Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Roads B.V. – Coöperatieve Vriendenhuizen B.A.
Ondertekeningsdatum:03-10-2018Publicatiedatum:17-10-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 21 september 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. Roads B.V. (hierna: Roads) begeleidt mensen met complexe psychiatrische problematiek, verslavings- of justitiële achtergrond naar werk en is actief in Amsterdam, Amstelveen, Amersfoort, Haarlem en Haarlemmermeer. Roads is een dochteronderneming van Stichting Arkin (hierna: Arkin). Arkin is een zorgaanbieder die mensen met psychiatrische stoornissen en complexe psychische- en verslavingsproblematiek behandelt. Arkin is in het bijzonder actief in Amsterdam.

 3. Coöperatieve Vriendenhuizen Nederland B.V. (hierna: Vriend GGZ) ontwikkelt eigentijdse gemeenschappen waar mensen met een psychische en/of sociale beperking de middelen krijgen om, naar vermogen en met hun beperking, te kunnen meedoen in de samenlevering. Deze gemeenschappen zijn, onder de naam Vriendenhuizen, kleinschalige oefenplaatsen voor duurzame maatschappelijke participatie. Vriend GGZ is door middel van Vriendenhuizen actief in Den Helder, Lisse, De Goorn, Amsterdam, Enschede, Velp, Arnhem en Groningen. Daarnaast is Vriend GGZ actief door middel van het ambulante team in de gemeente Amsterdam.

  Het voornemen

 4. Het voornemen betreft de overname van de activa en passiva behorend tot de Vriendenhuizen in Den Helder, De Goorn, Amsterdam, Lisse en het ambulante team in Amsterdam van Vriend GGZ door Roads.Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 21 september 2018.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 5. Betrokken organisaties zijn Roads en de in randnummer 4 genoemde onderdelen van Vriend GGZ.

 6. Roads kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b Mw. De hierboven, onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Roads uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de in randnummer 4 genoemde onderdelen van Vriend GGZ.

  Beoordeling

 9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

  A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

  B. Betrokkenheid belanghebbenden

 11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties[1].

 12. Vriend GGZ is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Vriend GGZ door de NZa niet beoordeeld.

 13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door Roads op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door Roads overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

  Cruciale zorg

 15. Arkin levert crisisopvang geestelijke gezondheidszorg en Wlz-zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

  Besluit

 16. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 3 oktober 2018

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven