Onderwerp: Bezoek-historie

Tariefbeschikking forensische zorg TB/REG-19629-02
Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35 en 50, eerste lid, 52 en 53, van de Wmg,                                                                                              

alsmede de beleidsregels:

  • Prestaties en tarieven forensische zorg (kenmerk BR/REG-19160);
  • Normatieve huisvestingscomponent (nhc) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg (kenmerk BR/REG-19115);
  • Afronding tarieven (kenmerk AL/BR-0031).

en de nadere regel:

  • Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg (NR/REG-1930);

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders als bedoeld in artikel 3 van de Beleidsregel prestaties en tarieven forensische zorg (hierna ook genoemd: fz-aanbieders)

aan:

de ziektekostenverzekeraar, zijnde de Minister van Justitie en Veiligheid (JenV), aangemerkt als ziektekostenverzekeraar voor wat betreft de inkoop van forensische zorg.1

in rekening mag worden gebracht:

de prestaties en bijbehorende tarieven (in euro’s) zoals opgenomen in bijlage 1 van deze beschikking. Bijlage 1 maakt integraal onderdeel uit van deze beschikking.

Aanvullende voorschriften

Tariefsoort

De in bijlage 1, behorend bij deze tariefbeschikking, weergegeven tarieven zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg. Dat houdt in, dat zorgverzekeraar en fz-aanbieder prijsafspraken kunnen maken tot ten hoogste het maximumtarief en met een ondergrens van € 0.

Het uitgangspunt van maximumtarieven kent binnen de kaders van deze tariefbeschikking één uitzondering: voor de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’ geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, Wmg;

Toeslag op beveiligingsniveau 2 voor sglvg+

Voor de sglvg+ geldt een specifieke toeslag die verband houdt met kapitaallasten (nhc). Het bedrag kan als toeslag worden afgesproken bovenop het integrale tarief voor de deelprestaties verblijf met beveiligingsniveau 2.

Declaratie van de nhc-toeslag sglvg+ op beveiligingsniveau 2 is uitsluitend mogelijk op basis van een overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Oude tariefbeschikking

De Tariefbeschikking forensische zorg, met kenmerk TB/REG-18607-02, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2018, is op laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Bij inwerkingtreding van deze tariefbeschikking wordt de al wel gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Tariefbeschikking forensische zorg, met kenmerk TB/REG-19629-01, ingetrokken.

Inwerkingtreding

Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en vervalt met ingang van 31 december 2019.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2018, treedt de tariefbeschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2019.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:   

Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT

   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

drs. C.A.H. ten Damme RA
unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg

Naar boven