Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking Abortusklinieken 2019 - TB/REG-19633-01
Ondertekeningsdatum:05-11-2018Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:
de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, 52 aanhef en onder e, 53 aanhef en onder b, van de Wmg,                         

alsmede de beleidsregel:
‘Abortusklinieken’, kenmerk BR/CU-2149;

en:
- de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 december 2015 kenmerk MC-U-876908-144681, op grond van artikel 7 van de Wmg, inzake wijziging van de tariefsoort abortushulpverlening aan niet Wlz-verzekerden;
-  de Subsidieregeling abortusklinieken, onderdeel van de kaderwet VWS-subsidies,  kenmerk 641412-123384 PG;

besloten:
dat rechtsgeldig;

door:
abortusklinieken als bedoeld in artikel 1 van de Wet afbreking zwangerschap, die in het bezit zijn van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet afbreking zwangerschap;

aan:
niet Wlz-verzekerden

rechtsgeldig de volgende prestaties met bijbehorende NZa codes en tarieven in rekening mogen worden gebracht:

NZa code

Prestatiebeschrijving

Tarief in euro’s

J

105

Consult / controle

 € 104,98

J

100

Eerste trimester zwangerschapsafbreking

 € 470,83

J

101

Eerste trimester zwangerschapsafbreking met narcose

 € 597,76

J

106

Eerste trimester zwangerschapsafbreking met prostaglandinebehandeling

 € 538,46

J

107

Eerste trimester zwangerschapsafbreking met prostaglandinebehandeling en narcose

 € 665,40

J

102

Tweede trimester zwangerschapsafbreking

 € 714,21

J

103

Tweede trimester zwangerschapsafbreking met narcose

 € 841,14

J

 

104

 

Tweede trimester zwangerschapsafbreking met prostaglandinebehandeling

 € 781,84

J

119

Tweede trimester zwangerschapsafbreking met prostaglandinebehandeling en narcose

 € 908,78Voorwaarden, voorschriften en beperkingen
Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

- De tarieven die op grond van deze beschikking in rekening mogen worden gebracht, zijn maximum tarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg.
- Het tarief J105 kan niet worden gedeclareerd indien er naast het consult of de controle een behandeling (code J100 t/m J107 of J119) plaatsvindt. Het consult of de controle maakt in dat geval onderdeel uit van de behandeling (code J100 t/m J107 of J119) en de code J105 mag dan ook niet gelijktijdig met een van de overige codes gedeclareerd worden.
 

Inwerkingtreding
Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2019 en vervalt met ingang van 1 januari 2020. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2018, treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin die mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.
 

Bezwaar
Ingevolge artikel 105 van de Wmg, juncto artikel 8:1 van en Algemene wet bestuursrecht (Awb), juncto artikel 7:1, eerste lid, van de Awb, kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift  indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. Het bezwaar kan per post, per fax of, indien in uw geval van toepassing, via het webportaal Toegang (https://toegang.nza.nl) ingediend worden (dus niet via e-mail). In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

M. Commandeur, MSc
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

Toelichting
Op grond van de subsidieregeling abortusklinieken, onderdeel van de kaderwet VWS-subsidies, kunnen abortusklinieken (op aanvraag) een subsidie ontvangen. Deze subsidie mag uitsluitend worden aangewend voor de levering van de in de subsidieregeling nader omschreven zorg aan Wlz-verzekerden. Omdat abortusklinieken deze zorg in de praktijk ook leveren aan niet Wlz-verzekerden, hebben deze klinieken een geldige juridische titel nodig om buiten de subsidieregeling om genoemde zorg in rekening te brengen. De voorliggende prestatie- en tariefbeschikking, in combinatie met de beleidsregel ‘Abortusklinieken’ (BR/CU-2149), voorziet hierin.

 

Naar boven