Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Gate Invest GP B.V. – Julia B.V. – FC Zorgonderneming B.V.
Ondertekeningsdatum:26-09-2018Publicatiedatum:16-10-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 20 juli 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen
 2. Gate Invest GP B.V. (hierna: Gate Invest) is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die actief is in heel Nederland. New Yellow B.V. (hierna: New Yellow) is een […] dochteronderneming van Gate Invest. […]
   
 3. Julia B.V. (hierna: Julia) is aandeelhouder in FC Zorgonderneming en in verschillende deelnemingen actief op het gebied van verzuimbegeleiding en vastgoed.
   
 4. FC Zorgonderneming B.V. (hierna: FC Zorgonderneming) is via onder andere haar dochterondernemingen FysioHolland en Sportfysiotherapie Spanjersberg primair actief op het gebied van fysiotherapie in heel Nederland.

  Het voornemen
   
 5. Het voornemen betreft de verkrijging van gezamenlijke zeggenschap over FC Zorgonderneming door Gate Invest, via New Yellow, en Julia. […]In de aandeelhoudersovereenkomst is daartoe neergelegd dat diverse strategische besluiten slechts kunnen worden genomen met goedkeurende stem van New Yellow en Julia. Voorgaande is vastgelegd in een ondertekende koopovereenkomst van 13 juli 2018 en in de participatie- en aandeelhoudersovereenkomst van 13 juli 2018.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets
   
 6. Betrokken organisaties zijn Gate Invest, Julia en FC Zorgonderneming.
   
 7. Betrokken organisatie FC Zorgonderneming kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.  Julia kwalificeert als indirect zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.
   
 8. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.
   
 9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet. De in randnummer 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Gate Invest, via New Yellow, en Julia gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over FC Zorgonderneming en daarmee een gemeenschappelijke onderneming tot stand brengen.

  Beoordeling

  A. Betrokkenheid belanghebbenden
   
 10. Gate Invest is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Gate Invest door de NZa niet beoordeeld.  
   
 11. Julia heeft, gezien haar aandeelhouderschap in FC Zorgonderneming, zeggenschap over FC Zorgonderneming. Om die reden is voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel van Julia gekeken naar de betrokkenheid van cliënten en personeel van FC Zorgonderneming.
   
 12. Met betrekking tot de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.

  Cliënten
   
 13. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, negende lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van paramedische zorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.
   
 14. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor aanbieders van, onder andere, paramedische zorg te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van FC Zorgonderneming door de NZa niet beoordeeld.

  Personeel
   
 15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat FC Zorgonderneming geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren. 

  B. Cruciale zorg
   
 16. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Conclusie
   
 17. Na onderzoek van deze aanvraag concludeert de NZa gelet op artikel 49c, tweede lid, Wmg dat:

  a. het personeel van FC Zorgonderneming en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

  b. het oordeel en de aanbevelingen van het personeel van FC Zorgonderneming en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

  c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;

  d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.
   
 18. Vanwege de in artikel 49c, tweede lid, Wmg opgenomen toetsingscriteria, is in dit besluit nadrukkelijk geen oordeel gegeven over de verwachte effecten van de voorgenomen concentratie (behoudens het genoemde in randnummer 16, onder c).
   
 19. Gelet op het voorgaande verleent de NZa goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 26 september 2018

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Naar boven