Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stichting Cardiologie Centra Nederland – Stichting Cardiologie
Ondertekeningsdatum:30-10-2018Publicatiedatum:20-10-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 10 september 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. Stichting Cardiologie Centra Nederland (hierna: CCN) is via Heart for Health B.V. (hierna: Heart for Health) actief op het gebied van medisch-specialistische zorg in Almere, Amsterdam, Blaricum, Middelburg, Hoogvliet, Utrecht, Voorschoten en IJmond.

 3. Stichting Cardiologie Geervliet is via Cardiologen maatschap Hartzorg Zuid (hierna: Hartzorg Zuid), de maat Hartslag Zuid B.V. (hierna: Hartslag Zuid) en de maat J.D. Durrer B.V. (hierna: J.D. Durrer) actief op het gebied van medisch-specialistische zorg in Amsterdam (hierna gezamenlijk: Cardiologie Geervliet).

  Het voornemen

 4. Het voornemen betreft de overname van alle activa en passiva van Hartzorg Zuid, Hartslag Zuid en J.D. Durrer door Heart for Health. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van augustus 2018.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 5. Betrokken organisaties zijn Heart for Health, de onderneming van Hartzorg Zuid, de onderneming van Hartslag Zuid en de onderneming van J.D. Durrer.

 6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Heart for Health uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van Hartzorg Zuid, de onderneming van Hartslag Zuid en de onderneming van J.D. Durrer.

  Beoordeling

 9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

  A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

  B. Betrokkenheid belanghebbenden

 11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 12. Cardiologie Geervliet doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Cardiologie Geervliet door de NZa niet beoordeeld.

  Cliënten

 13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat CCN weliswaar geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz heeft ingesteld, maar zij wel al haar cliënten over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

  Personeel

 14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat CCN geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren

  C. Cruciale zorg

 15. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Besluit

 16. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

Datum: 30 oktober 2018

 

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven