Onderwerp: Bezoek-historie

Veelgestelde vragen van zorgprofessionals over faillissement MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Hoe moeten subtrajecten worden afgesloten als er sprake is van een faillissement?

Als er sprake is van een faillissement, kunnen subtrajecten die nog niet waren afgesloten op de datum waarop het faillissement van de instelling werd uitgesproken, of waarop de bedrijfsactiviteiten werden gestopt en overgenomen door één of meer andere partijen, worden afgesloten met afsluitreden 87 ‘Afsluiten zorgtype 11, 13, 21, 51 of 52 wegens beëindigen van de bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld faillissement’).

Op grond van deze afsluitreden staat de NZa toe, dat in afwijking van de hoofdregels over het afsluiten van dbc's, bij een beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van een zorgaanbieder (bijv. vanwege een faillissement of overname) lopende dbc's op een nader te bepalen datum hard mogen worden afgesloten. Welke datum dat is, hangt af van de omstandigheden van het geval en zal in overleg tussen de betrokken partij(en) en de NZa moeten worden bepaald.

Heeft het faillissement gevolgen voor de verrekening met het eigen risico van de patiënt?

Een patiënt/verzekerde mag niet met een hoger of dubbel eigen risico worden belast als gevolg van het feit dat een deel van zijn behandeling heeft plaatsgevonden in een ziekenhuis dat failliet is verklaard, en een ander deel van de behandeling plaatsvindt in een overnemend ziekenhuis. Wij verwachten van zowel de ziekenhuizen, die (een deel van) de behandeling hebben overgenomen als de zorgverzekeraars dat zij hierin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Wat is een systeemziekenhuis?

De term ‘systeemziekenhuis’ is geen term, die in wet- of regelgeving is vastgelegd. Doorgaans wordt hiermee gedoeld op de categorie ‘gevoelige’ ziekenhuizen. Hiermee wordt een groep ziekenhuizen bedoeld, waarvan sluiting van hun spoedeisende hulp (SEH) tot gevolg heeft dat mensen volgens de modelberekeningen niet meer binnen de norm van 45 minuten naar een andere SEH vervoerd kunnen worden. Een overzicht van deze ‘gevoelige’ ziekenhuizen is opgenomen in de Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2018 van het RIVM.

Ik neem opleidelingen over van MC Slotervaart of van IJsselmeerziekenhuizen. Hoe kan ik een beschikbaarheidbijdrage MVO ontvangen voor deze opleidingen?

U vraagt de beschikbaarheidbijdrage aan bij de NZa zoals u gewend bent. U geeft de betreffende opleideling(en) op bij de vaststellingsaanvragen voor 2018 en 2019. Bij de vaststelling geeft u immers op hoeveel personen en fte u daadwerkelijk in 2018 en 2019 heeft opgeleid. U hoeft geen nieuwe verleningsaanvraag voor het jaar 2019 in te dienen bij de NZa.

De NZa toetst uw aanvraag voor de beschikbaarheidbijdrage voor instromers aan het verdeelplan van het Ministerie van VWS. Als het faillissement van Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen ertoe leidt dat u meer instromers opleidt dan in het verdeelplan staat, geeft u in het aanvraagformulier aan dat u een aanvraag boven verdeelplan doet. U geeft ook de reden van de boven verdeelplan aanvraag aan. In dit geval zal de NZa uw aanvraag boven verdeelplan honoreren.

De NZa toetst uw aanvraag voor doorstromers aan de getallen van de betreffende registratiecommissie. Belangrijk is daarom  dat u zorgt dat de opleidelingen bij de registratiecommissie worden geregistreerd bij uw instelling.

U kunt alle informatie vinden in onze Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2019 (BR-REG/19130). Zie ook onze Informatiekaart aanvraagproces beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen en de Informatiekaart aanvraagproces beschikbaarheidbijdrage ziekenhuisopleidingen.

 

Naar boven