Onderwerp: Bezoek-historie

Tariefbeschikking regionale ambulancevoorzieningen 2019 - TB/REG-19632-01
Publicatiedatum:07-11-2018Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit

 

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

 

op basis van de beleidsregel:

Regionale Ambulancevoorziening 2019 (BR/REG-19153)
 

en gelet op:

artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen b tot en met c jo. artikel 52 en 53 Wmg
 

besloten:

dat rechtsgeldig door Regionale Ambulancevoorzieningen zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Tijdelijke wet ambulancezorg
 

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 Wmg (factormaatschappijen)

 

prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven (in euro’s):

de volgende tarieven, vermeld achter de desbetreffende prestaties in rekening kunnen worden gebracht:

I001 Beladen vervoerskilometer    €        4,16
I002 Besteld vervoer (B-rit) per rit       €    323,04
I003 Stand-by per uur         €    132,86
I006 MICU-vervoer per rit    €  2.321,95
I010 Spoedvervoer (A1-/A2-rit) per rit      €     728,14

 

Voor onderstaande prestatie mag elk bedrag liggend tussen of gelijk aan het minimum- en het maximumbedrag in rekening worden gebracht:

I005 Grensoverschrijdende inzet min. p/u                            € 848,36 - € 1.367,34

 

Bijgevoegde toelichting maakt onderdeel uit van deze tariefbeschikking.

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

dr. H. Lieverdink
unitmanager Beschikbaarheid en Innovatie van Zorg

 

 

 

 

Prestatiebeschrijvingen

 

I001 BELADEN VERVOERSKILOMETER

Het I001-tarief is een tarief per beladen kilometer voor alle A1/A2 en
B-ritten. Het aantal beladen kilo­meters is het aantal kilometers met de patiënt in de ambulance, berekend aan de hand van een postcodetabel, met een hieraan gekoppelde routeplanner. Bij de berekening wordt uitgegaan van de snelste route tussen de locatie waar de patiënt wordt opgehaald en de locatie waar de patiënt wordt afgeleverd.

 

I002 BESTELD VERVOER (B-RIT)

Het I002-tarief is een tarief per rit indien er sprake is van besteld vervoer (B-rit).

Het I002 tarief is inclusief het tarief voor de meldkamer.

Onder besteld vervoer valt ook:

  • Interklinisch vervoer, het vervoer van een klinische patiënt met een ambulance tussen ziekenhuis A en ziekenhuis B, met uitzondering van MICU-vervoer1De kosten van het interklinisch vervoer zijn voor de verzekeraar, wanneer sprake is van vervoer in verband met:
  1. WBMV functies (ex. Art. 2 en 8) (zogenaamde topklinische zorg) of;
  2. topreferente zorg of;
  3. overname van de patiënt door ziekenhuis B (dus bij ontslag in ziekenhuis A).

          Indien geen sprake is van bovengenoemde drie redenen tot vervoer, is sprake van onderlinge dienstverlening tussen ziekenhuizen                (uitbesteding van zorg) en zijn de kosten voor het vervoer voor het uitsturende ziekenhuis.

  • Intraklinisch vervoer, het vervoer van een klinisch patiënt met een ambulance tussen verschillende locaties van hetzelfde ziekenhuis, met uitzondering van MICU-vervoer. De kosten voor dit vervoer zijn voor het ziekenhuis. De kosten voor dit vervoer zijn ook voor het ziekenhuis indien sprake is van:
  1. WBMV functies (ex. Art. 2 en 8) (zogenaamde topklinische zorg),
  2. topreferente zorg of
  3. overname van de patiënt door hetzelfde ziekenhuis op een andere locatie.

 

I003 STAND-BY

Het I003 tarief geldt per uur wachttijd gedurende het stand-by houden van een ambulance in verband met de openbare orde dan wel openbare veiligheid. De opdracht hiervoor wordt gegeven door de meldkamer en valt in het reguliere dienstrooster. Voor uurdelen geldt het tarief naar evenredigheid.

Het I003-tarief kan niet worden gedeclareerd voor wachttijd bij een ziekenhuis voor het ophalen van een patiënt.

 

I005 GRENSOVERSCHRIJDENDE SPOEDINZET VAN AMBULANCES

Het I005-bandbreedtetarief is een tarief per uur inzet van een ambulance voor spoedvervoer in het buitenland. De tijd wordt gemeten vanaf het moment van ontvangst van de opdracht tot het moment van overdracht van de patiënt aan het ziekenhuis. Het buitenlandvervoer, de repatriëring van patiënten uit het buitenland, valt hier niet onder. Deze rit telt niet mee in het budget en wordt ook niet door een Nederlandse zorgverzekeraar betaald.

 

I006 MICU VERVOER

Interklinisch vervoer (tussen ziekenhuis A en ziekenhuis B) van een IC-patiënt met een MICU-ambulance, begeleid door een MICU-team, bestaande uit een IC-arts of intensivist en een MICU-verpleegkundige, beiden aantoonbaar bekwaam in het uitvoeren van MICU-vervoer. MICU vervoer vindt plaats op verzoek van een MICU-coördinatiecentrum.

 

I010 SPOEDVERVOER (A1-/A2-RIT)

Het I010-tarief is een tarief per declarabele rit indien er sprake is van spoedvervoer (A1- of A2-rit).

Het I010 tarief is inclusief het tarief voor de meldkamer.

 

 

Naar boven