Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire aangepaste regelgeving eerstelijnsverblijf 2019 - CI/18/28c

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de besturen van:

  • Zorgverzekeraars

  • ActiZ, Agora, BTN, EN, Fibula, FMS, InEen, KNGF, LHV, NFU, NHG, NIP, NPCF, NVAVG, NVD, NVKG, NVLF, NVZ, PPN, Verenso, VGVK, VNG, VPH, V&VN, VVOCM, ZN

  • Algemene ziekenhuizen

     

 

Geachte heer/mevrouw,


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in juli 2018 de regelgeving eerstelijnsverblijf (elv) voor het jaar 2019 gepubliceerd. Deze regelgeving is aangepast en op 28 november 2018 opnieuw vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NZa. Het gaat om de volgende regelgeving:

  • Beleidsregel eerstelijnsverblijf, BR/REG-19126a;

  • Regeling eerstelijnsverblijf, NR/REG-1904a;

  • Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf, TB/REG-19608-02;

De documenten zijn te vinden op de website van de NZa: https://puc.overheid.nl/nza/.


In deze circulaire lichten wij toe wat er is gewijzigd ten opzichte van de reeds gepubliceerde regelgeving voor 2019. Wij vragen u deze informatie met uw achterban te delen.


Prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing

De NZa heeft in de regelgeving eerstelijnsverblijf een nieuwe prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing toegevoegd, waarover per 1 januari 2019 afspraken kunnen worden gemaakt.

Achtergrond

Sinds 2017 is het elv onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De ervaring leert dat verandering van zorgstelsel ook veranderingen in de organisatie en vaak ook zorginhoud met zich mee brengen. De NZa vindt het belangrijk dat er ingespeeld kan worden op de veranderende patiëntenpopulatie en zorgzwaarte. In de regelgeving elv is daarom een nieuwe (experiment)prestatie voor resultaatbeloning en zorgvernieuwing toegevoegd. De experimentprestatie kan behulpzaam zijn in de verdere doorontwikkeling van elv, en de verdere doorontwikkeling van de gezamenlijke bekostiging met de geriatrische revalidatiezorg (grz) en de over te hevelen aanvullende geneeskundige zorg (agz).
 

Algemene prestatiebeschrijving

Binnen de prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing kunnen afspraken gemaakt worden over een nieuwe prestatie in plaats van de reguliere bekostiging, te weten de prestaties laag complex, hoog complex of palliatief terminale zorg. De prestatie biedt de ruimte aan zorgverzekeraars en zorgaanbieders om onderling afspraken te maken over het belonen van uitkomsten van zorg of zorgvernieuwing op lokaal niveau.

Als partijen van mening zijn dat de huidige prestaties niet voldoende ruimte voor maatwerk bieden, kan de prestatie worden afgesproken (bijvoorbeeld voor triage, behandeling van specifieke patiëntendoelgroepen, extra inzet van behandeling, resultaatbeloning, etc.). De keuze of en zo ja voor welk doel deze prestatie wordt ingezet, is aan partijen.

Invulling en tarief binnen resultaatbeloning en zorgvernieuwing

Partijen hebben een grote mate van vrijheid om hun experiment vorm te geven zoals zij willen. Om gebruik te maken van de ruimte die het experiment biedt, moeten zorgaanbieder en zorgverzekeraar hierover eerst een schriftelijke overeenkomst sluiten.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders spreken binnen de prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing af hoe de prestatie precies wordt vormgegeven en welk tarief hierbij wordt gehanteerd. De te declareren eenheid is vrij. Dat wil zeggen dat partijen zelf kunnen bepalen of de eenheid van de prestatie per dag, per week, per maand, per traject of nog anders is. Het is voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk om meerjarenafspraken te maken.

Monitoring

De NZa evalueert de prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing conform artikel 58 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). In het kader hiervan zal de NZa bij zorgverzekeraars en/of zorgaanbieders informatie uitvragen over de afspraken binnen de prestatie.

Heeft u vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa: 088 – 770 87 70 of info@nza.nl. Het Informatie- en Contactcentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven