Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit EQT VI Limited - Widex A/S
Ondertekeningsdatum:27-09-2018Publicatiedatum:10-10-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 28 augustus 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. Het EQT concern is een Zweedse investeringsmaatschappij, bestaande uit onder andere de bij de onderhavige transactie betrokken entiteiten EQT VI, EQT VII en EQT VIII (hierna gezamenlijk: EQT). EQT oefent in Nederland indirect zeggenschap uit over Curaeos Holding B.V. (hierna: Curaeos). Curaeos is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van mondzorg in heel Nederland. EQT oefent daarnaast zeggenschap uit over Sivantos Pte. Ltd (hierna: Sivantos). Sivantos is wereldwijd actief als producent en leverancier van gehoorapparatuur en aanverwante producten. Sivantos heeft een belang van […]% in de Nederlandse detailhandelketen van hoortoestellen Oorwerk B.V. (hierna: Oorwerk) Oorwerk heeft diverse vestigingen verspreid over hoofdzakelijk de Randstad (EQT, Curaeos, Sivantos en Oorwerk worden hierna gezamenlijk genoemd: het EQT concern). 

 3. Widex Holding A/S (hierna: Widex Holding) is via haar dochteronderneming Widex A/S (hierna: Widex) actief op het gebied van productie, assemblage en verkoop van gehoortoestellen. Widex verkoopt in Nederland hoortoestellen via Veenhuis Medical Audio B.V. (Widex Holding, Widex en Veenhuis Medical Audio B.V. worden hierna gezamenlijk genoemd: het Widex concern).

  Het voornemen

 4. Het voornemen betreft de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, te weten Danish MergeCo S.à r.l (hierna: Danish MergeCo) en de verkrijging van gezamenlijke zeggenschap hierover door EQT en Widex Holding middels aandelentransacties en het verkrijgen van strategisch stemrecht. Vervolgens zullen EQT en Widex Holding de activiteiten van Sivantos en Widex en hun respectievelijke dochterondernemingen onderbrengen in Danish MergeCo. Dit is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde Combination Agreement van 15 mei 2018 inclusief aandeelhoudersovereenkomst.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 5. Betrokken organisaties zijn EQT en Widex Holding.

 6. EQT kwalificeert (indirect) als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

 7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet. De in randnummer 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat EQT en Widex Holding een volwaardige onderneming tot stand brengen, namelijk Danish MergeCo, en dat gezamenlijke zeggenschap wordt verkregen over deze onderneming.

  Beoordeling

  A.
  Betrokkenheid belanghebbenden

 9. Het Widex concern is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van het Widex concern door de NZa niet beoordeeld.  

 10. Met betrekking tot de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.

  Cliënten

 11. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, achtste lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van mondzorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

 12. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor aanbieders van, onder andere mondzorg te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van het EQT concern door de NZa niet beoordeeld.

  Personeel

 13. Met betrekking tot het personeel van het EQT concern merkt de NZa het volgende op. Partijen hebben in hun aanvraag aannemelijk gemaakt dat de voorgenomen concentratie geen gevolgen zal hebben voor Curaeos en haar personeel. Derhalve is het op grond van de WOR niet verplicht om het personeel van het EQT concern om advies te vragen over de voorgenomen concentratie.

  B. Cruciale zorg

 14. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Conclusie

 15. Na onderzoek van deze aanvraag concludeer t de NZa gelet op artikel 49c, tweede lid, Wmg dat:

  a. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;

  b. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 16. Vanwege de in artikel 49c, tweede lid, Wmg opgenomen toetsingscriteria, is in dit besluit nadrukkelijk geen oordeel gegeven over de verwachte effecten van de voorgenomen concentratie (behoudens het genoemde in randnummer 15, onder a).

 17. Gelet op het voorgaande verleent de NZa goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 27 september 2018

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Naar boven