Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit ECR 2.0 B.V. - European Care Residences Hotels and Resorts (ECR) B.V.
Ondertekeningsdatum:17-07-2018Publicatiedatum:29-08-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 12 juli 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. ECR 2.0 B.V. (hierna: ECR 2.0) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. De aandeelhouders die alle aandelen in ECR 2.0 zullen houden, zijn tevens de aandeelhouders van Blueprint Group B.V. (hierna: Blueprint Group). Blueprint Group is via meerdere permanentezorgvestigingen actief op het gebied van verzorgd wonen, (psycho)geriatrische zorg en eerstelijnsverblijf in Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland.

 3. European Care Residences Hotels en Resorts (ECR) B.V. (hierna: ECR) is (onder meer) via haar dochteronderneming Residentiële en Ambulante Service en Zorg (RAZ) B.V. (hierna: RAZ) actief op het gebied van residentiële en ambulante zorg in Zuid-Holland, Midden-Nederland, Noord-Brabant, Zuid-Limburg, Gelderland, Overijssel en Friesland.

  Het voornemen

 4. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in het kapitaal van ECR door ECR 2.0 B.V. Dit is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde, door partijen ondertekende, intentieverklaring van 10 juni 2018, de akte van oprichting van ECR 2.0 B.V. van 6 juli 2018 alsmede de (concept)koopovereenkomst aandelen tevens houdende levering van aandelen van 12 juli 2018.


  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 5. Betrokken organisaties zijn ECR 2.0 en ECR.

 6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

 7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet. De in randnummer 4 omschreven transactie betekent namelijk dat ECR 2.0 uitsluitende zeggenschap verkrijgt over ECR.

  Beoordeling

  A. Betrokkenheid belanghebbenden

 9. Met betrekking tot de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WO ) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 10. Omdat ECR 2.0 wordt opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie wordt door ECR 2.0 thans nog geen zorg verleend. Evenmin heeft ECR 2.0 op dit moment personeel. Om die reden is voor de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie gekeken naar de betrokkenheid van de cliënten en het personeel van Blueprint Group.

  Cliënten

 11. Uit de bij de aanvraag overlegde gegevens blijkt dat partijen hebben voldaan aan de vereisten met betrekking tot de betrokkenheid van cliënten ter voorbereiding van de concentratie zoals deze voortvloeit uit de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden bij voorgenomen concentraties.

  Personeel

 12. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Blueprint Group geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren. Blueprint Group heeft in de aanvraag aangegeven geen reacties van personeelsleden te hebben ontvangen.

  B. Cruciale zorg

 13. Betrokken organisaties leveren Wlz-zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

  Conclusie

 14. Na onderzoek van deze aanvraag concludeert de NZa gelet op artikel 49c, tweede lid, Wmg dat:

  a. cliënten, personeel en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

  b. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

  c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;

  d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 15. Vanwege de in artikel 49c, tweede lid, Wmg opgenomen toetsingscriteria, is in dit besluit nadrukkelijk geen oordeel gegeven over de verwachte effecten van de voorgenomen concentratie (behoudens het genoemde in randnummer 14, onder c).

 16. Gelet op het voorgaande verleent de NZa goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 17 juli 2018

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving
 


 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven