Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Bolster Investments B.V. – Careflex Zorg Groep
Ondertekeningsdatum:06-11-2018Publicatiedatum:15-11-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 12 oktober 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. Bolster Investments B.V. (hierna: Bolster Investments) is een lange termijn investeerder gespecialiseerd in het nemen van minderheidsbelangen in Nederlandse ondernemingen. Bolster Charlie B.V. (hierna: Bolster Charlie) is een ten behoeve van deze concentratie opgerichte holding. Bolster Investments houdt 100% van de aandelen in Bolster Charlie.

 3. Jodran Holding B.V. (hierna: Jodran Holding) is via haar dochterondernemingen Careflex Uitdagende Zorg B.V., Careflex Opleiden B.V., Careflex Zorgprofessionals B.V. en Careflex Mensenwerk B.V. actief op het gebied van gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg (hierna: Careflex Zorg Groep).

  Het voornemen

 4. Het voornemen betreft de overname van […]% van de aandelen in Jodran Holding door Bolster Charlie. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van 10 oktober 2018 en een conceptaandeelhoudersovereenkomst van 10 oktober 2018.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 5. Betrokken organisaties zijn Bolster Investments en Jodran Holding.

 6. Jodran Holding kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b Mw. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Bolster Investments negatieve uitsluitende zeggenschap krijgt over Jodran Holding.

  Beoordeling

 9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

  A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

  B. Betrokkenheid belanghebbenden

 11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 12. Bolster Investments is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Bolster Investments door de NZa niet beoordeeld.

  Cliënten

 13. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen.

 14. De Careflex Zorg Groep levert echter uitsluitend zorg in onderaanneming, en heeft daarmee geen WTZi toelating. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van de Careflex Zorg Groep door de NZa niet beoordeeld.
  Personeel

 15. De Careflex Zorg Groep is overeenkomstig de WOR niet gehouden een ondernemingsraad in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van het personeel van Careflex Zorg Groep door de NZa niet beoordeeld.

  C. Cruciale zorg

 16. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Besluit

 17. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 6 november 2018

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven