Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019 TB/REG-19640-01
Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2022Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beschikking macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019 TB/REG-19640-01

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, zevende lid, en 50, tweede lid, onder c, van de Wmg,

                                                                                                              

alsmede de beleidsregels:

  • Beleidsregel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019 (BR/REG-19136);

  • Beleidsregel Afronding tarieven (AL/BR–0031);

 

en de nadere regels:

Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019 (NR/REG-1909);

 

en:

De brief van de Minister voor Medische Zorg en Sport aan de NZa inzake macrokader macrobeheersmodel verschillende sectoren 2018, d.d. 21 november 2017, kenmerk  1256707-170171-CZ,

 

ambtshalve besloten:

 

A. Macro (omzet)grens

1. dat voor het jaar 2019 een macro (omzet)grens1, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

2. dat de hoogte van deze macro (omzet)grens wordt vastgesteld op € 4.098,2 miljoen, prijsniveau 2019;

3. dat de som van de door zorgaanbieders2 van verpleging en verzorging en/of intensieve kindzorg gezamenlijk in het jaar 2019 gedeclareerde3 de hiervoor genoemde macro (omzet)grens niet mag overschrijden.

 

B. Individuele omzetgrens

1. dat voor het jaar 2019 per zorgaanbieder een individuele omzetgrens4, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

2. dat de omzet van een zorgaanbieder van verpleging en verzorging en/of intensieve kindzorg wordt bepaald op basis van schadelastcijfers;

3. dat de individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2019 door de NZa wordt vastgesteld volgens de navolgende rekenregels:

 

Situatie a.

Indien de Minister van VWS na 2019 aan de NZa zal meedelen dat géén sprake is van overschrijding van de macro (omzet)grens over het jaar 2019:

individuele omzetgrens (2019) = individuele omzet5 (2019)

 

Situatie b.

Indien de Minister van VWS na 2019 aan de NZa zal meedelen dat sprake is van een overschrijding van de macro (omzet)grens over het jaar 2019

ind. omzetgrens (2019) = 

                                    macro omzet (2019) -/- overschrijding (2019)

ind. omzet (2019)  * ________________________________________

                                                      macro omzet (2019)

 

4. dat de NZa, nadat zij een mededeling van de Minister van VWS heeft ontvangen dat sprake is van situatie (a) bij beschikking bekendmaakt dat de macro omzetgrens voor het jaar 2019 niet is overschreden, of van situatie (b), iedere afzonderlijke zorgaanbieder van verpleging en verzorging en/of intensieve kindzorg een individuele beschikking zal sturen waarin de effecten van die mededeling voor die zorgaanbieder bekend worden gemaakt.

 

Status oude beschikking

 

De beschikking Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018, kenmerk: TB/REG-18641-01, blijft ook na 2018 van toepassing, indien en voor zover de minister van VWS toepassing van het macro beheersinstrument (MBI) over het jaar 2018 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

 

Inwerkingtreding

 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2018, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2019.

 

Bezwaarclausule

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:
Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit                     

 

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven