Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit ELZHA Holding B.V. – Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden – Stichting Huisartsen Ondersteuning Praktijkorganisatie – LHV-Huisartsenkring Haaglanden
Ondertekeningsdatum:29-10-2018Publicatiedatum:06-11-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 18 juli 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. ELZHA Holding B.V. (hierna: ELZHA Holding) is een dochteronderneming van Coöperatieve Vereniging ELZHA U.A. (hierna: Coöperatie ELZHA). ELZHA Holding verleent via haar dochteronderneming ELZHA Zorg B.V. (hierna: ELZHA Zorg) ondersteuning aan huisartsen bij het bieden van zorg aan patiënten met een chronische aandoening in regio Haaglanden.

 3. Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (hierna: Smash) ondersteunt de spoedeisende hulp van huisartsen ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op alle erkende feestdagen. Daartoe beheert Smash een callcenter en drie huisartsenposten. Smash is actief in regio Haaglanden.

 4. Stichting Huisartsen Ondersteuning Praktijkorganisatie (hierna: SHOP) verleent ondersteuning aan huisartsen en praktijkondersteuners GGZ bij de zorg voor mensen met met psychische problemen in de huisartsenpraktijk. SHOP is actief in regio Haaglanden.

 5. LHV-Huisartsenkring Haaglanden (hierna: HKH) behartigt de belangen van de huisartsen en verstevigt de positie van huisartsenzorg in regio Haaglanden.

  Het voornemen

 6. Het voornemen betreft het verkrijgen van zeggenschap over Smash, SHOP en een onderdeel van HKH door ELZHA Holding.

 7. Hiertoe zullen Coöperatie ELZHA, ELZHA Holding en ELZHA Zorg eerst van naam wijzigen naar respectievelijk Coöperatie HADOKs U.A., HADOKs Holding B.V. en Populatiegerichte zorg B.V. Smash en SHOP zullen worden omgezet naar besloten vennootschappen (respectievelijk Acute Zorg B.V. en SHOP B.V.).

 8. HADOKs Holding B.V. wordt 100% aandeelhouder van Acute zorg B.V. en SHOP B.V. HADOKs Holding B.V. neemt daarnaast via een activa-passiva transactie een deel van de activiteiten van HKH over. Deze worden ondergebracht in een nieuw op te richten Diensten B.V., welke een dochteronderneming van HADOKs Holding B.V. zal zijn.

 9. Dit is vastgelegd in een intentieverklaring van 28 september 2017, een conceptakte van statutenwijziging van Coöperatie ELZHA van 5 juli 2018, een conceptakte van statutenwijziging van ELZHA Holding van 5 juli 2018, een conceptakte van statutenwijziging van ELZHA Zorg van 8 augustus 2018, een conceptakte van statutenwijziging van Smash van 8 augustus 2018, een conceptakte van statutenwijziging van SHOP van 16 augustus 2018, de conceptakte van oprichting van de Diensten B.V. van 8 augustus 2018 en het HADOKs fusiedocument van 15 juli 2018.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 10. Betrokken organisaties zijn ELZHA Holding, Smash, SHOP en een onderdeel van HKH.

 11. ELZHA Holding, Smash en SHOP kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 12. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 13. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mw. De hierboven onder punt 6 t/m 8 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat ELZHA Holding uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Smash, SHOP en een onderdeel van HKH.

  Beoordeling

 14. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

  A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 15. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

  B. Betrokkenheid belanghebbenden

 16. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 17. HKH is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van HKH door de NZa niet beoordeeld.

 18. SHOP doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van SHOP door de NZa niet beoordeeld.

  Cliënten

 19. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van huisartsenzorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

 20. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor, onder andere, aanbieders van huisartsenzorg te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van ELZHA Holding en Smash door de NZa niet beoordeeld.

  Personeel en andere betrokkenen

 21. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat personeel en andere betrokkenen door ELZHA Holding en Smash op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 22. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van personeel en andere betrokkenen door ELZHA Holding en Smash overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

  C. Cruciale zorg

 23. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Besluit

 24. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 29 oktober 2018

 

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

naam en adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven