Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratie Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep – Stichting Huis vol Compassie
Ondertekeningsdatum:02-10-2018Publicatiedatum:11-10-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 28 september 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag). Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep en (de curator van) Stichting Huis vol Compassie hebben bij deze aanvraag verzocht een ontheffing te verlenen in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg, van het verbod om een concentratie tot stand te brengen zonder daaraan voorafgaande goedkeuring van de Na.

  Partijen

 2. Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep (hierna: ’s Heeren Loo) is actief op het gebied van gehandicaptenzorg in heel Nederland.

 3. Stichting Huis vol Compassie (hierna: Huis vol Compassie) is actief op het gebied van ambulante/poliklinische geestelijke gezondheidszorg in Zwaag.

  Het voornemen

 4. Het voornemen betreft de overname van de activa van Huis vol Compassie door ’s Heeren Loo. Dit is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 27 september 2018.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 5. Betrokken organisaties zijn ’s Heeren Loo en de onderneming van Huis vol Compassie.

 6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

 7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij ’s Heeren Loo blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b van de Mededingingswet. De in randnummer 4 omschreven transactie betekent namelijk dat ’s Heeren Loo uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van Huis vol Compassie.

  Argumenten partijen

 9. Partijen baseren het verzoek tot ontheffing als bedoeld in artikel 49d, eerste lid, Wmg, op het feit dat Huis vol Compassie bij vonnis van de Rechtbank Noord-Holland van 4 september 2018 in staat van faillissement is verklaard en betogen dat het doorlopen van de aanvraagprocedure onherstelbare schade zou toebrengen aan Huis vol Compassie.

 10. Na het faillissement zijn de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers van Huis vol Compassie door de curator opgezegd met een opzegtermijn van een maand. De medewerkers zijn derhalve nog tot 5 oktober 2018 in dienst bij Huis vol Compassie en na die datum zal Huis vol Compassie geen zorg meer kunnen verlenen. Vanaf die datum is derhalve de continuïteit van de zorgverlening niet langer gegarandeerd.

 11. Partijen hebben aannemelijk gemaakt dat de verhuurder de huurovereenkomst zal voortzetten met ’s Heeren Loo.

 12. Voorts hebben partijen aangegeven dat de continuïteit van zorgverlening van Huis vol Compassie de doelstelling van de voorgenomen concentratie is. Tegelijk is volgens partijen met de voorgenomen concentratie de werkgelegenheid voor een deel van de werknemers van Huis vol Compassie gegarandeerd.

  Beoordeling

 13. Artikel 49d, eerste lid, Wmg geeft de NZa de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen op verzoek van degene die de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring heeft gedaan, ontheffing te verlenen van het in artikel 49a, eerste lid, Wmg gestelde verbod, indien de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden. Hieronder zal achtereenvolgens worden beoordeeld of sprake is van een spoedeisend geval en of de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden.

  A. Spoedeisendheid

 14. Huis vol Compassie verkeert reeds in staat van faillissement.[1] De curator heeft de NZa schriftelijk bevestigd dat de arbeidsovereenkomsten op 5 september 2018 zijn opgezegd. De geldende opzegtermijn in acht nemend, zullen de werkzaamheden per 5 oktober 2018 worden gestaakt en kan de zorgverlening aan de cliënten van Huis vol Compassie niet langer worden voortgezet.

 15. Gezien het voorgaande acht de NZa het aannemelijk dat de continuïteit van de zorgverlening aan de cliënten van Huis vol Compassie gevaar loopt. Tevens acht de NZa het aannemelijk dat de zorgverlening aan de cliënten kan worden gecontinueerd indien de voorgenomen concentratie op korte termijn plaatsvindt.

  B. Redelijk vermoeden van goedkeuring

 16. Voor de verlening van een ontheffing in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg is het tevens noodzakelijk dat de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring niet zal onthouden. De NZa acht het aannemelijk dat zij haar goedkeuring voor de voorgenomen concentratie tussen partijen niet zal onthouden. Daartoe is het volgende redengevend:

  Raadpleging personeel, cliënten en andere betrokkenen en de gevolgen voor cruciale zorg

 17. Bij de in alinea 16 genoemde beoordeling is, onder andere, van belang of het aannemelijk is dat het personeel en de cliënten van partijen en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn en zullen worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

 18. Huis vol Compassie doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden wordt de betrokkenheid van cliënten en personeel van Huis vol Compassie door de NZa niet beoordeeld.

  Personeel

 19. Aan de ondernemingsraad van het bedrijfsonderdeel van ’s Heeren Loo waar Huis vol Compassie bij gaat horen is eerst een voorlopig advies gevraagd bij het voornemen Huis vol Compassie over te nemen. Vervolgens is definitief advies gevraagd voor het tekenen van de koopakte. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd.

  Cliënten

 20. De centrale cliëntenraad van ’s Heeren Loo is voorafgaande aan het uitbrengen van een overnamebod geïnformeerd en aan hen is instemming gevraagd met het accepteren van de koop van Huis vol Compassie. Voorafgaande aan het ondertekenen van de koopovereenkomst is de voorzitter van de centrale cliëntenraad nogmaals benaderd om te overleggen over de wijze waarop instemming door de centrale cliëntenraad kon worden verkregen. Hierop is de centrale cliëntenraad geïnformeerd met een intern memorandum over de overname en heeft de centrale cliëntenraad schriftelijk ingestemd met de overname van Huis vol Compassie door ’s Heeren Loo.

  Andere betrokkenen

 21. Vanwege de korte tijd tussen de acceptatie van het overnamebod en het moment van de ontheffingsaanvraag heeft ’s Heeren Loo andere stakeholders nog niet kunnen informeren. Dit zal onverwijld gebeuren vanaf 28 september 2018.

  Cruciale zorg

 22. ’s Heeren Loo levert zorg op basis van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

  Voorwaarden en voorschriften

 23. Gezien de vereiste spoed heeft de NZa een verkennend onderzoek naar de voorgenomen concentratie gedaan. In dit soort situaties kan de NZa op grond van artikel 49d, tweede lid, Wmg binnen vier weken na het verlenen van de ontheffing voorwaarden of voorschriften verbinden aan de ontheffing. De NZa zal binnen vier weken na het verlenen van de ontheffing nader onderzoek doen naar de voorgenomen concentratie. Indien de NZa het stellen van voorwaarden en voorschriften noodzakelijk acht, zal de NZa binnen de genoemde termijn voorwaarden of voorschriften verbinden aan de ontheffing.

  Conclusie

 24. Gelet op het voorgaande concludeert de NZa dat er in de onderhavige zaak sprake is van een spoedeisend geval als bedoeld in artikel 49d, eerste lid, Wmg, waarbij zij het redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden. Het verzoek om ontheffing zal derhalve worden toegewezen, met dien verstande dat de NZa binnen vier weken na de verlening van de ontheffing voorwaarden of voorschriften aan deze ontheffing kan verbinden.

 

Datum: 2 oktober 2018

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Insolventienummer: F.15/18/256, te raadplegen via insolventies.rechtspraak.nl.

Naar boven