zijn doelstelling beperkt tot een specifieke patiëntengroep, prestatie, een of meerdere zorgaanbieders, een of meerdere ziektekostenverzekeraars of een beperkte regio.

 

Experimentopzet

De opzet van het kortdurend kleinschalig experiment waarin staat beschreven hoe het experiment wordt uitgevoerd, met welke indicatoren de doelstelling(en) van het experiment worden gemeten en bij welke uitkomst op voorgenoemde indicatoren de doelstelling(en) van het experiment is/zijn behaald.

 

Experimentovereenkomst

Een schriftelijke overeenkomst tussen een of meerdere zorgaanbieder(s) en een of meerdere ziektekostenverzekeraar(s) die door hen is ondertekend ten behoeve van een kortdurend kleinschalig experiment.

 

Experimenteerpartijen

Een (of meerdere) zorgaanbieder(s) en een (of meerdere) ziektekostenverzekeraar(s) die een kortdurend kleinschalig experiment zijn gestart of hebben aangevraagd.

 

Experimentevaluatie

De rapportage aan de NZa van experimenteerpartijen over de resultaten van het kortdurend kleinschalig experiment.

 

Aansluiter

Een zorgaanbieder of ziektekostenverzekeraar die op of na de startdatum van een kortdurend kleinschalig experiment aansluit bij de experimentovereenkomst.

 

Aansluitersovereenkomst

De schriftelijke overeenkomst tussen een aansluiter en een van de oorspronkelijke experimenteerpartijen. De aansluitersovereenkomst is getekend door de aansluiter en een van de oorspronkelijke experimenteerpartijen, waarbij de ondertekenende partijen minstens een ziektekostenverzekeraar en minstens een zorgaanbieder betreffen.

 

Individuele beschikking

De beschikking waarmee de innovatieve zorgprestatie zoals overeengekomen tussen zorgaanbieder(s) en ziektekostenverzekeraar(s), gedeclareerd en vergoed kan worden. Voor experimenten met Wlz-zorg is dit een beschikking en voor experimenten met Zvw en overige Wmg zorg wordt een prestatiebeschrijvingbeschikking afgegeven.

2. Doel van de regeling

Deze regeling heeft tot doel het stellen van de navolgende voorschriften met betrekking tot kortdurende kleinschalige experimenten:

  1. Administratievoorschriften, als genoemd in artikel 4 van deze regeling, zodat de NZa op basis van de experimentevaluatie door experimenteerpartijen kan beoordelen in welke mate een kortdurend kleinschalig experiment heeft bijgedragen aan een verbetering van de prijs/kwaliteitverhouding van de zorg.
  2. Declaratievoorschriften, als genoemd in artikel 5 van deze regeling, bedoeld om inzichtelijke, rechtmatige declaraties mogelijk te maken en dubbele bekostiging te voorkomen.

3. Reikwijdte regeling

Deze regeling is van toepassing op de experimenteerpartijen die deelnemen aan een kortdurend kleinschalig experiment op grond van de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten of de Beleidsregel tijdelijke instandlating gevolgen experimenten en die daartoe een individuele beschikking van de NZa hebben ontvangen

4. Administratievoorschriften

4.1 Zorgaanbieders voeren een administratie van het kortdurende kleinschalige experiment zodanig dat de experimentevaluatie tijdig kan worden uitgevoerd. Zorgaanbieders registreren ten behoeve van het experiment tenminste alle benodigde gegevens om de resultaten van het experiment te kunnen meten en aantonen. Zorgaanbieders registreren in ieder geval per experiment:

  1. het aantal innovatieve zorgprestaties geleverd gedurende de experimenteerperiode;
  2. het tarief van de innovatieve zorgprestatie.

4.2. De verplichting om te registreren omvat alleen de onderwerpen voor registratie. De wijze waarop de registratie plaatsvindt, is aan de experimenteerpartijen zelf.

5. Declaratievoorschriften

5.1 De zorgaanbieder declareert geen innovatieve zorgprestatie indien de zorg reeds op andere wijze wordt gedeclareerd dan wel bekostigd.

5.2 De zorgaanbieder dient op de declaratie onderscheid te maken tussen Zvw, Wlz of overige Wmg-zorg.

5.3 De zorgaanbieder declareert de innovatieve zorgprestatie uitsluitend aan:

  1. een ziektekostenverzekeraar met wie daartoe een experimentovereenkomst of aansluitersovereenkomst is gesloten en de NZa hiervoor een individuele beschikking heeft afgegeven; óf
  2. een verzekerde die een daartoe strekkende verzekeringsovereenkomst heeft gesloten bij een onder 5.3 a genoemde ziektekostenverzekeraar.

5.4 De zorgaanbieder declareert de innovatieve zorgprestatie van experimenten met Zvw of overige Wmg-zorg aan de hand van de codes zoals deze zijn op te vragen bij Vektis.

6. Intrekking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten, met kenmerk NR/REG-1736 ingetrokken.

7. Overgangsbepaling

De Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten, met kenmerk NR/REG-1736, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen - en al dan niet beëindigd - in de periode dat die regeling gold.

8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten’.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven