Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking Individueel MBI-Omzetplafond MSZ 2019 - TB/REG-19646-01
Ondertekeningsdatum:23-11-2018Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Versie:vergelijk Vergelijk met Beschikking Individueel MBI-Omzetplafond MSZ 2020 - TB/REG-20645-01, versie: 1: 01-01-2020 t/m 31-12-2020  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Integraal Macrobeheersmodelmacrobeheersmodel

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, tweede lid, aanhef en onder c, 52 aanhef en onder e, van de Wmg,

alsmede haar beleidsregel(s):

 • Beleidsregel integraal macrobeheersmodel, kenmerk BR/CU-2128,

-Beleidsregel integraal macrobeheersmodel, kenmerk BR/CU-2128,

de nadere regel(s):

 • Regeling integraal macrobeheersmodel, NR/CU-255,

-Regeling integraal macrobeheersmodel, NR/CU-255,

en:

 • de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport d.d. 14 november 2019, kenmerk: 1611707-198639-CZ, inzake de vaststelling van de macrokaders 2020 voor de curatieve zorg,

-de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport d.d. 19 november 2018, kenmerk: 1447 178-184111-CZ, inzake de vaststelling van de macrokaders 2019 voor de curatieve zorg,

voor elk(e) afzonderlijk(e):

1. instelling1 die geneeskundige zorg levert voor medisch specialistische zorg1als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv), voor zover deze omvat:;

 • zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden;
 • zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a Bzv;
 • geriatrische revalidatie als bedoeld in artikel 2.5c Bzv;

–audiologisch centrum;

–trombosedienst;

2. instelling die mondzorg levert als bedoeld in artikel 2.7 Bzv,–centrum voor zover deze wordt geleverd door kaakchirurgen (tandheelkundige specialistische zorg)erfelijkheidsadvisering;

3. solist2 (waartoe ook een kaakchirurg kan behoren);

–laboratorium, niet zijnde een huisartsenlaboratorium, voor zover het werkzaamheden verricht ten behoeve van de in deze opsomming bedoelde instellingen.

ambtshalve besloten:

 • voor het kalenderjaar 2020 per individuele instelling een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wmg, vast te stellen voor de door die instelling gerealiseerde individuele omzet3

-voor het kalenderjaar 2019 per individuele instelling een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wmg, vast te stellen voor de door die instelling gerealiseerde individuele omzet3, indien:

(a. )de minister in jaar t+1 (20212020) aan de NZa meedeelt dat er geen sprake is van overschrijding van het landelijk MBI-omzetplafond msz over het jaar t (20202019). In dat geval geldt:

individuele bovengrens (20202019) = individuele omzet (20202019)

(b. )de minister in jaar t+1 (20212020) aan de NZa meedeelt dat er sprake is van een overschrijding4 van het landelijk MBI-omzetplafond msz over het jaar t (20202019). In dat geval geldt:

individuele bovengrens (20202019) =

landelijke omzet (20202019) -/- overschrijding (20202019)

individuele omzet (20202019) x ------------------------------------------------------------

landelijke omzet (20202019)

Status oude beschikking

De beschikking individueel MBI-omzetplafond 20192018, kenmerk: TB/REG-1964618643-01, blijft ook na 20192018 van toepassing, indien en voor zover de minister van VWS toepassing van het macro beheersinstrument (MBI) over het jaar 20192018 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 20202019.

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze tariefbeschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Indien de Staatscourant, waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de vorige zinWmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 20192018, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 20202019.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit in de Staatscourant is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via een e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar moetdient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en moetdient ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

-naam en adres van de indiener;

-de dagtekening;

-een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

-de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,
Nederlandse ZorgautoriteitM. Commandeur MSc
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Naar boven