Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling - TB/REG-19634-01
Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Prestatie- en tariefbeschikking regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling

Nummer Datum inwerkingtreding Datum verzending
TB/REG-19634-01 1 januari 2019 18 september 2018
Datum vaststelling Geldig tot Behandeld door
september 2018 1 januari 2020 directie Regulering

 

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen c en d jo. artikelen 51 tot met 53 Wmg,

 

op basis van de beleidsregel:

Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling (BR/REG-18157),

 

besloten dat:

rechtsgeldig

 

door:

- zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals huisartsen en verloskundigen die bieden;

- zorgaanbieders die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) leveren, niet zijnde gespecialiseerde ggz (basis-ggz)

- zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten die bieden;

- zorgaanbieders die farmaceutische zorg leveren zoals apotheekhoudende die bieden;

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg (factormaatschappijen)

 

aan:

- ziektekostenverzekeraars en

- (niet-)verzekerden1

 

In rekening mag worden gebracht:

de prestatiebeschrijving en bijbehorend maximumtarieven (in euro’s), zoals omschreven in de onderstaande tarievenlijst, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorschriften en beperkingen.

 

  Maximumtarief

– module Regionale ondersteuning eerstelijnszorg

– module Kwaliteitsontwikkeling (NHG)

– module Kwaliteitsontwikkeling (KNOV)

€ 1,66

€ 0,15

€ 0,14

 

Voorschriften en beperkingen

 

  • Voor alle modules geldt dat de module alleen in rekening kan worden gebracht als voor deze module een overeenkomst is gesloten met de ziektekostenverzekeraar.
  • Voor alle modules geldt dat de module per verzekerde maar één keer in rekening kan worden gebracht.

 

Beëindiging oude prestatie- en tariefbeschikking

 

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze prestatie- en tariefbeschikking wordt de prestatie- en tariefbeschikking regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling, met kenmerk TB/REG-18627-02, beëindigd.

 

Inwerkingtreding

 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en vervalt met ingang van 1 januari 2020.

 

Gelet op artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling.

 

Bezwaar

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

Hoogachtend,

de Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

 

drs. J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven