Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire - Vaststelling regelgeving ggz en fz 2019 - CI/18/30c

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan het bestuur van:

 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN);
 • GGZ Nederland (GGZN);
 • Platform MeerGGZ;
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en           Psychotherapeuten (LVVP);
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
 • Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF);
 • Mind Landelijk platform Psychische Gezondheid
 • Divisie Forensische Zorg/ Justitiële Jeugdinrichtingen (Forzo/JJI) Directie Forensische Zorg (DForZo);
 • Gevangeniswezen (GW);
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

 

 

 

 

Behandeld door     
directie Regulering                   

Telefoonnummer    

088 770 8 770       

E-mailadres                  
info@nza.nl 

Kenmerk                  
0313783/0474702 - CI/18/30c                                  

Onderwerp     
Vaststelling regelgeving ggz en fz 2019                                                                                                                

Datum
22 november 2018

 

Geachte heer/mevrouw,

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regelgeving 2019 voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg (FZ) vastgesteld.

Voor zowel de GGZ als de FZ kunt u de regelgeving 2019 (nadere regel, beleidsregel en tariefbeschikking) vinden op https://puc.overheid.nl/nza.  De informatieproducten (gebruikersdocumenten, toelichting validatieregels en toelichting codelijsten) en de tabellen (beslisboom, kenmerkende factoren, codelijsten en validatieregels) van zowel de GGZ als de FZ kunt u vanaf 23 november 2018 vinden op http://werkenmetdbcs.nza.nl . De titels van de gewijzigde regelgeving zijn opgenomen in bijlage 1.

In deze circulaire lichten wij toe wat de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving zijn. Wij vragen u deze informatie met uw achterban te delen.

 

Experiment aanvullende beroepen (g-ggz, gb-ggz en fz)

In het hoofdlijnenakkoord van afgelopen zomer hebben partijen afgesproken dat zij, vooruitlopend op de nieuwe productstructuur, per 2019 willen kunnen experimenteren met bepaalde aanvullende beroepen. Dit zijn beroepen die tijd schrijven waarvan de tijd niet afleidt in een db(b)c zoals bijvoorbeeld het geval is bij de ervaringsdeskundige. Via dit experiment kunnen deze beroepen vanaf 2019 hun inspanningen direct  declareren als er een contract ligt met een zorgverzekeraar. In de afgelopen periode is met partijen het hiervoor bedoelde beleid vormgegeven. De NZa schrijft hierbij overigens niet voor hoe dit experiment technisch moet worden vormgegeven. De conceptregelgeving is inmiddels bekend bij partijen zodat zij zo snel mogelijk hiermee aan de slag kunnen zijn. Om dit experiment ook formeel te kunnen laten starten, is nog een aanwijzing nodig van de Staatsecretaris. Zodra de NZa deze ontvangen heeft zal zij het beleid publiceren.

 

Correctie tariefbeschikking fz (fz)

Door een foutje in de berekening van de Normatieve Inventaris Component (NIC) in de zzp ggz-c tarieven hebben wij deze tarieven aangepast. De maximumtarieven van de zzp ggz-c dalen gemiddeld met 1,65 procent in de herziene versie van de tariefbeschikking forensische zorg. In de berekening van de tarieven voor een vijftal extramurale parameters was als gevolg van een formulefout de kapitaallasten component niet opgenomen. De tarieven zijn aangepast en sluiten daarmee weer aan met de tarieven zoals gelden in de Wlz.

 

Acute psychiatrische hulpverlening (g-ggz)

In de zomer heeft de NZa regelgeving voor 2019 bekend gemaakt waarin een nieuwe bekostiging voor de acute ggz was opgenomen. Hiermee konden ggz-aanbieders en verzekeraars per regio afspraken maken over de organisatie van de acute ggz. Voorwaarde voor deze bekostiging was inschrijving van de generieke module door zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij het Zorginstituut.  Inmiddels is duidelijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders hun steun voor inschrijving per 2019 van de generieke module intrekken. Hierdoor is de NZa genoodzaakt om de nieuwe regels voor de acute ggz terug te draaien. Dat betekent dat de in 2018 bestaande regelgeving met crisis-dbc’s en beschikbaarheidscomponent  in 2019 gewoon blijft gelden.

 

Voor 2019 voeren we wel één wijziging door in de bestaande bekostiging voor de acute psychiatrische hulpverlening. De bestaande bekostiging kent twee componenten, te weten een beschikbaarheidscomponent en een crisis-dbc. In de huidige regelgeving voor 2018 is opgenomen dat de crisis-dbc alleen mag worden gedeclareerd als er ook sprake is van 24/7 beschikbaarheid. In 2019 wordt de voorwaarde van de 24/7 beschikbaarheid niet meer gekoppeld aan de crisis-dbc, maar aan de beschikbaarheidscomponent. De beschikbaarheidscomponent is immers bedoeld als tegemoetkoming voor de 24/7 beschikbaarheid. Dit betekent dat zorgaanbieders die acute psychiatrische hulpverlening leveren volgens de definitie van deze zorg, maar die geen 24/7 beschikbaarheid hebben, vanaf 2019 ook crisis-dbc’s kunnen declareren.

 

Registratie zorgtypes rechterlijke machtiging en inbewaringstelling i.v.m. risicoverevening (g-ggz)

In een onderzoek dat VWS laat uitvoeren naar de rol van Bopz-maatregelen in de risicoverevening blijkt dat vanaf 2013 een dalende lijn is te zien in de registratie van de zorgtypen ‘rechterlijke machtiging’ en ‘inbewaringstelling’. Het afschaffen van de eigen bijdrage per 2013 voor Bopz-patiënten kan hieraan ten grondslag liggen.

Het registeren van het juiste zorgtype door zorgaanbieders is verplicht en dient een financieel belang. Inzicht in één van de duurste groepen patiënten kan de zorgaanbieders en –verzekeraars helpen bij de zorginkoop en –verkoop. Hierbij doen we een oproep om in het belang van het onderzoek de zorgtypes zorgvuldiger te registreren.

 

OZP’s fz 2019 (fz)

Via de RZ19b-release van de Medisch-specialistische zorg (https://werkenmetdbcs.nza.nl/zz-releases/rz19b/menu-ID-4287) zijn er 25 overige zorgproducten (ozp’s) toegevoegd aan de prestaties die door de forensische zorg geregistreerd en gedeclareerd kunnen worden vanaf 2019. Het gaat hierbij om beeldvormend onderzoek/klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. Hiermee kan een vergoeding worden geboden voor de gemaakte kosten, omdat deze kosten geen onderdeel uitmaken van de deelprestatie verblijf van de dbbc. Bij intramurale patiënten kunnen deze kosten niet als ozp worden gedeclareerd, omdat ze daar onderdeel uitmaken van de deelprestatie verblijf. De ozp’s kunnen door zorgaanbieders van forensische zorg worden geregistreerd en gedeclareerd als deze ozp’s worden uitgevoerd in het kader van de behandeling in de forensische zorg.

 

In bijlage 4 'Overzicht overige zorgproducten' bij de Regeling medisch-specialistische zorg en de 'Tarieventabel dbc-zorgproducten en overige zorgproducten per 1 januari 2019' bij de Prestatie- en tariefbeschikking 2019 voor de Medisch-specialistische zorg, is door middel van een nieuwe kolom met kruisjes aangegeven welke overige zorgproducten door zorgaanbieders voor forensische zorg geregistreerd en gedeclareerd kunnen worden.

 

Aanpassing MDS-regelingen g-ggz en fz per 15 april 2019
(g-ggz, gb-ggz en fz)

De NZa heeft een nieuwe versie van de regeling “Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz” en de regeling “Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg” vastgesteld en gepubliceerd. De betreffende regels treden per 15 april 2019 in werking en hebben kenmerk NR/REG-1829 en NR/REG-1813a. Tevens is er ten behoeve van de ICT een aangepaste GA standaard opgeleverd, deze standaard is te vinden op http://werkenmetdbcs.nza.nl. In de nieuwe regelingen vraagt de NZa de DSM diagnose alleen nog maar op hoofdgroep niveau uit. Reden hiervoor is dat de huidige bekostiging op basis van DBC’s (en DB(B)C’s voor de fz) niet verder meer verfijnd zal gaan worden dan het huidige DSM hoofdgroep niveau.

 

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij onze informatielijn. De informatielijn is op werkdagen telefonisch bereikbaar van  9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088-7708770 (lokaal tarief). U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via info@nza.nl.

 

Wij vragen u als koepelvereniging om deze informatie te verspreiden onder uw leden.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit                          

 

 

 

Drs. C.A.H. ten Damme RA
Unitmanager Geestelijke gezondheidszorg en Forensische zorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Regelgeving die met ingang van 2019 wijzigt

 

Beleidsregels

 • BR/REG-19157 Prestaties en tarieven gespecialiseerde ggz
 • BR/REG-19160 Prestaties en tarieven forensische zorg
   
 • BR/REG-19150 Budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening – ingetrokken

 

Nadere regels

 • NR/REG-1927 Gespecialiseerde ggz
 • NR/REG-1930 Dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg

 

 • NR-REG-1921 Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening – ingetrokken

 

Tariefbeschikkingen

 • TB/REG-19627-02 Tariefbeschikking Gespecialiseerde ggz
 • TB/REG-19629-02 Tariefbeschikking Forensische zorg
Naar boven