Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire vaststelling Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2019 - CI/18/32c
Publicatiedatum:07-11-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Behandeld door: directie Regulering

Telefoonnummer: (088) - 770 87 70

E-mailadres: info@nza.nl

Kenmerk:  CI/18/32c

Onderwerp:  vaststelling Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2019

Datum: 7 november 2018

 

AAN:

  • RAV’S
  • AZN
  • Zorgverzekeraars
  • ZN

 

Geacht bestuur,

 

Op 29 oktober 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de beleidsregel ‘Regionale ambulancevoorziening 2019’ (met kenmerk BR/REG-19153) en de regeling ‘Informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen’ (met kenmerk NR/REG-1925) vastgesteld. Via deze circulaire informeer ik u over de wijzigingen in de regelgeving 2019 ten opzichte van 2018.

 

Wijzigingen beleidsregel

De wijzigingen voor het beleid 2019 ten opzichte van het de beleidsregel ‘Regionale ambulancevoorziening 2018’ zijn als volgt:

 

1. Geactualiseerd referentiekader spreiding en beschikbaarheid 2018

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport heeft per brief (van 2 november jl.) de Tweede Kamer geïnformeerd over de actualisatie van het referentiekader spreiding en beschikbaarheid (S&B). Daarbij heeft de NZa het verzoek ontvangen om het referentiekader S&B te verwerken voor de budgetten 2019. De extra benodigde financiële ruimte stelt het ministerie beschikbaar binnen het ambulancekader. Het macro-effect van € 1,6 miljoen zal verdeeld worden over de verschillende regio’s als gevolg van capaciteitsuitbreiding berekend in het referentiekader S&B. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemeentelijke herindeling van Vijfheerenlanden vanaf 2019. Dit heeft financiële gevolgen voor de S&B-vergoeding voor zowel regionale ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid als regionale ambulancevoorziening Utrecht.

 

Als gevolg van het geactualiseerde referentiekader S&B is een nieuwe standplaatsen tabel opgenomen in de bijlage van de beleidsregel.

Elke regionale ambulancevoorziening (RAV) en representerende zorgverzekeraar wordt per brief geïnformeerd over de hoogte van de maximale S&B-vergoeding voor 2019.

 

2. Nieuwe budgetpost – Flexibilisering bekostiging

In de beleidsregel voor 2019 is flexibilisering van de bekostiging toegevoegd. Concreet komt dit neer op het volgende:

  • De post vrije marge van de rijdende dienst en de meldkamer zijn samengevoegd. Opgeteld bestonden deze posten uit maximaal (gemiddeld) 3,1% van de S&B-vergoeding.

Dit percentage is verruimd naar maximaal 4,5% van de S&B-vergoeding.

Bovendien is de omschrijving van de vrije marge  verbreed. De post vrije marge is ten behoeve van innovatie, verbetering van de zorgkwaliteit en verbetering van de prestaties.

  • De post flexibilisering S&B-vergoeding is toegevoegd aan de beleidsregel. Deze post kunnen RAV en representerende zorgverzekeraars benutten om eventuele knelpunten in de regio te bekostigen.

 

3. Nieuwe budgetpost – Pilots voor zorg op de juiste plek (zorgcoördinatie)

Deze budgetpost is ten behoeve van pilots voor het coördineren van de juiste zorg op de juiste plaats. In het kader van het actieplan ambulancezorg - dat op korte termijn wordt vastgesteld - hebben partijen afgesproken dat er met drie pilots van start wordt gegaan. Conform de afspraken in het actieplan, stellen de deelnemende zorgaanbieders per pilot een plan op, formuleren doelstellingen en monitoren de voortgang. Dit gebeurt op lokaal niveau; de deelnemende zorgaanbieders stemmen dit plan af met de zorgverzekeraars. Wanneer de afspraken in het actieplan onvoldoende van de grond komen en implicaties hebben voor de uitvoering van het actieplan, treden partijen gezamenlijk in overleg in het bestuurlijk overleg ambulancezorg tussen het ministerie van VWS, AZN en ZN dat tweemaal per jaar plaatsvindt.

De NZa voert geen toets uit op de aangevraagde financiële middelen. Het is aan de lokale partijen om hierover afspraken te maken.

 

Naast deze inhoudelijke wijzigingen zijn er enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Eén daarvan is de aanpassing van de naam van de prestatie I001 naar beladen vervoerskilometers. Er was een discrepantie tussen de titel van de prestatie en de titel van de prestatie bij de toelichting op de prestatie. We hebben dit hersteld. De prestatie heet per 2019 beladen vervoerskilometer.

 

Wijziging regeling

De regeling ‘Informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen’ is ten opzichte van 2018 ook gewijzigd.

Door deze wijziging wordt de RAV verplicht gesteld om ten tijde van de nacalculatie 2019 de opbrengsten uit de gedeclareerde tarieven per verzekeraar van 2019 op te geven. Deze opbrengsten gaan gepaard met een accountantsverklaring.

 

De NZa kan op basis van deze gegevens per RAV de marktaandelen per zorgverzekeraar berekenen.  Hiermee kan  de definitieve opbrengstverrekening voortaan één jaar eerder plaatsvinden.

Dit betekent dat de definitieve opbrengstverrekening 2019 in het najaar 2020 plaatsvindt. In het najaar 2020 vindt ook de definitieve opbrengstverrekening 2018 plaats. De definitieve opbrengstverrekening 2018 vindt nog plaats via de ‘oude’ manier. Namelijk door middel van de marktaandelen die zijn berekend aan de hand van schadelastcijfers die door zorgverzekeraars aan het Zorginstituut zijn aangeleverd.

 

Tot slot

De in deze circulaire genoemde regelgeving kunt u vinden op de website van de NZa (www.nza.nl). Op grond van de beleidsregel is ook tariefbeschikking regionale ambulancevoorziening 2019 TB/REG-19632-01 vastgesteld. De tariefbeschikking treft u in de bijlage aan.

De beleidsregel ‘Regionale ambulancevoorziening 2019’ (BR/REG-19153), de tariefbeschikking regionale ambulancevoorziening 2019 (TB/REG-19632-01) en de regeling ‘Informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen’ gelden vanaf 1 januari 2019.

 

Wanneer u naar aanleiding van deze circulaire vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de NZa, telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via 088-7708770 of per e-mail via info@nza.nl.

 

Met vriendelijke groet

Nederlandse Zorgautoriteit

 

dr. H. Lieverdink

unitmanager Beschikbaarheid en innovatie van zorg

 

 

Naar boven