Onderwerp: Bezoek-historie

Intrekkingsbesluit IB/REG/2018-04
Versie:vergelijk

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit houdende intrekking van de Regeling aanlevering kostprijsgegevens ggz en fz

Artikel 1. Doel van dit besluit

Dit besluit beoogt de in artikel 2 genoemde regeling in te trekken.

Artikel 2. Intrekken regeling

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt de Regeling aanlevering kostprijsgegevens ggz en fz met kenmerk NR/CU-569 ingetrokken. De regeling blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die regeling en die betrekking hebben op de periode waarvoor die regeling gold.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst en werkt ten aanzien van artikel 2 terug tot en met 10 december 2018.

Nederlandse Zorgautoriteit

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Toelichting

Algemeen

 

De in dit besluit genoemde regeling is buiten gebruik geraakt en dient daarom te worden ingetrokken. De genoemde regeling heeft geen opvolger.

Naar boven