Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Bonita Holding B.V. – Leyhoeve Groep B.V.
Ondertekeningsdatum:02-08-2018Publicatiedatum:15-08-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 16 juli 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. BONITA HOLDING B.V. (hierna: Bonita Holding) is onderdeel van de Bonita Groep en heeft een belang van 50% in Leyhoeve Groep B.V. Bonita Groep is een investeringsmaatschappij die zich richt op vastgoed, participaties en beleggingen in Nederland.

 3. Leyhoeve Groep B.V. (hierna: Leyhoeve Groep) is een dochteronderneming van Roozen Landgoederen Beheer B.V. (hierna: Roozen Landgoederen) en Bonita. Leyhoeve Groep is via haar dochteronderneming Leyhoeve Zorg B.V. (hierna: Leyhoeve Zorg) actief op het gebied van ouderenzorg en biedt begeleiding, verpleging en verzorging aan 55-plusseres op grond van de Wlz in Tilburg en Groningen.

  Het voornemen

 4. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Leyhoeve Groep van Roozen Landgoederen door Bonita Holding. Dit is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van 28 mei 2018.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 5. Betrokken organisaties zijn Bonita Holding en Leyhoeve Groep.

 6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.[1]

 7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b van de Mededingingswet. De in randnummer 4 omschreven transactie houdt in dat Bonita Holding uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Leyhoeve Groep.

  Beoordeling

  A. Betrokkenheid belanghebbenden

 9. Uit de bij de aanvraag overlegde gegevens blijkt dat partijen hebben voldaan aan de vereisten met betrekking tot de betrokkenheid van cliënten en personeel ter voorbereiding van de concentratie zoals deze voortvloeien uit de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.

  B. Cruciale zorg

 10. Leyhoeve Zorg levert Wlz-zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

  Conclusie

 11. Na onderzoek van deze aanvraag concludeert de NZa gelet op artikel 49c, tweede lid, Wmg dat:

  a. cliënten en personeel van Leyhoeve Zorg en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

  b. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten en personeel van Leyhoeve Zorg en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

  c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;

  d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 12. Vanwege de in artikel 49c, tweede lid, Wmg opgenomen toetsingscriteria, is in dit besluit nadrukkelijk geen oordeel gegeven over de verwachte effecten van de voorgenomen concentratie (behoudens het genoemde in randnummer 11, onder c).

 13. Gelet op het voorgaande verleent de NZa goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 2 augustus 2018

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

 

drs. I.W. Komrij RA

plv. directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie Toelichting aanvraagformulier voorgenomen concentratie, p. 6.

Naar boven