Onderwerp: Bezoek-historie

Vaststelling update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2019 - CI/18/29c

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan het bestuur van

- algemene ziekenhuizen (010)
- categorale ziekenhuizen (011)
- academische ziekenhuizen (020)
- epilepsie-instellingen (040)
- dialysecentra (060)
- audiologische centra (070)
- radiotherapeutische centra (090)
- revalidatiecentra (100)
- zelfstandige trombosediensten (220)
- zelfstandige behandelcentra (291)
- huisartsenlaboratoria (380)
- instellingen voor geriatrische revalidatiezorg
- Zorginstituut Nederland
- FMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Actiz, KNMT, Fenac, FNT, SAN, Ineen
- Zorgverzekeraars
- Zorginstituut Nederland

 

Behandeld door: directie Regulering
Telefoonnummer: 088 – 770 8 770
E-mailadres: info@nza.nl
Kenmerk: CI/18/29c 0303733/0458206
Onderwerp: Vaststelling update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2019
Datum: 20 september 2018

 

 

Geachte heer, mevrouw,       
 

Met deze circulaire informeren wij u over het besluit over de update van het dbc-pakket voor de medisch-specialistische zorg per 1 januari 2019 (RZ19b). Medio september 2018 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de update van dit dbc-pakket vastgesteld. Deze update is bedoeld voor strikt noodzakelijke wijzigingen, waarbij we impact op de onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en impact in de administratieve en ict-keten zoveel mogelijk beperken. Gezien de urgentie en het belang van de burger zijn er wel beleidsmatige wijzigingen in de RZ19b doorgevoerd, namelijk t.a.v. taakherschikking, onderlinge dienstverlening en ordertarieven.

De belangrijkste wijzigingen lichten wij in deze circulaire toe. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar het document ‘Wijzigingen dbc-release RZ19b’ (http://werkenmetdbcs.nza.nl/).

 

Productstructuur en regelgeving
De NZa vindt het belangrijk om de veranderingen in de zorg te stimuleren. De beleidsmatige wijzigingen ten aanzien van taakherschikking en onderlinge dienstverlening sluiten aan bij zorg op de juiste plek en minder administratiedruk. De NZa heeft, in overleg met veldpartijen, besloten de volgende aanpassingen mee te nemen voor de update van het dbc-pakket 2019.

Na een afweging tussen (publieke) noodzaak en impact maken de volgende onderwerpen deel uit van de update van het dbc-pakket 2019:

 

Taakherschikking
In het kader van taakherschikking maken we in de RZ19b de registratie van intercollegiaal consult (ICC) (190009) en medebehandeling (190017) door een physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist (VS) mogelijk. Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken en verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen. Hierbij gaat het om het volledig overdragen van (eind)verantwoordelijkheid in het uitvoeren van zorgtaken. De NZa vindt het belangrijk dat taakherschikking, daar waar dit bijdraagt aan meer doelmatige zorg, niet wordt belemmerd door NZa-regelgeving.

 

Onderlinge dienstverlening/ samenwerking
De huidige regelgeving wordt als belemmerend ervaren voor het geven van zorg op de juiste plek bij behoud van de hoofdbehandelaar. Bij samenwerkingsverbanden tussen instellingen komt het voor dat een hoofdbehandelaar bewust naar zichzelf verwijst in de andere instelling. De patiënt behoudt op deze manier dezelfde hoofdbehandelaar, ook al wordt hij behandeld in een andere instelling. Patiënten ervaren dit als positief, omdat de medisch specialist het aanspreekpunt blijft gedurende de behandeling. Het risico op het niet tijdig beschikbaar hebben van relevante informatie en eventuele dubbel diagnostiek wordt hiermee kleiner. Gezien de ontwikkelingen rondom zorgnetwerken vindt de NZa het van belang hierop in te spelen in de regelgeving.

In overleg met partijen wordt het mogelijk om in beide instellingen een zorgtraject te openen wanneer de hoofdbehandelaar naar zichzelf verwijst in een andere instelling, in het kader van een samenwerkings­verband. Hier is de voorwaarde aan verbonden dat de samenwerking tussen instellingen wordt erkend in het contract tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Dit om ongewenste effecten van deze verruiming te voorkomen.

 

Ordertarieven beeldvormende diagnostiek
Vanuit het aanvullend onderzoek naar de kostprijzen, naar aanleiding van de CBb-uitspraak over beeldvormende diagnostiek, is er onder andere geconstateerd dat eerstelijnscentra substantieel hogere kosten binnen de kostencategorie overige personeelskosten aanleveren dan de ziekenhuizen. Daarnaast constateren we dat het overgrote deel van de ziekenhuizen in het berekenen van hun kostprijzen geen onderscheid maakt tussen zorgactiviteiten en overige zorgproducten (ozp’s).

Specifieke kosten van administratieve aard die over de gehele dbc uitgesmeerd worden, worden hierdoor (mogelijk) onvoldoende nauwkeurig aan de ozp’s toegerekend. Om die reden vinden wij het zorgvuldig om voor de minder nauwkeurige toerekening van de kosten van meer administratieve aard op korte termijn een (tijdelijke) oplossing te bieden. Er zijn hiervoor binnen de categorie ozp’s 'eerstelijnsdiagnostiek' een tweetal ozp’s ‘Ordertarief beeldvormende diagnostiek’ geïntroduceerd.De zorginstellingen, die zich vooral toeleggen op het leveren van ozp’s, kunnen hun administratieve kosten mogelijk onvoldoende dekken met de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Indien het beeldvormend onderzoek deel uitmaakt van de dbc, mag het ordertarief niet in rekening worden gebracht, maar uitsluitend geregistreerd worden binnen het profiel van een dbc-zorgproduct. Door een ordertarief vast te stellen ter dekking van deze administratieve kosten, doet de NZa recht aan de verschillende financieringsstructuren van de diverse soorten zorginstellingen.

Voor de onderbouwing van de prestatie-omschrijvingen en de tarieven verwijzen wij naar de verantwoording bij de vaststelling ‘Verantwoording dbc-pakket RZ19b’. Deze oplossing geldt voor twee jaar. Voor de RZ21a wordt gekeken naar een structurele oplossing.

 

Tarieven
Binnen het gereguleerde segment worden bij de RZ19b één dbc-zorgproduct beëindigd (990061073), drie nieuwe overige zorgproducten geïntroduceerd (080002, 080003, 090720) en worden maximumtarieven voor vijf overige zorgproducten aangepast (190001, 190002, 190288, 190289, 198301). De aanpassing van de tarieven voor de vijf ozp’s gebeurt naar aanleiding van kostenonderzoeken in andere sectoren die nog niet waren afgerond bij de RZ19a-release. In de verantwoording bij de vaststelling ‘Verantwoording dbc-pakket RZ19b’ worden deze aanpassingen verder toegelicht.

Parallel hieraan werken we aan de fundamentele doorontwikkeling van het kostprijsmodel, waarin onder meer gekeken wordt naar een normatieve, prospectieve benadering van kostprijzen en tarieven. Ook kijken we naar de mogelijkheden om tarieven vrij te geven, als de marktomstandigheden dit toelaten. Hierover zullen wij advies uitbrengen aan het ministerie van VWS.

 

Wijzigingsverzoeken
Naast deze aanpassingen wordt een aantal wijzigingsverzoeken uitgewerkt voor het dbc-pakket 2019. Om rust en stabiliteit te borgen en de afweging van noodzaak en impact vorm te geven, hebben wij deze wijzigingsverzoeken na ontvangst geconsulteerd bij branchepartijen via het Technisch Overleg. Deze consultatie van wijzigingsverzoeken bij ontvangst is meegenomen in de verdere beoordeling. De wijzigings­verzoeken zijn beschreven in het document ‘wijzigingen dbc-pakket RZ19b’. Voor de toewijzingsgronden en afwijzingsgronden voor de beoordeling van wijzigingsverzoeken is gebruik gemaakt van de Beleidsregel toetsingskader (BR/REG-18121).

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

M. Commandeur MSc

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg 

Naar boven