Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende het aanwijzen van personen als bedoeld in artikel 61, eerste lid, Wmg ten behoeve van het kostenonderzoek ggz en fz 2020 - kenmerk 314746/477674
Geldigheid:10-12-2018 t/m 01-07-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit houdende het aanwijzen van personen als bedoeld in artikel 61, eerste lid, Wmg ten behoeve van het kostenonderzoek ggz en fz 

Artikel 1. Doel van dit besluit

Dit besluit beoogt personen aan te wijzen als bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg in het kader van het kostprijsonderzoek ggz en fz 2020

Artikel 2. Aanwijzen personen

Gelet op artikel 61, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg en de Beleidsregel kostprijsonderzoek ggz en fz, met kenmerk BR/REG-18163, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit personen aangewezen aan wie kosteloos gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt en aan wie boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of inhoud daarvan beschikbaar moeten worden gesteld ten behoeve van het onderzoek naar kosten, opbrengsten en profielen in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg, voor de periode dat dit besluit geldt en voor zover zij werkzaam zijn bij of in opdracht van Sira Consulting b.v. of Capgemini Nederland b.v.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 december 2018 en vervalt met ingang van 1 juli 2019.

 

 

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

 

drs. J.C.E. Kursten

Directeur directie Regulering

 

Naar boven