Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking landelijk MBI-Omzetplafond MSZ 2019 - TB/REG-19645-01
Ondertekeningsdatum:23-11-2018Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Integraal Macrobeheersmodel

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, tweede lid, aanhef en onder c, 52 aanhef en onder e, van de Wmg,

 

alsmede haar beleidsregel(s):

-Beleidsregel integraal macrobeheersmodel, kenmerk BR/CU-2128,

 

de nadere regel(s):

-Regeling integraal macrobeheersmodel, NR/CU-255,

 

en:

-de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport d.d. 19 november 2018, kenmerk: 1447 178-184111-CZ, inzake de vaststelling van de macrokaders 2019 voor de curatieve zorg,

 

voor:

–      instellingen voor medisch specialistische zorg1;

–      audiologische centra;

–      trombosediensten;

–      instellingen voor erfelijkheidsadvisering;

–      solisten2 (waartoe ook kaakchirurgen kunnen behoren);

–      laboratoria, niet zijnde huisartsenlaboratoria, voor zover zij werkzaamheden verrichten ten behoeve van de in deze opsomming bedoelde instellingen of solisten.

 

ambtshalve besloten:

-voor het kalenderjaar 2019 een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wmg, vast te stellen van € 23.601,4 miljoen  (zegge: drieëntwintig miljard zeshonderdéén miljoen vierhonderdduizend euro), prijsniveau 2018, exclusief de beschikbaarheidbijdragen als bedoeld in artikel 56a van de Wmg voor medisch specialistische zorg;

-dat deze bovengrens betrekking heeft op de som van de door de hierboven genoemde instellingen gezamenlijk in rekening gebrachte tarieven voor medisch specialistische zorg, audiologische zorg, trombosezorg en zorg in het kader van erfelijkheidsadvisering, waarop ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Zorgverzekeringwet, aanspraak bestaat.

 

Status oude beschikking

 

De beschikking landelijk MBI-omzetplafond 2018, kenmerk: TB/REG-18642-01, blijft ook na 2018 van toepassing, indien en voor zover de Minister van VWS toepassing van het macro beheersinstrument (MBI) over het jaar 2018 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

 

Inwerkingtreding

 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze tariefbeschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2018, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2019.

 

Bezwaar

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit in de Staatscourant is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via een e-mail in te dienen.

 

Adres:  Nederlandse Zorgautoriteit

            t.a.v. unit Juridische Zaken

            Postbus 3017

            3502 GA  UTRECHT

            (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:     030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

-naam en adres van de indiener;

-de dagtekening;

-een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

-de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
De Nederlandse Zorgautoriteit,

 M. Commandeur MSc

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

Naar boven