Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking Add-ongeneesmiddelen, november 2018 (op aanvraag) - TB/REG-18684-01
Ondertekeningsdatum:23-10-2018Geldigheid:01-11-2018 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),


en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, artikel 52, aanhef en onder a, en artikel 53, aanhef en onder b, van de Wmg,


alsmede de beleidsregel:

 ‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’, kenmerk BR/REG-18154;


de nadere regel:

 ‘Medisch-specialistische zorg’, kenmerk NR/REG-1816;


en de tariefbeschikking:

‘Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2018’, kenmerk TB/REG-18605-02;


besloten dat:

door zorgaanbieders van:

1. medisch-specialistische zorg;

2. audiologische zorg;

3. trombosezorg;

4. zorg in het kader van erfelijkheidsadvisering;

5. geriatrische revalidatiezorg;

6. mondzorg zoals kaakchirurgen die bieden;

 

aan:

- zorgverzekeraars, en

- (niet-)verzekerden 1


met ingang van: 1 november 2018

de navolgende prestaties en bijbehorende tarieven rechtsgeldig als add-ongeneesmiddel in rekening kunnen worden gebracht:

 

ZI-nr.

Consumentenartikel

Maximumtarief 2 (incl. 6% BTW)

16651812

Hyrimoz 40mg injectievloeistof 50mg/ml wegwerpspuit 0,8ml

€          1.049,96

16651804 Hyrimoz 40mg sensoready injectievloeistof 50mg/ml pen 0,8ml

€          1.049,96

16728319 Mektovi tablet filmomhuld 15mg, 84 stuks

€          3.035,52

16728300 Braftovi capsule 50mg, 28 stuks

€             724,53

16728297 Braftovi capsule 75mg, 42 stuks

€          1.604,96

16675215 Amgevita 20 injectievloeistof 50mg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

€             262,49

16675231 Amgevita SureClick 40 injectievloeistof 50mg/ml 0,8ml, 2 stuks 

€          1.049,97

16675223 Amgevita 40 injectievloeistof 50mg/ml wegwerpspuit 0,8ml, 2 stuks

 

€          1.049,97

16636120 Opdivo infusievloeistof concentraat 10ml/mg  flacon 24ml, 1 stuk

 

€          2.575,96

16732316 Hulio 40 injectievloeistof 50mg/ml wegwerpspuit 0,8ml, 2 stuks

€          1.048,13

16732324 Hulio 40 injectievloeistof 50mg/ml pen 0,8ml, 2 stuks

€          1.048,13

16732332 Hulio 40 kind injectievloeistof 50mg/ml flacon 0,8ml, 2 stuks

€          1.014,26

 

De hierboven genoemde prestaties en bijbehorende tarieven zijn opgenomen in de G-standaard van Z-index. Uit de G-standaard blijkt ook vanaf welke datum deze prestaties in rekening kunnen worden gebracht als add-ongeneesmiddel.

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen


Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

 1. Add-ongeneesmiddelen vallen onder de categorie ‘overige zorgproducten’ als bedoeld in artikel 1 onderdeel aa van de beleidsregel  ‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’.
   
 2. Voor overige zorgproducten, waaronder add-ongeneesmiddelen, gelden maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, Wmg.
   
 3. De tarieven die op grond van deze beschikking voor add-ongeneesmiddelen in rekening kunnen worden gebracht, zijn integrale tarieven als bedoeld in artikel 1 onderdeel t van zowel de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’ als de nadere regel ‘Regeling medisch-specialistische zorg’.
   
 4. Indien het door de NZa vastgestelde tarief voor een add-ongeneesmiddel hoger is dan de maximumprijs die in het kader van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) is vastgesteld, dan geldt de WGP maximumprijs als maximumtarief voor dat add-ongeneesmiddel.
   
 5. De zorgaanbieders, hierboven genoemd onder de nummers 1 tot en met 6, mogen de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover zij voldoen aan de definitie van ‘zorgverlener’3 als bedoeld in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’ en de nadere regel ‘Regeling medisch specialistische zorg’.
   
 6. Indien een zorgverlener, als bedoeld in voorschrift 4, een instelling 4 is, dan mag die instelling de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover hij over een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) beschikt.
   
 7. Indien een zorgverlener, als bedoeld in voorschrift 4, een solist 5 is, dan mag die solist de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover hij in het bezit is van een door de NZa afgegeven individuele beschikking als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’, respectievelijk artikel 31 lid 3 van de nadere regel ‘Regeling medisch-specialistische zorg’.
   
 8. In aanvulling op de voorschriften 4, 5 en 6 geldt dat de in die voorschriften bedoelde zorgverleners tevens ‘eigen zorgverleners’ als bedoeld in artikel 1 onderdeel m van zowel de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’ als de nadere regel ‘Regeling medisch-specialistische zorg’, dienen te zijn om de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven rechtsgeldig in rekening te kunnen brengen.
   
 9. Deze tariefbeschikking is niet van toepassing op zorgprestaties die in het kader van onderlinge dienstverlening als bedoeld in artikel 1 onderdeel y van zowel de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’ als de nadere regel ‘Regeling medisch-specialistische zorg’, door de ene zorgaanbieder aan de andere in rekening worden gebracht.
   
 10. De declaratiebepalingen (voorschriften, voorwaarden of beperkingen) opgenomen in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’, respectievelijk de nadere regel ‘Regeling medisch specialistische zorg’, met betrekking tot add-ongeneesmiddelen zijn - voor zover niet in deze beschikking genoemd - van overeenkomstige toepassing op zorgverleners die op grond van deze beschikking een add-ongeneesmiddel in rekening wensen te brengen.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 november 2018.  Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 oktober 2018, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 november 2018.

In afwijking van het bovenstaande treedt deze beschikking niet eerder in werking dan de datum waarop Z-index het betreffende geneesmiddel, voorzien van een tarief (AIP) heeft opgenomen in de G-standaard en deze gewijzigde versie van de G-standaard heeft gepubliceerd.


Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: 

Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:    
030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend, 
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

M. Commandeur MSc
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

Toelichting

In de onderhavige beschikking stelt de NZa een add-on prestatie met bijbehorend tarief vast en informeert over de datum van inwerkingtreding van het besluit.

Prestaties en tarieven van add-ongeneesmiddelen worden vastgesteld op het niveau van de lijstprijs (apotheekinkoopprijs, AIP) per consumentenartikel. Wanneer de NZa besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van één of meerdere add-ongeneesmiddelen, stelt zij een prestatie- en tariefbeschikking vast. De prestaties en tarieven van add-ongeneesmiddelen komen tot uiting in de G-standaard van de Z-index, welke maandelijks wordt gepubliceerd. In de G-standaard is opgenomen voor welke geneesmiddelen een add-on prestatie is vastgesteld en welke NZa maximumtarieven voor die geneesmiddelen gelden.

De in de G-standaard opgenomen artikelen zijn voorzien van ZI-nummers. Registratie en declaratie van add-on geneesmiddelen gebeurt op basis van deze ZI-nummers. De NZa publiceert de prestatie- en tariefbeschikkingen op de website en in de Staatscourant. Prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-ongeneesmiddelen treden niet eerder in werking dan de datum waarop Z-index het betreffende add-ongeneesmiddel, voorzien van een tarief (AIP), heeft opgenomen in de G-standaard en deze gewijzigde versie van de  G-standaard heeft gepubliceerd.

Tot zes weken na de datum van bekendmaking van deze beschikking staat bezwaar open tegen de in deze beschikking genoemde add-onprestatie(s). De datum van bekendmaking is de dag na de datum waarop van de vaststelling van dit besluit mededeling wordt gedaan in de Staatscourant.

Reikwijdte
Deze prestatie- en tariefbeschikking is een op zichzelf staand besluit. Voor de vraag wie gerechtigd is add-ongeneesmiddelen te declareren (bij wie het declaratierecht berust) verwijzen wij naar wat hierover in de artikelen 31, 32, 34 en 34a van de nadere regel ‘Regeling medisch-specialistische zorg’ is opgemerkt.

Tarief
De NZa stelt één keer per jaar de tarieven voor add-ongeneesmiddelen vast zoals deze met ingang van 1 januari van jaar t+1 zullen gelden.  Meer informatie over de tarieven is te vinden in de beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg.

 

 

 

Naar boven